Tietopalvelu

Itä-Suomen maakuntien hallitusohjelmatavoitteet 2019-2023

Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet vaalikaudelle 2019-2023 hyväksyttiin Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa 12.12.2018. Neuvottelukuntaan kuuluvat Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan, Etelä-Savon ja Kainuun maakunnat. Itä-Suomen maakuntien keskeiset hallitusohjelmatavoitteet muodostuvat kolmesta pääteemasta. Teemat ovat saavutettavuus, osaava ja elinvoimainen Itä-Suomi sekä kansainvälisyys. Kaikki kokonaisuudet palvelevat Itä-Suomen lisäksi koko Suomen kestävää kasvua.

Keskeiset teemat ja nostot hallitusohjelmatavoitteista:

Itä-Suomen liikenne ja saavutettavuus

Itä-Suomen maakuntien kilpailukyvyn kannalta keskeinen asia on saavutettavuus. Hyvät liikenneyhteydet ovat perusedellytys toiminnalle ja vaikuttavat maakuntien vetovoimaan. Yritykset ja asukkaat tarvitsevat toimivat maantie-, rautatie-, lento- ja sisävesiliikenneyhteydet. Nopeat tietoliikenneyhteydet ovat perusedellytys sekä kansalaisille että yrityksille.

  • Liikenneverkkoa pitää kunnossapitää ja kehittää pitkäjänteisesti ja johdonmukaisesti, niin että se vastaa elinkeinoelämän ja kansalaisten muuttuvia tarpeita. Vähintään 300 miljoonan euron vuosittainen lisärahoitus tarvitaan liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujuvuuden parantamiseksi.

Ilmastonmuutoksen hillintään ja hiilipäästöjen vähentämiseen on panostettava voimallisesti. Liikennepolitiikassa tämä tarkoittaa mm. raideliikenteeseen panostamista ja sisävesien kuljetusmahdollisuuksien nykyistä vahvempaa roolia rahtiliikenteessä.

  • Helsingistä Porvoon ja Kouvolan kautta Pietariin kulkevan nopean itäradan suunnittelua on jatkettava.

Osaava ja elinvoimainen Itä-Suomi

Korkeatasoinen, monipuolinen, kansainvälinen ja tarpeita vastaava koulutus on Itä-Suomen elinvoimaisuuden menestystekijä. Viime vuosien ammatillisen koulutuksen resurssien vähennyksen vuoksi kaikkialla maassa on pulaa osaavista työntekijöistä. Hallitusohjelmassa tulee suunnata erityistä huomiota ammatillisen koulutuksen ja teknisen koulutuksen resurssien lisäämiseen Itä-Suomessa.

  • Itä-Suomeen tarvitaan laajapohjainen työllisyyden kasvuohjelma, jolla vastataan kohtaanto-ongelmaan eli rakennetyöttömyyteen sekä toisaalta yritysten kasvua hidastavaan osaavan työvoiman saatavuuteen.

Osaamisen vahvistamisen lisäksi Itä-Suomen kehitykseen vaikuttaa EU:n koheesio- ja aluepolitiikka. EU:n aluepoliittisella rahoituksella ja maatalous- sekä maaseutupoliittisella rahoituksella tuetaan yritysten investointeja, kehittämistä ja kilpailukyvyn parantamista, muuta kehittämistyötä sekä maatilojen tuotantoa ja maaseudun kehittämistä.

  • Suomen on varmistettava, että Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan asutukseen liittyvät olosuhdetekijät tunnustetaan EU:n aluepolitiikassa ja että koheesiopolitiikassa huomioidaan kehittyneiden maiden sisäiset kehityserot.
  • Suomen on tavoiteltava mahdollisimman suurta ja kehitystyön jatkuvuuden turvaavaa rahoitussaantoa EU-varoista.

Maakunta- ja sote-uudistuksen rahoituksen riittävyys on turvattava ja rahoituksessa on korostettava tarveperusteisuutta.

  • Maakunta- ja soteuudistuksen jatkokehittäminen on toteutettava itsehallinnolliselta pohjalta omaehtoisuus ja sopimuksellisuus huomioiden.

Kansainvälinen Itä-Suomi

Kansainvälisyyden edistäminen sisältäen viennin edistämisen, investointien saamisen, matkailun edistämisen ja EU -yhteistyön lisäämisen on avain talouden kasvulle ja kehitykselle Itä-Suomessa.

  • Valtion innovaatiojärjestelmän (Business Finland, VTT, Invest in Finland) läsnäoloa ja alueellista vaikuttavuutta maakunnissa on vahvistettava.

Valtion on luotava edellytyksiä matkailun kasvuun ja kannattavuuteen parantamalla matkailualan hintakilpailukykyä, kehittämällä matkakohteiden saavutettavuutta ja edistämällä ympärivuotista matkailua.

  • Saimaa/Lakeland -alue hakee vahvaa kansainvälistymistä yhteistyössä Business Finlandin/Visit Finlandin kanssa. Suomen matkailubrändi pitää kirkastaa ja markkinoinnin rahoitustasoa nostaa huomioiden Aasian kasvavat markkinat. Lisäksi tarvitaan vahvaa panostusta lähimarkkinoihin Venäjällä ja Keski-Euroopassa.

Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteet hyväksyttiin Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa 12.12.2018.

Itä-Suomen hallitusohjelmatavoitteet pääset lukemaan TÄSTÄ LINKISTÄ.

SISÄLLYSLUETTELO