Suoraan sisältöön

Julkaistu 19.05.2020

Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.5.2020

Etelä-Savon maakuntahallituksen kokous pidettiin maanantaina 18.5.2020 sähköisen etäyhteyden välityksellä. Maakuntahallitus esittää Varastokirjastoa ja massadigitointia Mikkeliin sekä Luonnonvarakeskuksen ja korkeakoulutoimintojen vahvistamista maakunnassa.

Maakuntahallitus myönsi rahoitusta luonnontuotteiden jatkojalostamiseen liittyvän oppimisympäristön kehittämiseen

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, puh. 044 770 0512

Maakuntahallitus päätti myöntää rahoituksen Etelä-Savon Koulutus Oy:n Luonnoneväistä elinvoimaa Etelä-Savoon – investointihankkeelle. Hankkeessa suunnitellaan ja varustetaan tila, jossa maakunnan pientuottajat ja yrittäjät voivat jatkojalostaa luonnontuotteita, esimerkiksi pakastekuivata marjoja, vihanneksia ja sieniä.

Suunnitteilla oleva tila voi toimia myös oppimisympäristönä. Tilojen varustamisella pystytään nykyaikaistamaan koulutusta ja vastaamaan työelämän tarpeisiin. Yrityksille tila tarjoaa mahdollisuuden yhteistyöhön ja tuotekehittelyyn.

Etelä-Savon Koulutus Oy toteuttaa investointihankkeen rinnalla Etelä-Savon ELY-keskuksen rahoittaman rinnakkaishankkeen, jossa vahvistetaan investointiin liittyvää jatkojalostamiseen liittyvää osaamista, ruoka-, elintarvike- ja luonnonvara-alojen imagoa ja houkuttelevuutta sekä syvennetään oppilaitos-työelämäyhteistyötä uudenlaisen kiltakoulumallin kautta.


Maakuntahallitus esittää Varastokirjastoa ja massadigitointia Mikkeliin sekä Luonnonvarakeskuksen ja korkeakoulutoimintojen vahvistamista maakunnassa

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, puh. 044 770 0512

Asetus valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamista koskevasta toimivallasta velvoittaa valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisessa ottamaan huomioon olemassa olevat ja kehittyvät osaamis- ja toimintokeskittymät.

Valtionvarainministeriön Alueellistamisen koordinaatioryhmä on pyytänyt maakunnan liittoja kuvaamaan keskeisimmät osaamis- ja toimintokeskittymänsä sekä tekemään esitykset valtion yksikköjen ja toimintojen sijoittamisesta tai vahvistamisesta maakuntansa alueella.

Etelä-Savon maakuntaliiton esitykset osaamis- ja toimintokeskittymiksi perustuvat Etelä-Savon maakuntastrategian kärkiin ja älykkään erikoistumisen painopisteisiin. Metsä, ruoka ja vesi ovat maakunnan kiistaton kilpailuetu Suomessa ja kansainvälisestikin - ei vain luonnonvarojen ja luontoarvojen näkökulmasta vaan myös kestävään hyödyntämiseen liittyvän erityisosaamisen ja menestyvän yritystoiminnan näkökulmasta. Näitä täydentää läpileikkaavana vahva digitaalinen osaaminen, ja digitaalisuuden erityisosaamisena digitaalinen arkistointi, massadigitointi ja datan hyödynnettävyys.

Merkittäviä osaamiskeskittymiä ja kehitysalustoja ovat mm. Kuitulaboratorion kampus Savonlinnassa sekä Mikkelissä EcoSairilan vesi- ja kiertotalouden kehitysympäristö, Memory Campus ja Luomuinstituutin ympärille rakentunut kestävän elintarviketalouden kehitysympäristö.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistokeskuksen merkitys korostuu maakunnassa, jossa ei ole omaa yliopistoa.

Etelä-Savon maakuntaliitto esittää alueellistamisen koordinaatioryhmälle seuraavaa:

 1. Mikkelin Memory Campuksen vahvistaminen viemällä päätökseen jo pitkään valmistellut Varastokirjaston siirto sekä Kansallisarkiston massadigitointikeskuksen sijoittaminen Mikkeliin
 2. Luonnonvarakeskuksen Savonlinnan ja Mikkelin toimintojen sekä kiertotalouden kehitysympäristön vahvistaminen Etelä-Savossa
 3. Etelä-Savon korkeakoulutoimintojen vahvistaminen hallitusohjelman linjausten ja kirjausten mukaisesti sekä ohjaus- ja rahoitusmekanismeja kehittäen.

Maakuntahallitus totesi kokouksessa, että jäsenkunnilla on lisäksi omia esityksiä alueellistettavista valtion tehtävistä. Näitä esityksiä maakuntahallitus edistää yhdessä sopien yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.


Maakuntahallitus esittää, että tietoliikenneyhteyksien tukeminen on valtion tehtävä

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488

Maakuntahallitus antoi lausunnon hallituksen esityksestä laiksi laajakaistarakentamisen tuesta. Laki mahdollistaisi laajakaistayhteyksien rakentamisen tukemisen valtion varoista alueilla, joille ei ole tulossa kaupallista laajakaistaa ennen vuotta 2025.

Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat osa kansalaisten peruspalveluja. Ne parantavat maakunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä. Maakuntahallitus esittää lausunnossaan, että laajakaistayhteyksien rakentamisen tukeminen on valtion tehtävä ja esityksen mukaisesta kuntien maksuosuudesta on luovuttava.

Laajakaistahankkeiden toteuttamiseksi on varattu valtion rahoitusta viisi miljoonaa euroa vuodelle 2021. Maakuntahallituksen näkemyksen mukaan rahoitus ei riitä hallitusohjelman mukaiseen tavoitteeseen. Hallitusohjelman tavoite on, että vuonna 2025 kaikilla kotitalouksilla on mahdollisuus käyttää vähintään 100 Mbit/s yhteyksiä.

Tavoitetta vastaava rahoitustaso olisi vuosille 2021-2025 oltava vähintään 60 milj. euroa. Hankkeiden toteuttajien kilpailuttaminen on maakuntahallituksen mukaan valtion tehtävä, ei maakuntaliiton. Maakuntaliiton tehtävä olisi kuntien aktivointi ja hankkeiden valmistelu yhdessä kuntien kanssa.

Haja-asutusalueilla on vähäisesti vakituisia laajakaistapalveluiden asiakkaita. Siksi muunkin asiakaspotentiaalin hyödyntäminen on keskeistä. Maakuntahallitus esittääkin, että laista tulee poistaa tarpeeton jaottelu vakituisiin ja vapaa-ajan asukkaisiin. Etelä-Savossa on yli 48 000 vapaa-ajanasuntoa, jotka lisäävät merkittävästi yhteyksien kysyntäpotentiaalia. Loma-asuntojen tukikelpoisuus edistää hankkeiden toteutumista ja etätyön tekemisen ja monipaikkaisen asumisen mahdollisuuksia.


Maakuntahallitus ottaa kantaa alueiden kehittämistä koskevaan lakiuudistukseen

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903​

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoa alueiden kehittämistä koskevasta lakiuudistuksesta. Uudistusta tarvitaan sekä kotimaisen aluekehittämisjärjestelmän uudistamiseen että Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastojen ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpanoon. Lakiuudistuksen on määrä tulla voimaan ensi vuoden alussa.

Maakuntahallitus toteaa lausunnossaan, että uudistus selkeyttää lakikokonaisuutta, kun sääntelyä virtaviivaistetaan ja asiat kootaan kolmen nykylain sijasta kahteen eli alueiden kehittämistä koskevaan toimeenpanolakiin ja rakennerahastoja koskevaan rahoituslakiin.

Maakuntahallitus näkee tärkeänä, että aluekehityksen prosessit ovat selkeät, vaikuttavat ja läpinäkyvät sekä vahvistavat aluekehittämisjärjestelmän aluelähtöisyyttä. Tästä syystä mm. Euroopan unionin rakennerahastoja koskeva rahoitussuunnitelma halutaan jatkossakin valmistella ja päättää maakunnassa, ja asiaan liittyvä kirjaus halutaan säilyttää laissa.

Uutena aluekehittämisen toimintamallina lakiin on ehdotettu aluekehittämiskeskustelu valtion ja maakuntien välisen vuoropuhelun vahvistamiseksi. Tämä on tervetullut uudistus, ja maakuntahallitus toivoo menettelyyn tavoitteellisuutta ja vaikuttavuutta.

Muilta osin maakuntahallitus esittää lausunnossaan täydennyksiä ja täsmennyksiä mm. maakunnan liiton roolia ja tehtäviä koskeviin kirjauksiin.

Lakiuudistuksen valmisteluprosessi on koettu suhteellisen avoimeksi. Vastaavaa avoimuutta maakuntahallitus toivoo myöhemmin näiden lakien perusteella annettavien valtioneuvoston asetusten valmisteluun.


Jarkko Wuorisesta Etelä-Savon ilmastoryhmän puheenjohtaja

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618

Maakuntahallitus asetti Etelä-Savon laaja-alaisen ilmastoryhmän, jossa on edustettuina kuntien, alueviranomaisten, elinkeinojen ja järjestöjen sekä yhdistysten edustajia. Maakuntahallitus nimesi ilmastoryhmän puheenjohtajaksi maakuntahallituksen puheenjohtajan Jarkko Wuorisen. Maakuntaliiton jäseniksi Wuorisen lisäksi ilmastoryhmään nimettiin Kari Ojala ja Pekka Selenius. Varajäseniksi nimettiin Tanja Hartonen-PulkkaJukka Saikkonen ja Lea Sairanen.

Tästä linkistä aukeaa lista Etelä-Savon ilmastoryhmään 18.5. nimetyistä jäsenistä ja varajäsenistä (pdf). 

Etelä-Savon ilmastoryhmä

 • edistää ilmastolain tavoitteita ja toimeenpanoa Etelä-Savon maakunnassa
 • tukee toimialakohtaisten hiilineutraalisuussuunnitelmien toteuttamista
 • tukee fossiilittoman liikenteen tiekartan toimeenpanoa
 • edistää alueellista yhteistyötä, verkostoitumista ja osallisuuutta ilmastonmuutoksen hillinnässä ja sopetumisessa
 • edistää maakäyttösektorin ilmasto-ohjelman toteuttamista
 • tukee yritysten, kuntien ja kansalaisten omaehtoisia ilmastotoimia
 • lisää tietoisuutta ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista Etelä-Savossa
 • tukee ja auttaa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa

Ilmastoryhmän tukena toimii asiantuntijaryhmä, jonka jäsenet ilmastoryhmä kutsuu.

Etelä-Savon ilmastoryhmän ensimmäinen kokoontuminen tapahtui seminaarin merkeissä 4.5.2020. Seminaarin pääpuhujat olivat ympäristö- ja ilmastoministerin valtiosihteeri Terhi Lehtonen, Suomen ympäristökeskuksen johtaja Jyri Seppälä ja Luonnonvarakeskuksesta tutkimusprofessori Raisa Mäkipää. Lisäksi ympäristöministeriön edustajat kertoivat ilmastolain uudistamisen vaiheesta ja ilmastolain kuulemisen järjestämisestä eli miten voi ottaa kantaa ilmastolain sisältöön. 


Maakuntavaltuuston kokous järjestetään sähköisenä

Lisätietoja: vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p. 040 061 8489

Maakuntahallitus päätti, että maakuntavaltuuston kokous pidetään 15.6. sähköisenä kokouksena. Eduskunta on toukokuussa säännöksissään muuttanut kuntalakia väliaikaisesti niin, että valtuuston kokouksen järjestäminen sähköisenä on mahdollinen. Kokous striimataan suorana lähetyksenä avoimessa tietoverkossa. Linkki kokousseurantaa varten ilmoitetaan maakuntaliiton verkkosivulla noin viikkoa ennen kokousta.


Maakuntahallitus kokoustaa syksyllä kerran kuukaudessa

Lisätietoja: vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, p. 040 061 8489

Maakuntahallitus jatkaa syksyllä kokousrytmiä kerran kuukaudessa. Kokousajankohta on pääsääntöisesti joka kuukauden kolmas maanantai. Lisäksi maakuntahallitus osallistuu Itä- ja Pohjois-Suomen liittojen huippukokoukseen. Kokouksen alustava ajankohta on 15.-16.10. Tänä vuonna huippukokouksen isäntämaakunta on Pohjois-Pohjanmaa.

Maakuntahallituksen syksyn 2020 kokousaikataulu on:

 • 24.8.
 • 21.9.
 • 26.10.
 • 23.11.
 • 14.12.

Tästä linkistä aukeaa maakuntahallituksen 18.5. kokouksen pöytäkirja.

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584