Suoraan sisältöön

Tiedotteet ja uutiset

Etelä-Savon muuttoliike on edelleen positiivinen

24.03.2020

Kokonaisnettomuutto oli Etelä-Savossa vuonna 2020 tammi-helmikuussa 81 henkilön verran positiivinen. Maakunnan väestön määrä kuitenkin väheni hieman johtuen luonnollisesta väestönmuutoksesta eli syntyneiden ja kuolleiden erotuksesta.

Korona keskustelutti maakuntahallituksen kokouksessa

23.03.2020

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous pidettiin maanantaina 23.3.2020 ensimmäisen kerran etäyhteyden välityksellä. Koronavirus nousi keskusteluihin ja sen vaikutusta kesän kulttuuritapahtumiin pohdittiin.

Yhteistyöryhmä puoltaa rahoitusta kuudelle hankkeelle

20.03.2020

Maakunnan yhteistyöryhmä keskusteli kokouksessa ajankohtaisista aluekehitysasioista, mm. valtioneuvos-ton tuoreesta aluekehittämispäätöksestä sekä käynnissä olevasta aluekehittämislainsäädännön uudistami-sesta. Uuden rakennerahasto-ohjelman valmistelusta vuosille 2021-2027 käytiin myös keskustelua. Suomes-sa ohjelmavalmistelu on varsin pitkällä ottaen huomioon, että EU-tason budjettiratkaisut ovat auki ja komis-sion mittavat ilmastotoimet ovat vasta muotoutumassa.

Vastaa valtakunnalliseen digitaitokyselyyn

09.03.2020

Suomalaisten digitaitojen tärkeys korostuu palveluiden muuttuessa sähköisiksi. On arvioitu, että noin neljänneksellä väestöstä olisi liian heikot digitaidot, mutta varmaa tietoa tilanteesta ei ole. Tänään käynnistyvä digitaitokysely selvittää suomalaisten digitaitojen todellisen tilan.

Digitaalinen maakunta tarvitsee toimivat tietoliikenneyhteydet

09.03.2020

Toimivat tietoliikenneverkot ja nopeat yhteydet ovat keskeinen edellytys alueiden kaikelle elinkeinotoiminnalle ja menestymiselle, asukkaiden sujuvalle arjelle sekä monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työskentelyn edistämiselle. Digitalisaation edetessä ja palveluiden siirtyessä yhä enenevässä määrin verkkoon, tarve nopeille tietoliikenneyhteyksille korostuu entisestään myös harvaan asutuilla alueilla. Yhteyksien kehittämiseksi tarvitaan uusia toimintamalleja, perinteiset sektori- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä julkista tukea.