Tietopalvelu

Etelä-Savon toisen maailmansodan jälkeistä rakennusperintöä kartoitetaan


Laura Vikmanin tapaa Etelä-Savon taajamien kulttuurihistoriallisesti arvokkailla julkisilla rakennuksilla.

FM Laura Vikman on palkattu Etelä-Savon maakuntaliittoon inventoimaan maakunnan sodan jälkeistä rakennusperintöä. Rakennusten kulttuurihistoriallisten arvojen kartoitus koskee ensi sijassa taajamien julkista rakennuskantaa. Inventointi tuo tietoa maakunnan julkisesta rakentamisesta eri vuosikymmeninä; mikä on tyypillistä tai erikoista ja mitä tulisi säilyttää aikakauden esimerkkinä tuleville sukupolville. Paitsi itse rakennuksia, Laura tarkastelee myös niiden merkitystä taajamakuvassa.

Julkisen rakennusperinnön arvojen kartoittaminen on osa maakuntaliitossa käynnissä olevaa taajamien elinvoimaprojektia. Projektin tarkoituksena on tarkastella taajamien julkista rakennuskantaa paitsi niiden arvon, myös niiden kunnon ja käytön osalta. Vaikka rakennuksella olisi kulttuurihistoriallisia arvoja, voi sen säilyttäminen usein olla vaikeaa heikon kunnon tai käyttötarkoituksen puutteen vuoksi. Yhä useampi julkinen rakennus jää tyhjilleen muuttotappioalueilla. Tyhjät tilat vaikuttavat negatiivisesti koko taajaman yleisilmeeseen ja elinvoimaan. Projektissa pohditaan myös keinoja rakennuskannan uusiokäyttömahdollisuuksiin.

Inventointityö on aloitettu Kangasniemen kirkonkylältä ja se palvelee myös pian alkavaa Kangasniemen taajamayleiskaavoitusta. Työtä jatketaan Mikkelin ja Savonlinnan liitostaajamissa tarpeen mukaan. Myös muiden kuntien keskustaajamien kohteita inventoidaan niin kattavasti kuin projektin aikana ehditään. Inventointihanke päättyy toukokuussa 2019.

Laura Vikmanin inventointityö täydentää aikaisempia sodan jälkeisen rakennuskannan inventointeja, joita mm. kunnat ja ELY-keskus ovat tehneet. Kun työ valmistuu, on kohteet tarkoitus arvottaa yhteistyössä ELY-keskuksen, Savonlinnan maakuntamuseon, museoviraston ja kuntien kanssa. Maakunnallisesti arvokkaat kohteet päätyvät aikanaan maakuntakaavaan, paikallisten kohteiden säilyttäminen ratkaistaan kuntien yleis- ja asemakaavoissa.

Lisätietoja: rakennusinventoija Laura Vikman, puh. 040 662 6805
ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618

SISÄLLYSLUETTELO