Tietopalvelu

Maakuntahallitus lausui perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista

Etelä-Savon maakuntahallitus antoi lausunnon asetusluonnoksista, jotka koskevat Etelä-Savon maakuntaan perustettavia luonnonsuojelualueita. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Alueet on varattu jo aiemmin luonnonsuojelutarkoituksiin, ja ne kuuluvat pääosin eri suojeluohjelmiin sekä Natura 2000 -verkostoon.

Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus perustaa 24 luonnonsuojelualuetta yhteispinta-alaltaan 9430 ha. Enintään 100 hehtaarin suuruiset alueet perustettaisiin ympäristöministeriön asetuksella. Näitä on 95 kpl yhteispinta-alaltaan 2320 ha. Yhteensä perustettavia luonnonsuojelualueita on 11 750 ha ja niitä sijaitsee kaikissa Etelä-Savon kunnissa.

Suojeltaviksi ehdotettujen alueiden luonnonarvot ovat huomattavat. Kokonaisuus edustaa monipuolisesti Etelä-Savon maakunnan vanhoja metsiä, soita sekä järvi- ja saaristoluontoa. Metsäluonnon kannalta laajimpia ovat Kakonsalon, Kivimäensalon ja Lohikosken luonnonsuojelualueet (yhteensä noin 3000 hehtaaria). Puulaveden ja Kyyveden suojelualueet ovat pinta-alaltaan laajoja ranta- ja saaristoluonnon kokonaisuuksia (yhteensä noin 1700 hehtaaria). Mukana on merkittäviä suolajiston ja -linnuston elinympäristöjä.

Metsästäjät ovat alueiden tärkeitä käyttäjiä, ja alustavissa keskusteluissa on esitetty runsaasti näkökantoja metsästyksen järjestämisestä. Luonnonsuojelulain mukaan eteläisessä Suomessa sijaitsevilla luonnonsuojelualueilla metsästys on pääsääntöisesti kiellettyä, kun taas pohjoisen luonnonsuojelualueilla se on pääsääntöisesti sallittua. Esimerkiksi hirven ajo ja vieraslajien pyynti on kuitenkin Metsähallituksen luvalla mahdollista kaikilla perustettavilla luonnonsuojelualueilla. Valtioneuvoston asetuksella voi tämän lisäksi sallia metsästystä, jos se ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta tai haittaa alueen muuta käyttöä. Lausunnoilla olevan valtioneuvoston asetusluonnoksen mukaan hirven, metsäjäniksen, rusakon ja villisian metsästys sallittaisiin melko laajasti sekä osalla alueista lisäksi teeren, pyyn ja metson metsästys.

Maakuntahallitus piti hyvänä sitä, että valtion luonnonsuojelutarkoituksiin ostamat ja osoittamat alueet viimein perustetaan luonnonsuojelulain mukaisiksi luonnonsuojelualueiksi, jolloin myös niiden hoidon ja käytön suunnittelu voidaan aloittaa. Kohteet ovat lähes kaikki Etelä-Savon maakuntakaavassa, toisin pieniä rajauspoikkeamia on ja kohteita on osoitettu osin eri nimellä. Alueiden perustaminen tukee virkistyskäyttöä ja luontomatkailua. Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä on hyvä, että paikallisten toiveista johtuen asetusluonnoksen rauhoitusmääräykset sallisivat noin 80 %:lla alueista metsästyksen melko kattavasti.