Suoraan sisältöön

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaava

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 21.8.2023 § 98 kokouksessaan käynnistää 4. vaihemaakuntakaavan laadinnan. Osallistumis- ja arviontisuunnitelma on nähtävillä 30.8. - 29.9.2023 välisen ajan. Asiakirjaan voi tutustua tästä

Vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi tuulivoimateknologian nopean kehityksen ja maakunnan alueella vireillä olevien tuulivoimahankkeiden nopean etenemisen seurauksena. Tuulivoima oli tarkoitus käsitellä vireillä olevassa 3. vaihemaakuntakaavassa, mutta tällöin kunnissa vireillä olevat tuulivoimahankkeet olisivat joutuneet odottamaan maakuntakaavan etenemistä. Tuulivoimainvestointien saaminen maakuntaan vaati maakuntaliitolta nopeampaa reagointia ja siksi päädyttiin irrottamaan tuulivoima omaksi vaihemaakuntakaavakseen.

Nyt laadittavan 4. vaihemaakuntakaavan tavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti: 

  • vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella osoittamalla uusia tuulivoimatuotannon alueita ja huomioida kehitteillä olevat tuulivoimahankkeet
  • osoittaa uudet, jo tiedossa olevat suurjännitevoimajohtojen yhteystarpeet sekä päivittää / poistaa Niinimäen tuulipuiston osalta vaihtoehtoinen sähkönsiirronlinja
  • päivittää 1. vaihemaakuntakaavan mukainen tuulivoimatuotannon yleismääräys.
  • Tukea Etelä-Savon maakuntastrategian toteutumista ja ilmastonmuutokseen sopeutumista ja hillintää.
  • Huoltovarmuuden vahvistaminen.

Kaavaa varten on laadittu vuosien 2021 ja 2022 aikana tuulivoimaselvityksiä ja vaikutusten arviointeja mm. maisemaan, linnustoon ja aluetalouteen. Laaditut selvitykset toimivat kaavan pohja-aineistona ja niihin voi tutustua täällä.

Etelä-Savon maakuntaliitto sai Ympäristöministeriöstä avustusta tuulivoimarakentamiseen. Avustuksella kartoitettiin uusia potentiaalisia tuulivoima-alueita maakunnan alueelta. Selvitys toimii valmisteilla olevan vaihemaakuntakaavan tausta-aineistona.

Voimassa oleva Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava, joka käsittelee tuulivoimaa, on hyväksytty Etelä-Savon maakuntavaltuustossa 9.6.2014 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 3.2.2016. Maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet kaavan laadinnan aikana ajantasaisten selvitysten ja lähtökohtien perusteella.

Etelä-Savossa voimassa oleva 1. vaihemaakuntakaava.

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan vaiheet

Aloitus- ja tavoitevaihe – käynnissä, linkki sivulle tästä

Tässä vaiheessa määritellään kaavan tavoitteet, lähtökohdat ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa 8 (Osalliset ja vuorovaikutus) on kerrottu, miten on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja kuinka kaavan virallisista kuulemisista tiedotetaan.

Etelä-Savon maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä palautteiden antamista varten 30.8. - 29.9.2023, Etelä-Savon maakuntaliiton virastossa, Etelä-Savon kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Etelä-Savon maakuntaliiton verkkosivuilla.

Tänä aikana kaikilla kaavan osallisilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta. Maakuntakaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Valmisteluvaihe

Suunnittelun tuloksena muodostuu kaavaluonnos, joka on tavoitteena asettaa nähtäville syksyllä 2023. Kaavaluonnos tarjoaa yleisölle ensimmäisen kerran konkreettisen käsityksen siitä, millaisia suunnitelmia ja linjauksia maakuntakaavassa on tuulivoimaan liittyen.

Kaavaluonnos asetetaan yleisön nähtäville, tällä mahdollistetaan asukkaiden, sidosryhmien ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden tarkastella kaavan sisältöä, tutustua ehdotettuihin käyttötarkoituksiin ja aluerajauksiin sekä laadittuihin selvityksiin.

Tällöin on aika esittää omia mielipiteitä, kommentteja ja ehdotuksia. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeätä osallistua ja tuoda omat näkemykset ja huolenaiheet esille. Tutustu huolellisesti kaavaluonnokseen ja esitä oma näkemyksesi kaavaa valmistelevalle viranomaiselle nähtävillä olon aikana.

Kommenttien ja palautteen perusteella kaavaan voidaan tehdä tarvittavia muutoksia kaavan sisältöön ja suunnitelmiin ennen kuin se etenee ehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Saadun palautteen perusteella ratkaisuja muokataan ja täydennetään siten, että kaavaehdotus saataisiin valmiiksi vuoden 2024 aikana. Kaavaehdotus sisältää kaavakartan ja määräykset sekä kaavaselostuksen.

Kaavaehdotuksesta järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ensin viranomaisille suunnattu lausuntokierros.

Tämän jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin siitä voi antaa muistutuksia ja mielipiteitä. Tämä on toinen mahdollisuus vaikuttaa kaavaan ja sen sisältöön. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuuksia ja keskustelutilaisuuksia, joista tiedotetaan Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla: Tapahtumat - Etelä-Savon Maakuntaliitto (esavo.fi)

Hyväksymisvaihe

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä 4.vaihemaakuntakaavan loppuvuodesta 2024


Toteutumis- ja seurantavaihe

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jenni Oksanen

Aluesuunnittelupäällikkö (opintovapaalla 1.9.2023-31.8.2024)

jenni.oksanen@esavo.fi

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Marko Tanttu

Aluesuunnittelupäällikkö (sijaistaa Jenni Oksasta 1.9.2023-31.8.2024)

040 628 2788

marko.tanttu@esavo.fi

Marko vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Markon vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Marko vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Markon vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.