Suoraan sisältöön

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaava

Vaihekaavassa käsitellään seudullisesti merkittäviä tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita ja niihin liittyviä voimajohtolinjoja. Kaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi tuulivoimateknologian nopean kehityksen ja maakunnan alueella vireillä olevien tuulivoimahankkeiden nopean etenemisen seurauksena. Tuulivoima oli tarkoitus käsitellä vireillä olevassa 3. vaihemaakuntakaavassa, mutta tällöin kunnissa vireillä olevat tuulivoimahankkeet olisivat joutuneet odottamaan maakuntakaavan etenemistä. Tuulivoimainvestointien saaminen maakuntaan vaati maakuntaliitolta nopeampaa reagointia ja siksi päädyttiin irrottamaan tuulivoima omaksi vaihemaakuntakaavakseen. Kaavan sisällöllinen laajuus muotoutuu kaavaprosessin kuluessa vuorovaikutteisen suunnittelun kautta.

Kaavaehdotus viranomaiskuuleminen (MRA § 11 ja § 13)

Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan kaavaehdotus on valmistunut. Etelä-Savon maakuntahallitus päätti  20.05.2024 pyytää maankäyttö- ja rakennusasetuksen 13 §:n mukaiset lausunnot kaavaehdotuksesta viranomaisilta ja muilta maakuntakaavan kannalta keskeisiltä yhteisöiltä ajalla 27.05.-30.06.2024.

Lausuntokierroksen jälkeen kaavaehdotusta täsmennetään tarvittavilta osin lausuntojen ja maakuntahallituksen niihin hyväksymien vastineiden perusteella, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville syys-lokakuussa. Nähtävillä oloaikana kaikilla osallisilla on mahdollisuus jättää mielipiteensä (muistutus) kaavaehdotuksesta. Tiedotamme ja kuulutamme nähtävillä olosta tarkemmin.

Luonnos- ja valmisteluvaihe

Kaavaluonnos ja sitä koskeva tausta-aineisto oli  nähtävillä 6.11.2023 - 5.1.2024. Kuntien ja viranomaislausuntojen (39 kappaletta) lisäksi luonnoksesta saatiin 42 mielipidettä yksityishenkilöiltä sekä yhdistyksiltä. Lisäksi Kangasniemen kunta toimitti maakuntaliitolle tiedoksi adressin, jossa vastustettiin tuulivoimatuotannon sijoittumasta Kangasniemelle. Adressin oli allekirjoittanut yli 1 150 henkilöä. Etelä-Savon maakuntaliitto kiittää kaikkia lausunnon ja mielipiteensä anteita palautteesta sekä aktiivisesta osallistumisesta kaavatyöhön.

Aloitus- ja tavoitevaihe

Maakuntahallitus hyväksyi päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman 20.5.2024.

Etelä-Savon maakuntahallitus on päättänyt 21.8.2023 § 98 kokouksessaan käynnistää 4. vaihemaakuntakaavan laadinnan ja  kuuluttaa kaavan vireilletulosta sekä laittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville. Etelä-Savon maakuntahallitus on käsitellyt OAS:sta lausunnot ja palautteet kokouksessaan 16.10.2023 (128 §) sekä hyväksynyt niitä koskevat vastineet. Maakuntakaavaluonnosta valmistellaan saadun palautteen perusteella maakuntahallituksen linjausten mukaisesti.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jenni Oksanen

Aluesuunnittelupäällikkö (opintovapaalla 28.2.2025 saakka)

jenni.oksanen@esavo.fi

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Jenni vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Jennin vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Marko Tanttu

Aluesuunnittelupäällikkö (sijaistaa Jenni Oksasta 1.9.2023-28.2.2025)

040 628 2788

marko.tanttu@esavo.fi

Marko vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Markon vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.

Marko vastaa alueiden käyttöön sekä maakunnan digitaaliseen ja fyysiseen saavutettavuuteen liittyvistä kehittämistehtävistä. Markon vastuulla ovat Etelä-Savon maakuntakaavoitus ja liikennejärjestelmäsuunnittelu.