Suoraan sisältöön

AKKE 2022

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha 

Valtioneuvosto on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitolle vuodelle 2022 Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) -määrärahaa 626 000 euroa. AKKE määrärahaa käytetään maakuntien liittojen päätösten mukaisesti maakuntaohjelman ja hallituksen aluekehittämispäätöksen toimeenpanoa edistäviin kohteisiin. Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis- kokeilu- ja selvityshankkeisiin, joissa rahoitettavia teemoja lähestytään uusilla tavoilla. 

Tällä hetkellä emme ota uusia hakemuksia käsittelyyn.

Haku jakautuu kahteen teemaan   

 1. Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus - 296 000 €  - kaikki rahoitus jo jaettu

 1. Kestävä monipaikkaisuus - 330 000 € - kaikki rahoitus jo jaettu

Rahoitusta haetaan kirjallisesti oheisella hakulomakkeella (linkki hakulomakkeeseen)
Hakemukseen tulee merkitä, kumpaan hakuteemaan haku kohdentuu. Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma, jossa hanketta avataan tarkemmin. Hakemukset tulee toimittaa Etelä-Savon maakuntaliiton kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)esavo.fi. x
Hakemus toivotaan jätettävän ensisijaisesti sähköisesti allekirjoitettuna sähköpostitse. Lisätietoja on luettavissa alla olevasta hankehallinnointiohjeesta. 

Hakijoita pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että hankkeita rahoitettaessa ja toteutettaessa ohjaava aluekehittämisen lainsäädäntö on muuttunut mm. käytettävien kustannusmallien osalta. Haettaessa rahoitusta ja toteutettaessa hankkeita käytetään seuraavia ohjeita ja lomakkeita: 

Lomakkeet 

 • Rahoitettaville hankkeille myönnettävä tuki on enintään 80 % hyväksyttävistä kustannuksista. 

 • Hankkeiden toteutusaika päättyy 31.12.2024. 

Hankkeelle voidaan myöntää tukea, jos sillä on merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseksi, toiminta on voittoa tavoittelematonta, kehittämishankkeena tuettavan toiminnan tulokset ovat yleisesti hyödynnettävissä ja tuettavat investoinnit hyödyttävät alueen kehittämistä yhtä toimijaa laajemmin. Tukea voidaan myöntää julkisoikeudelliselle yhteisölle ja yksityisoikeudelliselle oikeushenkilölle, jolla on riittävät taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi ja riittävät edellytykset toiminnan jatkuvuudesta huolehtimiseksi. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen. 

Hakemuksessa tulee esittää selkeästi hankkeen tarve, tavoitteet ja konkreettinen toteuttamissuunnitelma. Hanke pyrkii edistämään toimenpiteillään yhtä tai useampaa valintaperustetta. Valintaperusteet on kuvattu tarkemmin lopussa. Hakemuksesta on käytävä ilmi, miten hanke edistää valintaperusteita. 

Hakuteemojen sisällöt ja hankkeiden valinnassa käytettävät valintaperusteet 

 1. Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus - 296 000 € 

Etelä-Savossa osaavan työvoiman saatavuus ei viime vuoden työttömyyden kasvusta huolimatta ole helpottunut, eikä työvoimarakenne alueellisesti ei pysty vastaamaan etenkään kasvualojen tai pandemiasta toipuvien alojen rekrytointitarpeisiin. Rekrytointiongelmat sekä ikääntyvä väestörakenne korostavat tarvetta saada houkuteltua alueelle osaajia maakunnan ulkopuolelta. Monella alalla erityisesti kv-työvoiman tarve kasvaa, kun osaajia ei löydy alueelta tai muualta Suomesta. 

Koronapandemian myötä monipaikkaisuus ja etätöiden tekeminen sekä töiden vastaanottaminen toisilta paikkakunnilta on yleistynyt. Tästä on tullut trendi, joka mahdollistaa työvoiman alueellista liikkuvuutta. Työelämän muuttuessa jatkuvan oppimisen tarve korostuu ja tarvitaan uusia keinoja työssä olevien osaamis- ja koulutustason nostamiseksi. Maakunnan työikäisen väestön vähentyessä on entistä tärkeämpää kehittää uudenlaisia tapoja myös työelämän ulkopuolelle jääneiden työllistymisen, osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi, jotta työvoimaresurssit saadaan täysimääräisenä käyttöön. 

Teemassa rahoitetaan hankkeita, joissa  

 1. Selvitetään ja kartoitetaan monipaikkaisuuden mahdollisuuksia työvoiman saatavuuden parantamiseksi  

 1. Kehitetään uusia tapoja vahvistaa sekä työssä olevien että työelämän ulkopuolelle jääneiden osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia  

  a) Työssä olevien osalta kehitetään erityisesti tapoja ja edellytyksiä jatkuvaan oppimiseen osaamis- ja koulutustason ja (työ)hyvinvoinnin nostamiseksi  

  b) Työelämän ulkopuolelle jääneiden osalta kehitetään pilotointien avulla osallistavia tapoja tukea eri kohderyhmien mm. Maahanmuuttajien, ikääntyneiden ja osatyökykyisten hyvinvointia ja työelämään nostamista 

 2. Kehitetään tapoja saada alueelle työvoimaa ja opiskelijoita muualta Suomesta sekä ulkomailta sekä kiinnittää oppilaitoksista valmistuvat osaajat jo opintojen aikana alueelle ja alueen työnantajiin. 

Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea yhtä tai useampaa seuraavista valintaperusteista:  

 • Monipaikkaisuuteen perustuvien ratkaisujen kehittäminen osaavan työvoiman saamiseksi ja työn ja työntekijöiden liikkumiseksi alueelle 

 • Alueen väestön osaamis- ja koulutustason nostaminen ja/tai (työ)hyvinvoinnin lisääminen 

 • Jatkuvan oppimisen (ja ohjauksen) edistäminen laajasti 

 • Osaajien ja opiskelijoiden houkuttelu ja kiinnittäminen maakuntaan (vetovoimatekijöiden kirkastaminen, houkuttelevat työnantajat ja oppilaitokset) 

 • Työ- ja opiskeluperäisen maahanmuuton edistäminen  

 • Kehitetään uusia tapoja vahvistaa työssä olevien ja/tai työelämän ulkopuolelle jääneiden osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia  

 1.  Kestävä monipaikkaisuus – 330 000 € 

Etelä-Savo on Suomen merkittävimpiä vapaa-ajan keskittymiä. Yli puolet vapaa-asunnon omistajista on maakunnan ulkopuolelta, mikä muodostaa merkittävän potentiaalin monipaikkaisuudelle ja sen vahvistamiselle maakunnan kehittämisessä. Kestävällä monipaikkaisuudella viitataan potentiaaliin, joka Etelä-Savolla on helposti saavutettavana ja kiistattomana vapaa-ajan asumisen maakuntana, mutta joka vaatii uutta ajattelua ja toimenpiteitä, jotta se ylläpitää edistää kestävää kehitystä. Haasteena on erityisesti ilmastokestävyys. Toisaalta monipaikkaisuus tukee alueen sosiaalista ja taloudellista kehitystä ja ylläpitää palveluita. Näin monipaikkaisuus on nähtävissä myös supistumiskehityksen ja pitovoiman heikkenemisen vastavoimana sekä mahdollisuutena vastata negatiiviseen väestökehitykseen.  

Teemassa rahoitetaan hankkeita, joissa 

 1. Tavoitteena on integroida monipaikkaisuus osaksi maakunnan kehittämistä kestävästi. 

 1. Lisätään tieto- ja kokemuspohjaa (pilotit) kestävästä monipaikkaisuudesta ja sen merkityksestä alueen kehityksessä 

 1. Vahvistetaan ja rakennetaan yhteistyöverkostoja ja osallisuutta  

  a) monipaikkaisuutta hyödyntämällä 

  b) monipaikkaisuutta tukevia  

 2. Kehitetään monipaikkaisuutta tukevia palveluita 

Rahoitettavien hankkeiden tulee tukea yhtä tai useampaa seuraavista valintaperusteista:  

 • Nostaa kestävän monipaikkaisuuden maakunnan kehittämisen keskiöön 

 • Lisää tieto- ja kokemuspohjaa kestävästä monipaikkaisuudesta ja sen mahdollisuuksista alueen kehityksessä 

 • Vahvistaa monipaikkaisuuteen liittyviä verkostoja ja osallisuutta 

 • Edistää monipaikkaisuuteen liittyviä kestäviä ratkaisuja 

Heräsikö kysymyksiä? Lisätietoja antaa:

Pirjo Paananen

Ohjelmapäällikkö

040 542 6140

pirjo.paananen@esavo.fi

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.

Pirjo vastaa rakennerahasto-ohjelmien toimeenpanosta ja koordinoinnista maakunnassa. Pirjo toimii myös maakunnan yhteistyöryhmän ja sen sihteeristön sihteerinä.