Tietopalvelu

Lastenkulttuurikeskus Verso: Taideneuvola


Taideneuvola-muskaritapaamiset toivat piristystä perheiden arkeen.

Taideneuvola-hanke toi taidekasvatusta neuvolapalvelujen yhteyteen vanhempi-lapsi-ryhmien muodossa kolmessa Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnassa (Hirvensalmi, Juva ja Rantasalmi). Ryhmiä ohjasi musiikkipedagogi, ja työparina oli neuvolan terveydenhoitaja. Toiminta oli avointa ja maksutonta kaikille neuvolaikäisten lasten perheille. Terveydenhoitaja auttoi toiminnasta tiedottamisessa ja tavoitteena oli rohkaista taidekasvatuksen pariin myös niitä perheitä, joilla ei muskareista ollut aiempaa kokemusta.

Miten pilotti toteutettiin?

Hanke toteutettiin kevään 2018 aikana. Yhteensä seitsemän vanhempi-lapsi-ryhmää kokoontuivat muskaritapaamisiin, joita jokaisella ryhmällä oli neljä tai viisi. Perheet olivat tervetulleita muskareihin yhden tai useamman lapsen kanssa. Perheet lähtivät innokkaasti liikkeelle ja kevään aikana ryhmissä kävikin yhteensä 85 lasta ja 62 aikuista. Mukana oli myös perhetyön ja kotipalvelun asiakasperheitä, toiminta innostikin tukipalvelujen piirissä olevia perheitä osallistumaan kaikille avoimeen toimintaan. Runsaan osallistujamäärän vuoksi neuvoloiden tilat osoittautuivat liian pieniksi. Kirjastot tarjosivat mielellään tilat toiminnalle ja toivottivat samalla pikkulasten perheet tervetulleiksi kirjaston asiakkaiksi. Näin syntyi kaikille osapuolille hedelmällinen yhteistyökuvio.

Millaista palautetta Taideneuvola-pilotti sai muskari-vanhemmilta?

Perheiltä saadun palautteen perusteella osallistuvat aikuiset kokivat toiminnan tukevan vanhemmuutta monilla tavoilla: toiminnan koettiin vahvistaneen suhdetta omaan lapseen, tuoneen piristystä arkeen sekä antaneen kokemusta oman lapsen toimimisesta ryhmässä. Tärkeänä pidettiin myös musiikista saatua voimaa, toisten vanhempien ja lasten tapaamista sekä kotoa pois pääsemistä. Neuvolamuskareiden koettiin tuoneen kotiin hyvää mieltä, uusia lauluja ja jopa kasvatuskeskusteluja. Neuvolamuskareiden kaltaista toimintaa toivottiin lisää ja kaikki palautetta antaneet perheet jatkaisivat ryhmissä, mikäli toiminta jatkuisi. Kehitysehdotuksina vanhemmilta nousi ajatus siitä, että muskarin jälkeen voisi olla aikaa jutella ja tutustua enemmän muihin vanhempiin ja lapsiin vaikkapa yhteisen kahvittelun, askartelun tai puistokäynnin merkeissä.

Entä saatiinko muuta palautetta?

Taidekasvatuksen ja neuvoloiden yhteistyö on herättänyt paljon kiinnostusta. Lastenkulttuurikeskukset tekevät neuvoloiden kanssa järjestelmällistä yhteistyötä myös Tampereella ja Porissa, mutta yhteistyö taidetoimijoiden ja neuvoloiden välillä on vielä tuoretta ja hakee muotoaan monella paikkakunnalla. Neuvolamuskarit toimivat käytännönläheisenä esimerkkinä myös lapsi- ja perhepalvelu eli LAPE-työssä ja mallia voidaankin soveltaa lapsiperheiden osallisuuden lisäämiseksi esimerkiksi LAPE-muutosohjelman perhekeskuksissa ja kohtaamispaikoilla.

Millaista jatkoa pilotille on suunnitteilla?

Taideneuvola-pilotin vaikutukset näkyvät jatkossa Lastenkulttuurikeskus Verson omassa perustoiminnassa, joka huomioi yhä kattavammin kotihoidossa olevat pikkulapsiperheet. Lisäksi taideneuvolatoimintaa käynnistetään Varkauden, Leppävirran ja Joroisten alueellisena yhteistyönä, jossa on mukana myös avoin varhaiskasvatus. Myös monissa muissa Lastenkulttuurikeskus Verson jäsenkunnissa järjestetään jotakin uudentyyppistä taidekasvatustoimintaa pikkulapsiperheille, tästä on esimerkkinä mm. Varkauden Toukkien tarinatuokiot kirjastolla. Yhteistyö sote-toimijoiden kanssa jatkuu Lastenkulttuurikeskus Versossa myös  lasten perhekuntoutuksen kehittämishankkeen eli LAKU-lähete -hankkeen kautta.

Lisätietoa taideneuvolatoiminnan vaikutuksista saadaan vuoden 2018 lopussa, kun Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin kahden sosionomiopiskelijan, Viivi Utulahden ja Hilda Luokkasen, taideneuvolakokeilua käsittelevä opinnäytetyö valmistuu.

Kysymyksiin vastasi koordinaattori Taru Tähti hyvinvointia kulttuurista -hankkeesta.

Taideneuvola -pilotti toteutettiin osana Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimaa Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hanketta (http://www.esavo.fi/hyvinvointia-kulttuurista-etela-savoon). Hanketta rahoittaa Taiteen edistämiskeskus ja se on osa Opetus- ja kulttuuriministeriön Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta (https://minedu.fi/prosenttiperiaate).

Lue lisää Kulttuuria hoivakoteihin -pilotista: TÄSTÄ

Lisätietoja: Koordinaattori Taru Tähti, puh. 040 704 3861, etunimi.sukunimi@esavo.fi

SISÄLLYSLUETTELO