Tietopalvelu

Etelä-Savo alueellisen hyvinvointivertailun kärkijoukossa


Hyvinvointia tuottavat myös markkinattomat palvelut. Esimerkkeinä kotityöt, vanhemmuus ja vapaa-ajanarvo.

Bruttokansantuotteen (BKT) ohelle on kehitetty useita vaihtoehtoisia ja täydentäviä kehitystä kuvaavia indikaattoreita. Yksi niistä on hyvinvointia mittaava aidon kehityksen mittari GPI (Genuine Progress Indicator). Mittari yhdistää kolme kestävän kehityksen keskeistä näkökulmaa: taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden. 

Viimeisimmän, vuoden 2017 tilastotiedon valossa Etelä-Savo on GPI-indikaattorin kehityksen suhteen maakunnittaisessa vertailussa kolmossijalla. Ykköspaikkaa pitää Pohjois-Karjala ja toisena on Keski-Suomi. Neljänneksi sijoittuu Pirkanmaa.

Kuvio: Parhaiten menestyneiden maakuntien GPI asukasta kohti 1960-2017

Koko Suomen tasolla GPI:n antama kuva hyvinvoinnin kehityksestä ja tulevaisuudesta on huolestuttava: kehitys näyttää viime vuosina jääneen polkemaan paikoillaan. Vaikka koko maassa BKT:n kasvu on ollut nopeaa ja jatkuvaa, GPI:n mukaan suomalaisten hyvinvointi ei ole juuri kasvanut sitten 1980 -luvun puolivälin.

Etelä-Savossa taas sekä BKT että GPI ovat olleet viime vuosina kasvu-uralla. BKT on kasvanut lähes koko tarkasteluajanjakson 1960 -2017. GPI:n kasvu taittui laskuun 1980-luvulla, mutta 2000-luvun alusta lähtien se on ollut taas kasvussa.

Etelä-Savon GPI:n kehityksessä viime vuosina on suotuisaa ollut erityisesti hyvinvointia tuottavien markkinattomien palveluiden (mm. kotityö, vanhemmuus, vapaa-ajanarvo) kasvu. Luonnon heikentymisen taloudellinen arvo on kuitenkin kasvanut 2000 -luvulla myös Etelä-Savossa.

Kuvio: Etelä-Savon GPI:n jakautuminen (euroa asukasta kohden, reaalisin hinnoin)

Maakuntien vertailusta käy ilmi, että eri alueiden hyvinvoinnissa on GPI-mittarilla tarkasteltuna ollut hyvinkin eriytyvää kehitystä. Osassa maakunnista näyttää jääneen päälle 1990 -luvun alun lama ja hyvinvoinnin lasku on jatkunut, vaikka BKT olisi myöhemmin kääntynytkin nousuun. Toisissa maakunnissa taas laman hyvinvointia laskenut vaikutus näyttää jääneen lyhyeksi, ja hyvinvoinnin kasvu on jatkunut lähes entiseen tahtiin. Osaltaan syynä näyttää olevan se, että eräät maakunnat ovat kuluttaneet yhä enemmän ympäristö- ja luonnonvaroja.

Maakunnittaiset hyvinvointitiedot käyvät ilmi ”Hyvinvointitalouden mittareiden käyttökelpoisuus päätöksenteossa” -raportista, mikä on eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu. Laskelmat on laatinut dosentti Jukka Hoffren Helsingin yliopiston soveltavan tilastotieteen laitokselta.

Bruttokansantuotteen (BKT) ohelle on kehitetty useita vaihtoehtoisia ja täydentäviä kehitystä kuvaavia mittareita, jotka ilmentävät talouskasvun lisäksi myös hyvinvoinnin ulottuvuuksia. GPI (Genuine Progress Indicator) soveltuu erityisesti pidemmän aikavälin kehitystrendien kuvaamiseen. GPI:n 4 pääkomponenttia ovat: 1. Tulonjaolla painotettu yksityinen kulutus (+), 2. Tuotannon haitat ihmisille (-), 3. Hyvinvointia tuottavat markkinattomat palvelut (+) sekä 4. Ympäristön heikentyminen ja luonnonvarojen kuluminen (-).

GPI pyrkii kuvaamaan yhteiskunnan hyvinvoinnin tilaa ja etenkin sen kehityssuuntaa. Sen eri osien arvot kuvaavat myös hyvinvoinnin tuottamisen kestävyyttä huomioimalla pitkäkestoiset ympäristövaikutukset. Lisäksi se pyrkii kertomaan mahdollisuuksista ylläpitää saavutettua hyvinvoinnin tasoa tulevaisuudessa. Suomen tasolla GPI-indeksiä on mitattu vuodesta 1945 ja aluetasolla vuodesta 1960 lähtien.

Linkki eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisuun: https://www.eduskunta.fi/FI/lakiensaataminen/valiokunnat/tulevaisuusvaliokunta/julkaisut/Sivut/hyvinvointitalouden-mittareiden-kayttokelpoisuus-paatoksenteossa.aspx

Lisätietoja: Etelä-Savon maakuntaliitto, ennakointiasiantuntijat Hanna Kautiainen, hanna.kautiainen(at)esavo.fi, puh. 044 770 0519 ja Anne Kokkonen, anne.kokkonen(at)esavo.fi, puh. 044 770 0512.

Sisällysluettelo