Suoraan sisältöön

JTF-rahasto ja Etelä-Savon oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 otetaan käyttöön EAKR- ja ESR+ -rahastojen rinnalle uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, JTF (Just Transition Fund). JTF:llä vastataan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävien aluetalouksien turvaamiseksi.

JTF-varojen käyttö määritellään alueellisissa siirtymäsuunnitelmissa, jotka laaditaan maakunnissa maakunnan liittojen ja ELY:jen johdolla. Suomen suunnitelman on hyväksynyt EU-komissio ja JTF-rahaston toimeenpano käynnistyi huhtikuussa 2023.

Koko Suomen JTF+valtio -rahoituksen määrä on 644 miljoonaa euroa. Etelä-Savoon JTF-rahoitusta kohdennetaan 43 miljoonaa euroa. Rahoittajina toimivat Etelä-Savon maakuntaliitto ja Etelä-Savon Ely-keskus.

JTF-rahoitusta kohdistetaan Etelä-Savossa

  • maakuntaliitossa mm. maaseudun elinkeinojen monipuolistamiseen, matkailun kehittämiseen, energiahuollon turvaamiseen ja uusiutuvan energian TKI -toimintaan.

  • Ely-keskuksessa valtaosa rahoituksesta kohdistuu yritysrahoitukseen loput käytöstä poistuvien turvesoiden ennallistamiseen ja työllisyyden edistämiseen ja koulutushankkeisiin.

Etelä-Savon JTF-suunnitelman tavoitteet:

1. Turvealalta poistuvien työpaikkojen korvaaminen ja turvetuotantoalueiden jälkikäytön sekä ennallistamisen mahdollistaminen
2. Maaseudun asuttuna pitäminen ja elinkeinojen vahvistaminen
3. Energiahuollon turvaaminen ja uusiutuvan energian TKI
4. Uudet työpaikat ja koulutus

Alueellisessa JTF-suunnitelmassa on seuraavat tuettavan toiminnan tyypit:

  1. Pk-yritysten kasvu, kansainvälistyminen ja innovointivalmiudet (ml. liiketoiminta- ja markkinointiosaaminen), toimintaa uudistavat ja tuottavuutta lisäävät investoinnit sekä tuotteiden, palveluiden ja tuotantomenetelmien kehittäminen

  2. Elinkeinoelämälähtöinen innovaatiotoiminta ja TKI-yhteistyö; yritysten ja tutkimuksen yhteishankkeet 

  3. Uudelleenkoulutus ja uusien taitojen hankkiminen, ensisijainen kohderyhmä turvesektorilta työttömiksi jääneet tai työttömyysuhanalaiset, erityiskohteena nuoret

  4. Uudet innovaatiot turpeen korvaamiseksi ja turpeen uudet innovatiiviset käyttömuodot

  5. Uusiutuvan energian ja energiatehokkuuden uudet ratkaisut ja TKI

  6. Turvetuotannosta poistuvien soiden ennallistaminen ja jälkikäyttö sekä selvitykset ja pilotoinnit niiden ennallistamisen ja jälkikäytön edellytyksistä ja mahdollisuuksista; kattaa myös turvetuotannosta poistuvien soiden yhteydessä olevat vesistöalueet, mikäli niiden kunnostamisen tarve liittyy turvetuotannon loppumiseen

Etelä-Savon JTF-suunnitelmaan ja rahoituksen kohdentumiseen ja painopisteisiin voit tutustua alla.

Etelä-Savon alueellinen JTF-suunnitelma ladattavissa tästä.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF) Etelä-Savossa -esittely

Lisätietoja: 
​ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, etunimi.sukunimi@esavo.fi, p. 040 542 6140