Suoraan sisältöön

Sidonnaisuusilmoitukset

Tällä sivulla julkaistaan maakuntaliiton päätöksentekijöiden sidonnaisuusilmoitukset. Sidonnaisuusilmoituksella tarkoitetaan avointa tiedottamista päätöksentekoon mahdollisesti vaikuttavasta muusta aktiivisesta toiminnasta yhteiskunnassa.  Sidonnaisuusilmoituksia koskevan sääntelyn tarkoituksena onkin päätöksenteon avoimuuden ja läpinäkyvyyden edistäminen.

Sidonnaisuusilmoitusten perusteet

Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

Johtavassa asemassa olevan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Sidonnaisuusrekisterin avulla voidaan ennakolta estää tilanteita, joissa luottamus viranhaltijan tai luottamushenkilön toimintaan voisi vaarantua ja siten myös yleisellä tasolla vahvistaa poliittisen järjestelmän luotettavuutta kunnissa ja kuntayhtymissä.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Ilmoitusvelvollisuus

Ilmoitusvelvollisuus on rajattu koskemaan kunnan tai kuntayhtymän keskeisiä luottamushenkilöitä ja johtavia viranhaltijoita, velvollisuus ei koske läheisten henkilöiden jäsenyyksiä tai omistuksia.

Ilmoitusvelvollisia ovat maakuntaliiton osalta:

  • maakuntavaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
  • maakuntahallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijä sekä
  • lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ja esittelijät

Ilmoituksen tehneen on viivytyksettä ilmoitettava sidonnaisuuksissaan tapahtuneista muutoksista. 

Linkki sidonnaisuusilmoituksiin sidonnaisrekisteri -palvelussa

Kuntaliitto on antanut ohjeistuksen sidonnaisuusilmoituksista ja -rekisteristä. Ohjeistuksen voi ladata tästä linkistä: https://www.kuntaliitto.fi/julkaisut/2023/2244-sidonnaisuuksien-ilmoittaminen-kunnassa

Rekisterin ylläpitäjä on tietojärjestelmäpäällikkö Tuomo Laakso, Etelä-Savon maakuntaliitto.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Tuomo Laakso

Tietojärjestelmäpäällikkö

044 284 1042

tuomo.laakso@esavo.fi

Tuomo vastaa maakuntaliiton tietohallinnosta, IT-toiminnoista ja IT-palveluiden toiminnasta. Hän myös avustaa hankinnoissa ja asiahallinnon toteutuksessa.