Mikkelin seudun henkilöliikenteen AIKO-hanke, saavutettavuutta uusilla liikkumispalveluilla ja liikenteen älyteknologioilla

Etelä-Savossa on viimeisen kahden vuoden aikana otettu ensimmäisiä askeleita kehitystyössä, jolla pyritään ratkaisemaan paremmin resurssi-  ja käytettävyyskysymyksiä liikkumispalveluissa, kuten kaikille avoimessa joukkoliikenteessä, lakisääteisissä henkilökuljetuksissa ja markkinaehtoisessa liikenteessä. Mikkelin seudulla on kehitetty vuoden 2016 aikana valtakunnallisessa Liikkumisen ohjauksen hankkeessa uusia työmatkaliikennepalveluita.  Palveluiden käynnistämisestä on alustavasti sovittu keskeisten toimijoiden kuten Mikkelin kaupungin, Etelä-Savon soten ja liikenneyrittäjien kesken. Mikkelin seudulla ollaan lisäksi ottamassa käyttöön joukkoliikenteen reaaliaikaseurannan mahdollistavia laitteita paikallisliikenteessä Miksei Oy:n johdolla. Palvelukonseptit ovat valtakunnallisesti uusia ja niiden käynnistämiseen, konkreettiseen kokeiluun, digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja palveluista viestintään haetaan AIKO:n kautta rahoitusta.

Tavoitteena on kehittää valtakunnalliseen kärkeen sijoittuvia liikkumispalvelukokeiluja, joista hyötyvät viranomaisten ja asukkaiden lisäksi myös alueella toimivat liikennealan yrittäjät. Tavoitteena on ottaa vuosien 2017 ja 2018 aikana käyttöön useita uusia, joustavia, helppokäyttöisiä ja digitalisaatiota hyödyntäviä liikkumispalveluita Mikkelin seudulla. Tavoitteena on toteuttaa toimenpiteitä, jotka vastaavat erilaisten alueiden palvelukysyntään, tukevat alueen liikenneyrittäjien toimintaedellytyksiä ja tuovat viranomaisille uusia mahdollisuuksia tehostaa omaa joukko- ja henkilöliikennepalveluiden järjestämistä ja tuotantoa.

Hankerahoitus mahdollistaa vaikuttavampien ja kokonaisvaltaisempien palvelukokeilujen käynnistämisen, koska rahoitusta pystyttäisiin ohjaamaan uusien palvelujen käynnistämisvaiheeseen ennen kaupallisen kannattavuuden syntymistä. Ennalta mietittyjen palvelujen konkreettisten kokeilujen rinnalla pyritään hankkeen resursseja kohdentamaan erityisesti maaseudun, taajamien ja kaupunkikeskusten matkaketjupalveluiden tehokkaampaan järjestämiseen.

Hanke koostuu seuraavista limittäisistä työvaiheista:

  1. Joukko- ja henkilöliikenteen kokeilujen ideointi, suunnittelu ja käynnistäminen
  2. Joukko- ja henkilöliikenteen aikataulu-, reitti- ja mobiilimaksutoiminnallisuuksien käyttöönotto sekä reaaliaikatiedon jakaminen
  3. Käynnistyvien uusien palveluiden viestintä- ja markkinointisuunnitelma ja markkinoinnin toteuttaminen
  4. Käyttäjätutkimuksen ja asiakasvuorovaikutuksen suunnittelu ja toteutus

Hankkeen päätoteuttajana on Mikkelin kaupunki. Työn toteuttaminen edellyttää syvällistä tuntemusta henkilöliikenteen eri osa-alueilta ja uusien liikennepalveluiden suunnittelusta, liiketoimintamallien määrittämisestä ja kysyntäpotentiaalien osoittamisesta. Lisäksi hankkeen onnistuminen edellyttää liikennepalvelujen käyttöönottoa ja lanseeraamista, joka taas edellyttää tiivistä yhteistyötä taksi- ja linja-autoalan yrittäjien kanssa. Hankkeen päätoteuttajalla ei ole tällä hetkellä resursseja eikä riittävän kattavaa osaamista esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tämän vuoksi hankkeen toteuttamista varten hankitaan heti työn aluksi koordinointitoimeksianto, johon sisällytetään toimenpiteiden valmistelu ja hankkeen sisällöllinen ohjaus. Tämä on hankkeen budjetissa sisällytetty ostopalveluosioon. Lisäksi hankkeen ostopalvelut kohdentuvat ICT-laite- ja sovellushankintoihin sekä mainos- ja markkinointikuluihin.

Hakemuksen mukaan hankkeessa saavutetaan AIKO-hankkeille asettuja indikaattoreita seuraavasti:

yksi (1) kansaivälisen tason referenssikohde

viisi (5) käynnistyvää kokeilua

Hakija on esittänyt seuraavan kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman rahoituspäätöksen pohjaksi:

Hankkeen kustannukset                                                                   85 000 €

./. Hankkeen tulot                                                                               0 €

Rahoitettavat nettomenot                                                              85 000 €

Rahoitussuunnitelma

Kokonaisrahoitus:                                                                                85 000 €

AIKO-rahoitus:                                                                                      59 500 €

Kuntarahoitus:                                                                                      16 500 €

Muu julkinen rahoitus:                                                                      9 000 €

Yksityinen rahoitus:                                                                                     0 €

Tuen osuus on 70 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Hankkeen kesto on 1.9.2017 - 31.12.2018.

Valmistelija: Kehittämispäällikkö Marko Tanttu puh. 044 7700488, marko.tanttu@esavo.fi.