Suoraan sisältöön

Julkaistu 13.06.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote 13.6.2022

Etelä-Savon maakuntahallitus kokousti maakuntaliiton virastolla 13.6. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen painotti yhteisen itäsuomalaisen näkemyksen merkitystä vaikutettaessa uuteen hallitusohjelmaan. Etelä-Savo on linjannut omat tavoitteensa vuoden 2023 hallitusohjelmaneuvotteluihin.

Itä-Suomen mahdollista tukemista Ukrainan sodan vaikutusten vuoksi pohditaan parhaillaan, erityisesti matkailulle kohdistettavaa tukea. Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut valtiosihteerityöryhmän, jonka tehtävänä on selvittää, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut itäisen Suomen talouteen ja millaisia toimenpiteitä alueen elinvoiman vahvistamiseksi tarvitaan.

Etelä-Savon hyvinvointialuejohtaja Santeri Seppälä vieraili kokouksessa kertomassa hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta. Yhteistyön merkitys ja sen tiivistäminen maakuntaliiton ja hyvinvointialueen välillä tuli esille keskusteluissa. Etelä-Savo tarvitsee vahvaa, yhteistä edunvalvontaa.

Etelä-Savon kulttuuristrategia hyväksyttiin

Lisätietoja: kulttuurikoordinaattori Taru Tähti, p. 040 665 7230, kehittämisjohtaja Merja Olenius p. 040 629 7210

Etelä-Savon kulttuuristrategiaa vuosille 2022-25 on valmisteltu maakuntaliitossa ja laajasti sidosryhmien kanssa yhdessä.

Kulttuuristrategia nojaa Etelä-Savon maakuntastrategiaan ja sen tavoitteena on ohjata maakunnallista kulttuurityötä.
Kulttuuristrategian visioksi vuodelle 2030 on muotoiltu "Kulttuurista kestävää muutosvoimaa Etelä-Savoon". Strategiassa on kolme kärkeä. Ensimmäisenä: Etelä-Savossa kulttuurinen osallisuus ja kulttuurihyvinvointi kuuluvat olennaisena osana hyvään elämään. Toiseksi: Kulttuuri, taide ja luovat alat ovat merkityksellinen elinkeino ja elinvoiman lähde Etelä-Savossa. Kolmas kärki on: Aktiivinen yhteistyö ja avoin viestintä takaavat Etelä-Savon kulttuurin ja taiteen kukoistuksen.
Kärkien yhteydessä asetetaan strategisen tason tavoitteita ja tarjotaan valikoima keinoja, joilla vahvistetaan eteläsavolaista kulttuuria.

Strategian valmistelusta on vastannut maakuntaliiton koordinoima AKKU - Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa -hanke, jota rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke hoitaa alueellista kulttuurin kehittämistehtävää Etelä-Savossa vuosina 2021-2022.

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon kulttuuristrategian vuosille 2022-2025.


AIKO ja MOKRA -rahoitushaut avataan

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Merja Olenius p. 040 629 7210

Valtioneuvosto on myöntänyt maakuntaliitolle vuodelle 2022 Maakuntien omaehtoisen kehittämisen (MOKRA) -määrärahaa 290 000 euroa ja Alueellisiin innovaatioihin ja kokeiluihin tarkoitettua (AIKO) määrärahaa 571 000 euroa.

MOKRA-määrärahaa käytetään erityisesti maakuntaohjelmassa määriteltyihin kehittämisen kärkiin, joita ovat metsä, vesi, ruoka, matkailu ja hyvinvointi.
AIKO-määräraha voidaan käyttää toimenpiteisiin, joilla edistetään alueiden valmiuksia toimia haastavissa, muuttuvissa tilanteissa. Tästä ovat esimerkkinä kansainväliset kriisit.
Lisäksi määrärahaa voidaan käyttää rakennemuutosten ennakointiin ja tukemiseen, kestävään elinkeinojen uudistamiseen sekä alueiden älykkääseen sopeutumiseen.

Maakuntahallitus päätti avata molemmat määrärahat haettavaksi 20.6.2022 alkaen.

Lausunto lakiesityksestä työllisyys- ja elinkeinopalvelujen siirrosta kuntiin

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntahallitus antoi lausunnon lakiesityksestä, jonka pohjalta työllisyys- ja elinkeinopalvelut suunnitellaan siirrettäväksi valtiolta kuntien järjestettäväksi vuonna 2024. Vastuu työnhakijoille sekä yrityksille ja muille työnantajille tarjottavista työvoimapalveluista siirrettäisiin pääosin kunnille. Työvoimapalveluiden järjestäminen ja muut työvoimapalveluihin liittyvät lakisääteiset tehtävät muodostaisivat kunnille uuden valtionosuustehtävän. Valtiolla olisi jatkossakin kokonaisvastuu työllisyydestä ja työvoimapalvelujärjestelmän valtakunnallisesta toimivuudesta.

Maakuntahallitus otti lausunnossa kantaa pääosin positiiviseen uudistukseen. Lakiluonnos vaatii kuitenkin vielä tarkennuksia, jotta uudistukselle asetetut tavoitteet saavutetaan ja varmistetaan samalla kunnallisen itsehallinnon toimintaedellytykset.

Merkittävin heikkous esityksessä on vallan, vastuun ja rahoituksen eriyttäminen. Maakuntahallitus esitti, että vaatimus kategorisesta 20 000 henkilön työvoimakriteeristä tehtävien järjestämisen pohjana ei ole toimiva ratkaisu. Kuntien tulee voida järjestää toiminta oman järjestämisvastuunsa puitteissa työssäkäyntialueisiin pohjautuen ja vapaaehtoisesti sopien.

Maakuntahallitus kantoi huolta uudistuksen vaikutuksista kuntatalouteen. Maakuntahallitus esitti rahoituskriteerejä muutettavaksi kunnille edullisemmiksi ja ennustettavammiksi.

Lisäksi maakuntahallitus esitti nykyisen kuntien palkkatukityöllistämisen kaltaisen työllistämismuodon statuksen lisäämistä lainsäädäntöön. Laajan työttömyyden kriteeri on esityksessä määritelty siten, että se kattaa myös työllistetyt, esimerkiksi palkkatuella työllistetyt. Palkkatuella työllistetyt henkilöt lisäisivät siten kriteerin kasvaessa yksittäisen kunnan saamaa valtionosuusrahoitusta.

Aiemmin noin 35-40 prosenttia palkkatuella työllistetyistä henkilöistä on työskennellyt kunnissa. Kuntien työttömyysprosentti ja työmarkkinatuen maksuosuus vanhojen asiakkaiden osalta tulisivat nousemaan. Koska esitetyssä uudessa mallissa kunnat eivät voisi myöntää palkkatukea itselleen, tippuisivat aiemmin kuntiin palkkatuella työllistetyt henkilöt laajan työttömyyden kriteerin ulkopuolelle ja se vaikuttaisi suoraan kunnan valtionosuuteen.

Ensimmäisten laajakaistahankkeiden toteuttaja on valittu

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Ensimmäiset laajakaistahankkeet pääsevät käynnistymään Etelä-Savossa. Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina.
Maakuntahallitus valitsi lakiin kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta perustuen ja julkisen tuen hakumenettelyn perusteella Hirvensalmen, Kangasniemen, Puumalan, Juvan ja Mäntyharjun laajakaistahankkeiden toteuttajaksi sekä julkisen tuen saajaksi MPY Telecom Oyj:n. 
Kunnat tekevät päätöksen kuntarahoitusosuudestaan MPY Telecom Oyj:n hanke-ehdotuksen ja maakuntahallituksen päätöksen pohjalta. Tämän jälkeen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom tekee lopulliset päätökset tuen myöntämisestä.

Päättyvän EU-ohjelmakauden rahoitettavat hankkeet

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Merja Olenius p. 040 629 7210

Maakuntahallitus puolsi rahoituksen myöntämistä Puumalan kestävän matkailun saavutettavuuden parantaminen -hankkeelle valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena 135 070 euroa sekä Itä-Suomen yliopistolle Saimaa Skill Share Lab -esiselvityshankkeelle 65 293 euroa.
 

Lisätietoja kokouksesta:
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584