Suoraan sisältöön

Tausta-aineistot

Tälle sivulle on koottu tietoa Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan laadintaan liittyviä tausta-aineistoja ja selvityksiä. Alla olevat linkit joko avaavat pdf-tiedoston tai aineistoon liittyvän kotisivun. Luetteloa täydennetään sitä mukaa kun aineistoja valmistuu.

Maakuntakaavan seuranta

Maakuntakaavojen pääasiallinen ohjausvaikutus perustuu maankäyttö- ja rakennuslain pykälään 32.1, jonka mukaan maakuntakaava on ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Lisäksi viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista MRL 32.2 §.

Maakuntakaavojen toteuttamista edistetään yhteistyössä kuntien ja viranomaistahojen kanssa. Maakuntakaavojen tavoitteet toteutuvat kuntien laatiessa yleis- ja asemakaavoja sekä muita maankäyttöön liittyviä suunnitelmia. Etelä-Savon maakuntaliitto edistää maakuntakaavan toteutumista osallistumalla kuntakaavoitusyhteistyöhön, osallistumalla yleiskaavojen, asemakaavojen, maa-aineisten oton ja YVA-menettelyihin liittyvien hankkeiden suunnitteluun antamillaan lausunnoilla ja osallistumalla viranomaisneuvotteluihin. Viranomaistyön lisäksi maakuntakaavojen toteuttamista edistetään erityyppisillä hankkeilla, yhteistyöllä suunnitteluryhmissä ja edunvalvonnalla sekä viestinnällä.

Maakuntakaavojen toteutumista seurataan kuntakaavoituksen, hankkeiden, maankäyttöön liittyvien päätösten ja suunnitelmien seurannalla. Lisäksi maakuntakaavojen toteuttamista seurataan maakuntakaavan teemakohtaisten selvitysten yhteydessä. Ennen maakuntakaavan laatimiseen ryhtymistä laaditaan lähtöaineistoksi myös maakuntakaavojen toteutuneisuuden seuranta.

Luonnnonympäristö

Sini-viherrakenne selvitys koskee selvitystä Etelä-Savon maakunnan sini-viherrakenteesta ja ekosysteemipalveluista. Selvityksen kattaa sini-viherrakenteen monimuotoisuuden ydinalueet, yhteydet ja kriittiset yhteystarpeet sekä ekosysteemipalvelujen ydinalueet maa- ja vesialueilla. Selvityksessä on otettu huomioon Etelä-Savon maakunnan lisäksi myös merkittävät ylimaakunnalliset alueet sekä yhteydet. Pääpaino on maakunnallisesti, ylimaakunnallisesti ja valtakunnallisesti arvokkaissa yhteyksissä.

Paikkatietopohjainen ja asiantuntija-arvioihin perustuva rakenteellinen ja laadullinen kokonaismaakuntakaavaa varten laadittava selvitys koostuu kahdesta teemasta: Etelä-Savon sini-viherrakenteesta sekä Etelä-Savon ekosysteemipalveluista. Selvitys on tehty paikkatietopohjaisia menetelmiä ja aineistoja käyttämällä, kuten Corine Land Cover ja Zonation -ohjelmistot.

Tekninen huolto ja erityisalueet

Aurinko- ja geoterminen energia

Selvitysten avulla on pyritty arvioimaan Etelä-Savon alueen potentiaalia uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä ja kehittämisessä. Selvitysten tavoitteena oli tuottaa maakuntakaavan ja energiastrategian valmistelua varten tarvittavat tiedot Etelä-Savon maakunnallisen ja paikallisen aurinko- ja geotermisen energiantuotannon edellytyksistä sekä edistämiskeinoista ja arvioida energiamuotojen vaikutuksia Etelä-Savon maakunnan alueella.

Itä-Suomen energiatilasto 2022

Itä-Suomen maakuntakohtaisen energiatilastoinnin taustalla on Itä-Suomen bioenergiaohjelma ja sen seuranta, joka toteutettiin Itä-Suomen maakuntien yhteisenä toimenpiteenä.

Tuulivoimaselvitys

Tuulivoimahankkeessa on selvitetty Etelä-Savon alueelta tuulivoimatuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Selvitys kuuluu maakuntakaavan taustaselvityksiin. Maakuntakaavassa käsitellään ns. teollisen kokoluokan tuulivoimaloiden suunnittelua maakunnassa. Teollisen kokoluokan tuulivoimalla tarkoitetaan >=1 MW:n voimaloita. Kaavaa varten laadituissa vaikutusten arvioinneissa on tarkasteltu 8 MW:n voimalakokoa, jonka kokonaiskorkeus n. 300 metriä.

Vaikutuksia arvioitiin aluetalouteen, linnustoon ja lepakoihin sekä maisemaan.

Aluetaloudelliset vaikutukset

Aluetaloudellisia vaikutuksia tarkasteltiin 155 tuulivoimalan rakentamisen osalta. Tuulivoima-alueet kattavat noin 210 km2 pinta-alan.

Linnusto ja lepakkovaikutukset

Linnustovaikutuksia tarkasteltiin paikkatietopohjaisesti aiempien havaintojen perusteella.

Maisemavaikutukset

Maisemavaikutusten arviointiin otettiin mukaan kuusi uutta paikkatietoanalyysin perusteella esiin noussutta mahdollisesti potentiaalista tuulivoimatuotannon aluetta. Maisemavaikutuksia arvioitiin näkyvyysanalyysien ja havainnekuvien avulla. Näkyvyysanalyysi tuotettiin kuudesta tarkastelussa olleesta alueesta, joista toteutettiin myös havainnekuvia.

Yhteenveto ja tiivistelmä tuulivoimaselvityksistä