Suoraan sisältöön

Tilastot

Etelä-Savon maakuntaliitto kokoaa ja pitää yllä lukuisia tilastoja Etelä-Savon maakunnan kehityksestä. Tilastotietoja kootaan muun muassa väestökehityksestä, koulutuksesta, työllisyydestä, elinkeinoelämän kehityksestä ja alue- ja kuntataloudesta.

Kuukausittain päivittyviä tilastoja ovat väestönmuutosennakko-, työttömyys- sekä yöpymistilastot, ja nämä päivittyvät yleensä tilastokuukautta seuraavan kuukauden lopussa. Muut tilastot päivittyvät yleensä kerran vuodessa. Tilastot löytyvät aiheittain jaoteltuna tällä sivulla.

Etelä-Savon väkiluku oli 31.5.2024 ennakkotietojen mukaan 130 007.

Etelä-Savon maakuntaprofiilista selviää, että Etelä-Savon väestöosuus koko maan väestöstä oli 2,3 prosenttia vuonna 2023. Suurimmat prosenttiosuudet koko maan luvuista Etelä-Savolla oli mm. sisävesien pinta-ala, 12,9 prosenttia, maa- ja metsätalouden sektorin osuus bruttokansantuotteesta, 7,7 prosenttia, vapaa-ajan asuntojen määrä, 9,1 prosenttia ja hakkuukertymä, 8,4 prosenttia.

Etelä-Savon maakuntaprofiili (pdf-tiedosto) / (.pptx)  - päivitetty 14.5.2024

Oheisista linkeistä pääsee tutustumaan tilastotietoihin aihepiireittäin.

Väestömuutokset

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi Etelä-Savossa vuoden 2024 tammi-toukokuussa yhteensä 93 henkilön verran. Edellisenä vuonna vastaavaan aikaan väkiluku väheni 236 henkilön verran.

Tammi-toukokuun 2024 kokonaisnettomuutto oli 663 hengen verran postitiivinen. Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli toukokuun 2024 lopussa 130 007.

TIEDOTE: Väestönmuutosten ennakkotiedot tammi-toukokuulta 2024 (pdf)  25.6.2024

Väestönmuutosten ennakkotietoja Etelä-Savossa 1.1.-31.5.2024 (pdf) / (.pptx25.6..2024
Väestönmuutosten ennakkotietoja kunnittain Etelä-Savossa 1.1.-31.5.2024 (pdf)  25.6.2024
Väestönmuutosten ennakkotietoja maakunnittain 1.1.-31.5.2024 (pdf) / (.pptx25.6.2024

Väestörakenne

Etelä-Savo on Suomen ikääntynein maakunta. Väestönkehityksessä negatiivinen luonnollinen väestönmuutos (syntyneiden ja kuolleiden erotus) on alueella erityisen suurta.

Väkiluku ja väestön muutos alueittain 2022 - 2023 (pdf) / (.pptx26.4.2024
Väkiluku Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 2010 - 2023 (pdf) / (.pptx26.4.2024
Väkiluku Etelä-Savossa alueittain sekä ikäryhmittäin 31.12.2023 (pdf) / (.pptx26.4.2024
Väestön ikä- ja sukupuolirakenne (pyramidit) Etelä-Savossa 31.12.2023 (pdf)  / (.pptx26.4.2024
Väestö- ja pinta-alatietoja Etelä-Savossa kunnittain ja seutukunnittain 31.12.2023 (pdf) / (.pptx29.4.2024

Väkiluku ja väestönmuutokset Etelä-Savossa 1990 - 2023 (pdf) / (.pptx28.5.2024

Muuttoliike

Muuttoliikkeessä Etelä-Savon maakunnan väestönkehityksen kannalta positiivisin signaali on plussalla oleva nettomaahanmuutto. Se onkin kääntänyt maakunnan kokonaisnettomuuton positiiviseksi vuosina 2021-2023.

Muuttoliike 2023 (pdf)  / (.pptx)  7.6.2024

Muuttaneiden taustatiedot 2022 (pdf) / (.pptx)  7.6.2024

Koulutusrakenne

Työikäisen väestön koulutustaso Etelä-Savossa on alempi kuin koko maassa keskimäärin. Tutkinnon suorittaneita Etelä-Savossa on 73,3 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä, kun koko maassa luku on 74,7 prosenttia. Muuta maata alemmat lukemat selittyvät Etelä-Savon väestön korkealla ikärakenteella.

Väestön koulutusrakenne 2022 (pdf)  / (.pptx) 1.11.2023

Väestöennuste

Tilastokeskusten väestöennusteen (2021) mukaan väkiluvun aleneminen jatkuu vuoteen 2040 saakka koko Etelä-Savon alueella.

Väestön ennustetaan vähenevän nykyisestä reilusta 130 000 henkilöstä 107 041 henkilöön vuoteen 2040 mennessä. Vuositasolla väestön alenema Etelä-Savossa on jopa noin 1 600 henkilöä per vuosi.

Etelä-Savon väestöennuste vuoteen 2040 (.pptx)  8.10.2021

Väestöennuste ikäryhmittäin Etelä-Savossa 2021-2040 (.pdf) / (.pptx)  17.5.2022

Lisää tietoa Etelä-Savo ennakoi-sivustolta.

Etelä-Savon elinkeinorakenne on monipuolinen ja siten luontaisen resilientti. Yritykset ovat pääasiassa mikro- ja pienyrityksiä. Suurten veturiyritysten vähäinen määrä aiheuttaa osaltaan sen, että TKI-toiminta on keskimääräistä vähäisempää: TKI-menojen suhde BKT:en on Etelä-Savossa 0,9 % (koko maa 2,8 %), tavoitteen ollessa 4 %. Etelä-Savossa on ensimmäisenä maakuntana Suomessa (22.6.2023) laadittu TKI-tiekartta, jossa nimenomaan yritysten kehittämistoimet on nostettu keskiöön.

Yritysten toimipaikat kunnittain Etelä-Savossa 2018-2022 (pdf) / (.pptx)  23.2.2024

Yritystoiminnan tilastoja (aloittaneet ja lopettaneet yritykset, suhdannetiedot Q32023 saaakka, TKI-menot) (pdf) / (.pptx)  7.6.2024

Tavaroiden ulkomaankauppa Etelä-Savossa 2023 (pdf) / (.pptx) 18.6.2024

Työttömyys

Etelä-Savossa oli toukokuun lopussa 5 492 työtöntä, 520 henkilöä ja 10 % vuodentakaista enemmän. Työttömänä oli toukokuun lopussa 9,9 % työvoimasta, kuten koko maassa keskimäärin.

Alle 25-vuotiaita työttömiä oli Etelä-Savossa toukokuun lopussa 610, mikä on 112 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.5.2024 (pdf) / (pptx)  26.6.2024 
Työttömyystietoja Etelä-Savossa 31.12.2023 (pdf) / (pptx)  29.1.2024

Työpaikat ja työlliset

Etelä-Savossa on reilut 49 000 työpaikkaa. Tuoreimmat tiedot vuodelta 2022 kertovat työpaikkojen määrän lisääntyneen 170 kappaleella vuodentakaiseen nähden.

Eniten lisääntyivät Etelä-Savon eniten työllistävän toimialan eli terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikat, 574 kappaleella. 

Eniten vähenivät rakentamisen (-109), julkisen hallinnon (-105) sekä maa-, metsä- ja kalatalouden (-99) työpaikat.

Elinkeinorakenne 2022 (% työpaikoista) (pdf) (pptx)  2.1.2024
Työpaikat toimialoittain 2019-2022 (TOL2008) (pdf) (pptx)  2.1.2024
Työlliset toimialoittain 2019-2022 (TOL2008) (pdf)  (pptx)  2.1.2024

Työllisyys- ja työttömyysaste

Etelä-Savon työllisyysaste (67,4 prosenttia) oli vuonna 2023 koko maan työllisyysastetta (73,6 prosenttia) alhaisempi ja Etelä-Savon työttömyysaste (6,9 prosenttia) koko maan työttömyysastetta (7,2 prosenttia) alhaisempi.

Työllisyys- ja työttömyysaste 2009 - 2023 (pdf)  (.pptx) 7.6.2024

Väestön pääasiallinen toiminta

Etelä-Savon maakunta on Suomen ikääntynein, ja nuorten ikäluokat ovat pienet. Työikäisten osuuden ollessa keskimääräistä pienempi huoltosuhde maakunnassa on korkea.

Väestön pääasiallinen toiminta 2000 - 2022 (pdf)  (.pptx)  18.12.2023
Taloudellinen huoltosuhde 2022 (pdf)  (.pptx)   18.12.2023

Kuntatalous

Kuntatalouden uusimpia tietoja (vuodelta 2023) löytyy mm. Kuntaliiton nettisivuilta: Tilinpäätösanalyysit | Kuntaliitto.fi sekä Valtiokonttorin nettisivuilta: Kunnat ja kuntayhtymät - Tutkihallintoa.fi.

Tälle sivulle päivitetään uudet tiedot elokuussa 2024.

Kuntien vuosikate oli vuonna 2022 Etelä-Savossa 434 euroa per asukas, kun se koko maassa oli 616 euroa per asukas. 

Kuntien vuosikate 2021 ja 2022 (pdf) / (PowerPoint-tiedosto)  12.1.2024 

Tässä vielä vuoden 2021 tilinpäätöstietoja:

Kuntatalouden tilinpäätösten mukaan Etelä-Savon kuntien toimintakate asukasta kohden vuonna 2021 oli -6 871 €/as (v. 2020: -6 446 €/asukas vuoden 2021 aluejaon mukaan). Kuntien yhteenlaskettu vuosikate asukasta kohden oli 479 €/as (vuonna 2020: 770 €/as). Lainakanta pieneni noin 0,6 prosentilla edellisen vuoden tilinpäätöksiin verrattuna (2021: 4 177 €/as, 2020: 4 201 €/as). Tilikauden tulos asukasta kohden oli vuonna 2021 positiivinen kaikissa muissa Etelä-Savon kunnissa, paitsi  Pertunmaalla, Mikkelissä ja Mäntyharjulla. Tiedot on esitetty vuoden 2022 maakunta- ja kuntajaon mukaisena (Etelä-Savossa 12 kuntaa) ja väestötietona on käytetty alueella asuvan väestön määrää kunkin vuoden lopussa.

Tilinpäätös 2021 -tietoja Etelä-Savossa kunnittain (pdf-tiedosto)  / (PowerPoint-tiedosto17.6.2022

Kuntien elinvoima

Kuntien elinvoimamittaristoon on koostettu laajasti Etelä-Savon maakunnan kuntien elinvoimasta kertovia tilastotietoja. Kaikki ko. numeeriset tiedot löytyvät oheisesta excel-tiedostosta Etelä-Savon maakunnan lisäksi myös kunnittain. Lisäksi tiedoista on koostettu tilastokuviot kuntien käyttöön kuntakohtaisina pdf-tiedostoina.

Kuntien elinvoimamittaristo (excel-tiedosto)  19.1.2024

Etelä-Savon maakunta, tilastokuviot (pdf-tiedosto)  19.1.2024         

Elinvoimamittariston tilastokuviot Etelä-Savon maakunnasta kunnittain (pdf-tiedostoja, päivitetty: 19.1.2024):
Enonkoski , Hirvensalmi , Juva , Kangasniemi , Mikkeli , Mäntyharju , Pertunmaa , Pieksämäki , Puumala , Rantasalmi , Savonlinna ja Sulkava .

Etelä-Savon maakunnan väkiluvun osuus koko maan väestöstä oli 2,4 prosenttia vuonna 2021, kun taas bruttokansantuotteen osuus oli 1,8 prosenttia. Alueiden bruttokansantuotteen vertailussa Etelä-Savo sijoittuu (34 808 euroa per asukas) maakunnista viimeiselle sijalle. 

Väkiluku ja BKT maakunnittain 2021, % koko maasta (pdf)  / (.pptx)  30.11.2023
BKT euroa/asukas maakunnittain 2021 (pdf)  / (.pptx)  30.11.2023
BKT maakunnittain 2021, milj. € (pdf)  / (.pptx)  30.11.2023

Matkailun osuus bkt:sta on Etelä-Savossa 4,7 prosenttia, kun koko maan vastaava luku on 1,6 prosenttia vuoden 2021 ennakkotietojen mukaan. Vuonna 2023 Etelä-Savossa 90 prosenttia rekisteröidyistä yöpymisistä oli suomalaisia ja 10 prosenttia ulkomaalaisia. 

Etelä-Savon matkailun ominaispiirre on matkailutoiminnan monimuotoisuus. Suurten matkailukeskusten sijaan maakunnassa on paljon esimerkiksi maaseutumatkailu- ja mökkivuokraustoimintaa. Tilastokeskuksen rekisteröidyt yöpymisvuorokaudet eivät anna täydellistä kuvaa maakunnan matkailun kokonaisuudesta, sillä majoitustilastoihin rekisteröityvät vain suuremmat, yli 20 vuodepaikan yksiköt.

Yöpymiset 01-05/2024*(ennakkotietoja) (pdf)  / (.pptx)  27.6.2024

Aiempien vuosien yöpymistilastoja Etelä-Savosta:

Yöpymiset 01-12/2023*(ennakkotietoja) (pdf)  / (.pptx)  6.2.2024
Yöpymiset 01-12/2022*(ennakkotietoja) (pdf)  / (.pptx)  3.2.2023
Yöpymiset 01-12/2021*(ennakkotietoja) (pdf)  / (.pptx)  1.2.2022

Kesämökit 2023 (pdf) / (.pptx2.4.2024
Käyntikohteissa ja tapahtumissa kävijät 2010-2023 (pdf) / (.pptx) 8.4.2024

Etelä-Savossa on aloittanut työnsä maakunnallinen ilmastotyöryhmä käsittelemään maakunnan ilmastokysymyksiä hallituksen ilmasto-ohjelman mukaisesti. Kasvihuonekaasupäästöt Etelä-Savossa ovat maakunnittaisen vertailun alhaisimmasta päästä, noin kaksi prosenttia koko Suomen päästöistä ja saastuttavaa teollisuutta alueella on vähän. 

Kasvihuonekaasupäästöt

Etelä-Savossa kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohti vuonna 2022 olivat 6,7 t C02-ekv (hiilidioksidiekvivalenttitonnia). Eniten kasvihuonekaasupäästöjä syntyy energian tuotannosta (rakennusten lämmitys), liikenteestä ja maataloudesta. Päästöjä aiheuttavaa teollisuutta alueella on erittäin vähän.

Tietoa kasvihuonepäästöistä alueittain löytyy SYKE:n Hiilineutraalisuomi.fi sivustolta: Kuntien ja alueiden khk-päästöt

Etelä-Savon maakuntaliiton ennakointihanke ylläpitää https://www.esavoennakoi.fi/-sivustolla ajantasaista tilannekuvaa maakunnan kehityksestä, hahmottelee tulevaisuutta trendien ja kehityskulkujen valossa sekä jakaa tulevaisuustietoa ja -näkemyksiä. Sivusto on tarkoitettu kaikkien Etelä-Savon tilasta ja näkymistä kiinnostuneiden käyttöön.

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Jaana Kokkonen

Tilastoasiantuntija

044 770 0574

jaana.kokkonen@esavo.fi

Jaana kokoaa tietopalveluaineistoja ja tilastoja maakunnasta. Hänen vastuullaan ovat myös tietojulkaisut.