Suoraan sisältöön

Liikennejärjestelmä

Toimiva liikennejärjestelmä ja maakunnan hyvä saavutettavuus ovat Etelä-Savon ykköstavoitteita liikenteen kehittämisessä. Sujuvat yhteydet erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Pietariin ovat tärkeät.

Liikennejärjestelmällä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu:

 • kaikki liikennemuodot kattavasta henkilö- ja tavaraliikenteestä
 • liikennettä palvelevista liikenneverkoista, viestintäyhteyksistä ja tiedosta
 • liikennepalvelulaissa tarkoitetuista palveluista
 • liikennevälineistä
 • liikennettä ohjaavista järjestelmistä

Liikennejärjestelmän kehittäminen perustuu Etelä-Savossa Itä-Suomen maakuntien kanssa tehtävään ylimaakunnalliseen liikennestrategiatyöhön sekä seuduilla tehtävään liikennejärjestelmäsuunnittelutyöhön.

Itä-Suomen liikennestrategia on valmistunut vuonna 2015. Liikennestrategian tavoitteena on tärkeimpien kuljetusten kustannustehokkuuden parantaminen sekä arjen liikkumisen ja matkustamisen helpottaminen. Kärkitoimenpiteet ovat raaka-ainekuljetusten kannalta tärkeiden teiden liikennöitävyyden turvaaminen ja uudet monipuoliset liikennepalvelut arjen matkoja varten. Liikkumista ja kuljetuksia helpottamaan kehitetään reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä mobiileja palveluita. Lisätietoa Itä-Suomen liikennestrategiasta löydät Pohjois-Savon ELY-keskuksen sivuilta.

Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunnittelu on käynnissä

Maakuntauudistuksen ja valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun liittyen Etelä-Savossa on käynnistetty maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen keväällä 2018.

Etelä-Savon liikennejärjestelmäsuunnitelman laatiminen on käynnistynyt keväällä 2018. Suunnitelman laatiminen tapahtuu yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa maakunnan ja valtakunnallisten toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Suunnitelman laatimisen tueksi on perustettu Etelä-Savon liikennejärjestelmäryhmä, joka toimii laadinnan ajan informointi-, palaute- ja sitouttamisryhmänä. Ryhmälle esitellään valmisteluaineistoja prosessin eri vaiheissa ja kerätään evästyksiä suunnitelman laadintaan. Ryhmässä on edustus maakuntahallituksesta, kunnista sekä keskeisistä sidosryhmistä.

Parhaillaan tehdään kuvausta maakunnan liikennejärjestelmän nykytilasta sekä erilaisia selvityksiä suunnittelman laatimisen lähtökohdaksi ja tueksi. Selvitykset julkaistaan tällä sivustolla, kun ne ovat valmistuneet. Tavoitteena on, että tarvittavat taustaselvitykset valmistuvat alkuvuodesta 2019. Selvitysten valmistuttua laaditaan suunnitelman luonnos.

Maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa linjataan maakunnan liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet ja - toimenpiteet. Liikennejärjestelmäsuunnittelun tavoitteena on edistää toimivaa, turvallista ja kestävää liikennejärjestelmää ottaen erityisesti huomioon:

 1. liikenteen, maankäytön, palvelurakenteen ja elinkeinotoiminnan vuorovaikutus ja toimintojen synnyttämä nykyinen ja tuleva liikennetarve;
 2. eri ihmisryhmien liikkumistarpeet ja matkaketjujen toimivuus;
 3. elinkeinoelämän kuljetustarpeet ja kuljetusketjujen toimivuus;
 4. liikenteen turvallisuus;
 5. liikenteen ympäristöhaittojen ennalta ehkäiseminen ja vähentäminen;
 6. liikennejärjestelmän energiatehokkuus;
 7. tiedon ja digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet;
 8. yksityiset ja markkinaehtoiset liikkumispalvelut sekä liikenne- ja kuljetuspalvelut;
 9. julkisten ja julkisesti rahoitettujen liikkumispalvelujen sekä liikenne- ja kuljetuspalvelujen kehittämis- ja rahoitustarpeet; sekä
 10. liikenneverkkojen ja niiden solmukohtien kehittämistarpeet ja rahoitus

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Marko Tanttu

Kehittämispäällikkö

044 770 0488

marko.tanttu(at)esavo.fi

Markon työtehtävät liittyvät maakuntakaavan valmisteluun. Markon vastuulla ovat liikenne, tietoliikenne, energiahuolto, kunnallistekninen huolto ja turvetuotanto sekä niihin liittyvät selvitykset.