Suoraan sisältöön

Kaavan vaiheet

Etelä-Savossa laaditaan parhaillaan. 3. vaihemaakuntakaavaa.

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti Etelä-Savon maakuntakaavan laadinnan käynnistämisestä syksyllä 2021. Maakuntakaavaprosessi käynnistyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, joka on maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen virallinen asiakirja. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä syksyllä 2022.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoituksena on antaa Etelä-Savon kunnille, asukkaille ja yhdistyksille, viranomaisille ja sidosryhmille sekä muille kaavoituksesta kiinnostuneille tietoa Etelä-Savon maakuntakaavan prosessin lähtökohdista, alustavista tavoitteista, osallistumis- ja vuorovaikutus menettelyistä sekä vaikutusten arvioimisesta.

Alla olevassa kuvassa on esitetty kaavaprosessi ja osallisten vaikuttamismahdollisuudet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos ja kaavaehdotus asetetaan nähtäville ja nähtävillä olon aikana osalliset voivat antaa palautetta. Näistä virallisista kuulemisista tiedotetaan lehti-ilmoituksin, maakuntaliiton verkkosivuilla ja maakuntaliiton uutiskirjeessä. Suullista / epävirallista palautetta voi antaa läpi prosessin muun muassa kaavan esittely- ja yleisötilaisuuksissa tai olemalla kaavan valmistelijoihin yhteydessä.

Aloitusvaihe

Tässä vaiheessa määritellään kaavan tavoitteet, lähtökohdat ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettely. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman kohdassa 8 (Osalliset ja vuorovaikutus) on kerrottu, miten on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun ja kuinka kaavan virallisista kuulemisista tiedotetaan.

Etelä-Savon maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli julkisesti nähtävillä palautteiden antamista varten syksyllä 2022, Etelä-Savon maakuntaliiton virastossa, Etelä-Savon kuntien virallisilla ilmoitustauluilla ja Etelä-Savon verkkosivuilla.

Tänä aikana kaikilla kaavan osallisilla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä suunnitelmasta. Maakuntakaavan osallisia ovat kaikki ne henkilöt, viranomaiset ja yhteisöt, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Valmisteluvaihe (meneillään)

Suunnittelun tuloksena muodostuu kaavaluonnos, joka on tavoitteena asettaa nähtäville alkuvuodesta 2024. Kaavaluonnos tarjoaa yleisölle ensimmäisen kerran konkreettisen käsityksen siitä, millaisia suunnitelmia ja linjauksia maakuntakaavassa on.

Kaavaluonnos asetetaan yleisön nähtäville ja siitä järjestetään mahdollisesti kuulemistilaisuuksia ja osallistumistapahtumia, joista tiedotetaan Etelä-Savon liiton sivuilla osoitteessa:

Tällä mahdollistetaan asukkaiden, sidosryhmien ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden tarkastella kaavan sisältöä, tutustua ehdotettuihin käyttötarkoituksiin ja aluerajauksiin sekä suunnitelmiin.

Tällöin on aika esittää omia mielipiteitä, kommentteja ja ehdotuksia. Tässä vaiheessa on erityisen tärkeätä osallistua ja tuoda omat näkemykset ja huolenaiheet esille. Tilaisuuksissa voi keskustella kaavan valmistelijoiden kanssa valmisteluvaiheen aineistosta. Tutustu huolellisesti kaavaluonnokseen ja esitä oma näkemyksesi kaavaa valmistelevalle viranomaiselle.

Kommenttien ja palautteen perusteella kaavaan voidaan tehdä tarvittavia muutoksia kaavan sisältöön ja suunnitelmiin ennen kuin se etenee ehdotusvaiheeseen.

Ehdotusvaihe

Saadun palautteen perusteella ratkaisuja muokataan ja täydennetään siten, että kaavaehdotus saataisiin valmiiksi vuoden 2025 alussa. Kaavaehdotus sisältää kaavakartan ja määräykset sekä kaavaselostuksen.

Kaavaehdotuksesta järjestetään maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ensin viranomaisille suunnattu lausuntokierros.

Tämän jälkeen kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtäville, jolloin siitä voi antaa muistutuksia ja mielipiteitä. Tämä on toinen mahdollisuus vaikuttaa kaavaan ja sen sisältöön. Tarvittaessa järjestetään tiedotustilaisuuksia ja keskustelutilaisuuksia, joista tiedotetaan Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla:

Hyväksymisvaihe

Tavoitteena on, että maakuntavaltuusto voi hyväksyä 3.vaihemaakuntakaavan kesällä 2025. Kaavan hyväksymispäätöksestä tiedotetaan ja siitä voi valittaa hallinto-oikeuteen.