Suoraan sisältöön

Julkaistu 19.09.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.9.2022

Etelä-Savon maakuntahallituksen syyskuun kokous pidettiin maakuntaliiton virastolla 19.9. Maakuntahallitus otti kantaa maan hallituksen esitykseen kaivoslain muuttamisesta.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertasi valtiosihteerityöryhmän Itä-Suomi-tukipaketin sisällön maakuntahallitukselle. Itäisen Suomen elinvoimaa vahvistavien toimenpiteiden selvittäminen -raportti julkistettiin syyskuun alussa. Maakuntajohtajan mukaan panostukset Etelä-Savoon ovat täysin riittämättömät. Tuki ei riitä maakunnan elinkeinoelämän tarpeisiin ja elinvoiman vahvistamiseen.

Maakuntajohtaja kertoi myös Itärata-hankkeen taustasta ja viiden maakunnan yhteisestä sitoutumisesta Itärataan. Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Etelä- ja Pohjois-Karjalan sekä Kainuun maakuntien mukaan panostukset itäisen Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen ovat välttämättömiä koko maan kilpailukyvylle.

Itäisen Suomen logistiikka on aivan uudessa tilanteessa Saimaan kanavan liikenteen sulkeuduttua. Tarvitaan nopeasti vaikuttavia toimenpiteitä itäisen Suomen raideyhteyksien välityskyvyn parantamiseksi, kun tavaraliikenne siirtyy entistä enemmän raiteille. Samalla on huolehdittava henkilöliikenteen nopeuttamisesta.

Nopeat Itäradat-neuvottelukunta ajaa Savon ja Karjalan ratojen kehittämistä kokonaisuutena. Itärata-hankeyhtiön toiminta on käynnistynyt, mukana on Suomen valtio ja 24 omistajakuntaa. Hankeyhtiö korostaa Itäradan vahvistavan koko itäisen Suomen huoltovarmuutta ja turvallisuutta ja lyhentävän merkittävästi matka-aikoja Joensuusta ja Kuopiosta pääkaupunkiseudulle.

Etelä-Savon maakuntahallitus totesi pysyvänsä maakuntahallituksessa ja -valtuustossa päätetyillä raiteilla Itäradan kehittämisessä.

Maakuntahallituksen kannanotto kaivoslain uudistamisesta

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584

Maan hallitus on tehnyt esityksen eduskunnalle kaivoslain muuttamisesta 8.9.2022.
Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2023.

Maakuntahallitus päätti antaa seuraavan sisältöisen kannanoton koskien kaivoslain uudistamista:

Etelä-Savon maakuntaliitto on antanut 21.3.2022 lausunnon luonnoksesta kaivoslain muuttamisesta. Hallituksen esitys vastaa joiltakin osin maakuntaliiton esittämiä näkemyksiä.

Maakuntaliitto pitää hyvänä sitä, että kaivosluvan edellytyksenä on kunnan hyväksymä asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, jossa kaivosalueen ja kaivoksen apualueen sijainti ja suhde muuhun alueiden käyttöön on selvitetty. Tämä edellyttää ympäristöluvan myöntämistä ennen kaivosluvan myöntämistä.

Kaivoslakiesitys sisältää kuitenkin edelleen puutteita, jotka eduskuntakäsittelyssä tulisi ottaa mukaan lainsäädäntöön. Erityisesti Etelä-Savon puhdas luonto ja siihen perustuvat elinkeinot on turvattava ja kaivostoiminnan sille tuomat uhkakuvat on tehokkaasti ehkäistävä jo ennakolta.

Tämä edellyttää kaivosluvan ja ympäristöluvan kytkemistä toisiinsa ja niiden samanaikaista käsittelyä. Ympäristöluvan ja kaivosluvan yhteensovittamisen tietojärjestelmän kustannuksiin on osoitettava riittävä, lakiesityksen mukainen 350 000 euron rahoitus.

Tehokas ympäristöriskien ehkäiseminen edellyttää ympäristöluvan mukaiselle teknologialle asetettavia korkeita vaatimuksia. Luvan ehtona on edellytettävä parasta mahdollista käytettävissä olevaa tekniikkaa.

Kaivostoiminnan aiheuttamat ympäristövahingot on voitava torjua kaikissa tilanteissa. Tämän vuoksi kaivostoiminnalle on asetettava riittävät vakuudet.

Viranomaisille on annettava riittävät voimavarat, jotta lupamenettelyn luotettavuus voidaan varmistaa.

Malminetsintäluvan esteeksi tulee määritellä se, ettei kaivostoiminta sovellu kyseiselle alueelle tai että kunta vastustaa kaivostoimintaa alueella.

Luonnonsuojelulakia on muutettava siten, että malminetsintä on kiellettyä kaikilla luonnonsuojelualueilla.

Itä-Suomen liikennestrategiaa päivitetään

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Pohjois-Savon ELY-keskus on käynnistänyt yhdessä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon maakuntaliittojen kanssa Itä-Suomen liikennestrategian päivittämisen uudelle vuosikymmenelle.
Yhteinen strategia määrittää suuntaviivat liikennejärjestelmän kehittämiselle kolmen maakunnan alueella.

Päivitykseen on päädytty vuonna 2015 hyväksytyn liikennestrategian ajantasaistamiseksi valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman (Liikenne 12) ja maakunnallisten liikennejärjestelmäsuunnitelmien valmistuttua.

Strategian tavoitteena on saada ihmisten liikkumistarpeille monipuolisia vaihtoehtoja, varmistaa elinkeinoelämän hyvät toimintaedellytykset ja tukea Suomen kansallisia ympäristö- ja päästövähennystavoitteita alueen erityispiirteet huomioiden. Päivitystyöstä vastaa Pohjois-Savon ELY-keskuksen Liikennevastuualueen johtaja Tommi Huttunen apunaan ELY-keskuksen asiantuntijat. Huttunen sekä liikennejärjestelmäasiantuntijat Salla Airaksinen ja Janne Lappalainen esittelivät asiaa kokouksessa. Maakuntahallitus merkitsi esittelyn tiedoksi.

Maakuntataiteilijoiden työnä oli tuoda kulttuuria lähemmäs kansalaisia

Lisätietoja: kulttuurikoordinaattori Taru Tähti, p. 040 665 7230

OKM:n rahoittamassa Alueellinen kuntien kulttuuritoiminnan kehittäminen Etelä-Savossa (AKKU) -hankkeessa on edistetty eteläsavolaisten kulttuurista osallisuutta ja toimijuutta sekä kulttuurin ja taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta.

Hankkeen kautta Etelä-Savoon palkattiin ensimmäistä kertaa kaksi maakuntataiteilijaa. Kuvataiteilija Mari Liimatainen ja kansanmuusikko Sirkka Kosonen työskentelivät osa-aikaisina maakuntaliitossa 1.9.2021-30.6.2022.

Sirkka Kosonen ja Mari Liimatainen sekä kulttuurikoordinaattori Taru Tähti esittelivät kokouksessa maakuntataiteilijoiden työn vaiheita ja tuloksia. Taiteilijoiden työhön voi tutustua verkkossa olevan tarinakartan kautta. 
Maakuntahallitus merkitsi esittelyn tiedoksi.

Savostamo innostaa opiskelijoita Etelä-Savoon

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Anne Kokkonen, p. 044 770 0512

Koulutusportti - Etelä-Savon pito- ja vetovoiman vahvistaminen koulutusmaakuntana -hankkeen projektipäällikkö Marianne Heikkinen esitteli maakuntahallitukselle hanketta kokouksessa. Koulutusportti-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon koulutuksen vetovoimaisuutta palvelumuotoilua ja digitaalisuutta hyödyntäen. Hanke on saanut rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta. Konkreettisena toimenpiteenä hankkeessa kehitetään Etelä-Savon oppilaitosten yhteistä viestintäalustaa Savostamoa. Savostamo pyrkii elämyksellisesti herättämään kaikenikäisten opiskelijoiden kiinnostuksen maakuntaa kohtaan. Maakuntahallitus merkitsi esittelyn tiedoksi.


Savonlinnan, Rantasalmen ja Sulkavan laajakaistahankkeiden 2022 toteuttajan valinta

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina.
Maakuntahallitus valitsi lakiin kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta perustuen ja julkisen tuen hakumenettelyn perusteella Savonlinnan ja Rantasalmen laajakaistahankkeiden toteuttajaksi sekä julkisen tuen saajaksi Blue Lake Communications Oy:n. 

Sulkavalle ei määräaikaan mennessä saatu yhtään hanke-ehdotusta. Maakuntahallitus merkitsi hakumenettelyn lopputuloksen tiedokseen ja päätti, ettei hakumenettelyn perusteella voida valita valtion tuen saajaa hakumenettelyn mukaiselle hankkeelle ja hankealueelle. Maakuntahallitus totesi Sulkavan kunnan haun päättyneeksi.

Linkki kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584