Suoraan sisältöön

AKKE 2023

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha 

Valtioneuvosto on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitolle vuodelle 2023 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahaa 450 000 euroa. AKKE -rahoituksena myönnettävällä tuella tuetaan alueellista tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Lisäksi se edistää hallituksen tavoitetta nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. 

AKKE-rahoitus on suunnattu maakuntien omaehtoiseen kehittämiseen sekä valtion ja maakuntien välisen sopimuksellisuuden edistämiseen.

Alueellisen TKI-rahoituksen kokonaisuudessa tuetaan

A) osaamisverkostoja: vahvistetaan eri alueiden toimijoiden TKI-yhteistyötä ja erilaisten osaamisten kokoamista yhteen sekä kytkeytymistä kansallisiin ja kansainvälisiin osaamisverkostoihin

B) alueellisia innovaatioekosysteemejä: Tuetaan erilaisten toimijoiden osallistumista TKI-toimintaan sekä kyvykkyyksien yhdistämistä ja vahvistetaan erityisesti pk-yritysten osallisuutta. Rahoituksella vahvistetaan myös kuntien kehitysyhtiöiden ja muiden yritysten kehittämisorganisaatioiden kytkemistä mukaan sekä vahvistetaan alueellisen innovaatiotoiminnan strategista suunnittelua ja alueiden vahvuuksiin perustuvaa TKI-työtä (kytkentä Älykkään erikoistumisen strategiaan)

Määrärahalla rahoitettavien hankkeiden tulee vastata vähintään yhteen seuraavista TEM:in asettamista ehdoista:

-         Hanke tukee pk-yritysten tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja parantaa näin pk-yritysten innovaatiokyvykkyyttä

-         Hanke vahvistaa alueen innovaatioekosysteemiä

-         Hanke laajentaa TKI-toimintaan osallistuvien tahojen joukkoa

Rahoitettavan hankkeen tulee vastata Etelä-Savon TKI -tiekartan tavoitteisiin

Etelä-Savoon on valmistunut TKI -tiekartta kesällä 2023.

Hankkeiden tulee vastata vähintään yhteen Etelä-Savon TKI tiekartan viidestä tavoitteesta (tavoiteltavat muutokset).

Hakulomake on sama kaikille AKKE-hankkeille, eikä sitä ole päivitetty tätä hakua varten. Tämän takia pyydämme teitä avaamaan tekstikenttiin hankkeen tavoitteet, jos niille sopivaa kohtaa ei löydy lomakkeesta. Työ- ja elinkeinoministeriön asettamat tarkemmat seurattavat indikaattoritavoitteet ovat:

 • Tiivis kuvaus käynnistyneistä kehitysprosesseista

 • Tiivis kuvaus mahdollisesta ylialueellisesta yhteistyöstä (kuinka laajasti hankkeessa on mukana eri alueilla olevia osaajia ja elinkeinotoimintaa, kuten tutkimus- ja koulutustoimijoita, kehittämisorganisaatioita ja yrityksiä, ja kuinka hanke edistää eri alueiden toimijoiden välistä yhteistyötä ja osaamisen hyödyntämistä)

• Hankkeisiin osallistuneiden pk-yritysten määrä

• Hankkeisiin osallistuneiden tutkimus- ja koulutusorganisaatioiden määrä

• Hankkeisiin osallistuneiden muiden organisaatioiden määrä

Rahoitusta haetaan kirjallisesti oheisella hakulomakkeella (linkki hakulomakkeeseen)
Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma, jossa hanketta avataan tarkemmin. Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)esavo.fi. 
Hakemus toivotaan jätettävän ensisijaisesti sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostitse. Lisätietoja on luettavissa alla olevasta hankehallinnointiohjeesta. 

Haettaessa rahoitusta ja toteutettaessa hankkeita käytetään seuraavia ohjeita ja lomakkeita: 

Lomakkeet 

  • Rahoitettaville hankkeille myönnettävä tuki on enintään 80 % hyväksyttävistä kustannuksista. 

  • 450 000 myöntövaltuudesta 120 000 euroa varattiin kansainvälisiin rahoitushakuihin tähtäävien hakemusten valmisteluhankkeisiin. Nämä hankkeet toteutetaan kertakorvaushankkeina, joiden tuen osuus on enintään 30 000 euroa. Tätä rahoitusta on vielä jäljellä noin 70 000 euroa, jota voi hakea jatkuvalla haulla, kunnes myöntövaltuudet on jaettu.

  • Hankkeissa ei käytetä tosiasiallisia kustannuksia, eikä tosiasiallisia palkkakustannuksia.

  • Ensimmäiseen käsittelykierrokseen otettiin 17.11.2023 mennessä saapuneet hakemukset ja saapuneet hakemukset on arvioitu. Hakemuksia runsaasti myöntövaltuuteen nähden ja näin ollen jäljelle jäi rahoitusta ainoastaan kansainvälisiin rahoitushakuihin tähtäävien hakemusten valmisteluhankkeisiin.

  • Valtioneuvoston päätös ja varojen käytön ehdot

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin. Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät edellytykset toiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. 

Hakemuksessa tulee esittää selkeästi hankkeen tarve, tavoitteet ja konkreettinen toteuttamissuunnitelma. 

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen@esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.