Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.12.2021

Maakuntahallituksen kokoustiedote 20.12.2021

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 20.12.2021 Teamsin välityksellä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kävi läpi kokouksessa Etelä-Savolle merkityksellisen metsäpolitiikan ajankohtaiskatsauksen.

Metsiin kohdistuvaan Euroopan unionin sääntelyyn ja ohjaukseen vaikuttaminen on Etelä-Savolle poikkeuksellisen tärkeää. Tilastot osoittavat, miten merkittäviä metsät ovat Etelä-Savolle. Metsä on myös yksi Etelä-Savon maakuntastrategian kärjistä. Suomen metsämaan pinta-alasta kuusi prosenttia on Etelä-Savossa, kun väestöosuus on 2,4 prosenttia. Maa- ja metsätaloussektorin työllisyysvaikutus on yhä merkittävä maakunnalle.

Teollisuuspuun hakkuumäärät kertovat myös metsän merkityksestä. Etelä-Savon hakkuumäärä oli vuonna 2020 toiseksi suurin kaikista maakunnista. Metsien taloudellista merkitystä korostavat kantorahatulot olivat kaikista maakunnista suurimmat.
Maakuntajohtaja esitteli myös ajankohtaisia metsiin liittyviä EU-aloitteita, kuten EU:n biodiversiteettistrategiaa ja uutta metsästrategiaa.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä vieraili maakuntahallituksen kokouksessa ja kertoi ajankohtaisia metsään liittyviä kuulumisia valtakunnallisesti sekä EU:ssa. Puuhun liittyviä innovaatiota etsitään jatkuvasti ja kannustetaan niiden kehittämiseen. Ministeri Leppä korosti, että fossiilisista raaka-aineista luopuminen on kriittistä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä vaatii uutta teknologiaa ja uusia innovaatioita sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä. Etelä-Savon metsillä on monta tehtävää, myös elinkeinojen ja ihmisten hyvinvoinnin lisäämisessä.

Ministeri Leppä korosti omaisuuden suojan merkitystä metsäpolitiikassa sekä sitä, että Euroopan unionin osalta metsäpolitiikka tulee kuulua jäsenvaltioille, ei EU:n yhteiseen päätöksentekoon. Puun jalostusasteen nosto on tärkeää maakunnalle, sitä kautta voidaan lisätä työpaikkojen määrää ja ihmisten hyvinvointia.

Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistolle vahvempi rooli maakuntien edun ajajana

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. p. 050 500 2584

Maakuntajohtaja kertoi kuulumisia Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimistosta Brysselistä. EU-toimisto on päivittänyt vuoden 2022 painopisteitään ja tavoitteitaan.
Tulevana vuonna keskitytään erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien edun ajamiseen ja näkyvyyden edistämiseen Euroopan unionissa. Yhteydenpitoa maakuntiin vahvistetaan ja edistetään maakuntien kansainvälistymistä. Painopisteenä on myös EU-rakennerahastopolitiikan seuranta ja vaikuttaminen sen sisältöihin. Pohjoisten harvaanasuttujen alueiden yhteistyötä ja vaikuttamista vahvistetaan.
Seitsemän Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan yhteinen EU-toimisto on toiminut vuodesta 2013. Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä valvoo Etelä-Savon, Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjois-Savon toimijoiden etuja.

EU-toimiston hallinnosta ja työnantajaroolista vastaa Pohjois-Karjalan maakuntaliitto. Toimiston vuotuiset kustannukset on jaettu maakuntaliittojen kesken väestömäärän suhteessa. Etelä-Savon osuus kustannuksista vuositasolla on noin 40 000 euroa.

Toimiston ohjauksesta vastaa maakuntajohtajista koostuva johtoryhmä sekä kunkin maakunnan erikseen nimeämistä henkilöistä koostuva työvaliokunta. Maakuntajohtajat seuraavat EU-toimiston toimintaa ja edunvalvontatyötä.

Rahoitushaku Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -määrärahasta avattiin

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Merja Olenius p. 040 629 7210,

Etelä-Savon maakuntaliitto on saanut työ- ja elinkeinoministeriöltä (TEM) vuonna 2020 alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen tarkoitettua määrärahaa yhteensä 868 000 euroa. Vuonna 2021 määrärahaa on saatu lisäksi 370 000 euroa. Haettavana on ollut yhteensä 1 238 000 euroa, josta haettavana on vielä noin 85 000 euroa.

Alueiden kestävä kasvu ja elinvoiman tukeminen-määrärahan (AKKE) mukainen rahoitus on suunnattu Etelä-Savon alueelliseen korona-selviytymissuunnitelmaan perustuviin hankkeisiin.

Maakuntahallitus päätti avata alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen-määrärahan (AKKE) mukaisen rahoitushaun. Rahoitettavalle hankkeelle myönnettävä tuki on enintään 80 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Haku on jatkuva niin kauan kuin rahoitusta riittää.

Rahoitus suunnataan edelleen Etelä-Savon alueellisen koronaselviytymissuunnitelman mukaisiin elinvoimahankkeisiin. Hankkeiden tulee edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja työllisyyttä ja/tai tukea siirtymää kohti digitaalista hiilineutraalia yhteiskuntaa.

Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hankkeen tulokset esittelyssä

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Eveliina Pekkanen, p. 044 770 0591

Järjestöjen ääni mukaan maakunnan kehittämiseen -hanke pilotoi ja tuki maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan YhES - Yhdistykset Etelä-Savossa toimintaa maakunnan kehittämisrahalla vuosina 2019-2021.

Hankkeen osallisuuskoordinaattori Emmi-Elina Fjällström kertoi, että maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan toiminta on pilotointikaudella lähtenyt käyntiin suunnitellusti. Sen tarkoitus on tuoda esiin monialaisesti Etelä-Savon järjestökentän ääntä ja osaamista sekä yhdistysten toiminnan turvaamisen näkökulmia maakunnalliseen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteen mukaisesti järjestöneuvottelukunnasta on tullut aidosti järjestöjen ääntä esiin tuova yhteistyöelin. Hanketta on toteutettu lisäämällä vuoropuhelua ja kumppanuutta julkisen sektorin ja kansalaistoiminnan välillä. Järjestöneuvottelukunnan toiminnasta on pilotoinnin aikana luotu selkeä kokonaisuus ja ymmärrettävä osallisuusrakenne. Järjestöneuvottelukunta on suunnitellut strategiansa yhteisen tahtotilan pohjalta. Strategia on jalkautettu hankkeessa.

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi hanke-esittelyn.

Maakuntaliitolle valtuus hakea hankerahoitusta ESR-ohjelmasta osaamisen ja työelämän yhteistyön vahvistamiseen Etelä-Savossa

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, p. 044 770 0512

Maakuntahallitus valtuutti lokakuun 2021 kokouksessaan maakuntaliiton valmistelemaan hankehakemuksen ja kohdentamaan hankkeeseen omarahoitusta enintään 23 000 euroa PUNOS-hankkeelle, jossa tavoitteessa on osaamisen ja työelämäyhteistyön vahvistaminen Etelä-Savossa. Tarve hankkeelle nousee maakunnan kasvavasta osaamispulasta, jonka ratkaisuun tarvitaan eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja alueella jo tehtävän työn koordinointia ja yhteensovittamista.

Hankkeen valmistelu oli nyt uudelleen maakuntahallituksen käsittelyssä, koska TEMin uuden ohjeistuksen mukaan kuluvan ohjelmankauden hankkeita saa jatkaa vuoden 2023 loppuun saakka. Muutos mahdollistaa PUNOS-hankkeen toteuttamisen neljä kuukautta alkuperäistä suunnitelmaa pidempänä. Keston muuttaminen lisää hankkeen kustannuksia enintään 25 000 eurolla, jolloin sen kokonaiskustannukset olisivat 139 000 euroa ja tästä maakuntaliiton omarahoitusosuus 28 000 euroa.

Maakuntahallitus valtuutti maakuntaliiton esityksen mukaisesti valmistelemaan hankehakemuksen loppuohjelmakauden jatkuvasta hausta Etelä-Savon elinkeino-, liikenne - ja ympäristökeskukselta kestoltaan 21 kuukauden mittaiselle (1.4-31.12.2023) hankkeelle. Lisäksi maakuntahallitus valtuutti maakuntaliiton kohdentamaan hankkeeseen enintään 5 000 euroa lisävaltuutta.

Maakuntahallituksen kokoukset alkuvuonna 2022

Maakuntahallitus päätti alkuvuoden 2022 kokousajankohdistaan. Kokousten ajankohdiksi päätettiin 24.1., 21.2., 21.3., 25.4., 16.5. ja 20.6.
 

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584