Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.11.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.11.2022

Maakuntahallituksen marraskuun kokouksessa 21.11. syvennyttiin ajankohtaisiin maakunnan edunvalvonta-asioihin, väestökehityksen haasteisiin ja käytiin läpi EU-ohjelmakauden tilannekatsaus.

Työ- ja elinkeinoministeriö on kutsunut loppusyksyn ja alkuvuoden 2023 aikana keskeisiä itäisen Suomen toimijoita yhteiseen keskusteluun alueen elinvoiman vahvistamiseksi ja strategisten yhteisten tavoitteiden rakentamiseksi. Näiden keskustelujen pohjalta muodostuu itäisen Suomen kehittämisvisio. Etelä-Savossa Mikkelissä tilaisuus järjestetään 12.12.

Etelä-Savon terveiset visiotyön käynnistäneeseen lähetekeskusteluun on vienyt maakuntajohtaja Pentti Mäkinen. Maakunnan omia painotettavia teemoja ovat vihreä siirtymä ja huoltovarmuus, TKI-toiminnan ja yritysten kasvun vauhdittaminen, koulutus, osaaminen ja riittävä työvoima, saavutettavuus niin liikenteen ja logistiikan kuin digitaalisuuden kannalta sekä matkailuun panostaminen.
Itä-Suomen visio julkistetaan Joensuussa 13.2.2023.

Maakuntahallitus keskusteli maakunnan yritysten elinvoiman mahdollistajista ja esteistä, huoltovarmuudesta ja EU-rahoituksen hyödyntämisestä kuntien infran kehittämisessä.

Väestökehitys ja voiko siihen vaikuttaa?

Lisätiedot: kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210, ennakointiasiantuntija Hanna Kautiainen, p. 044 770 0519

Maakuntahallitus kävi ennakointiasiantuntija Hanna Kautiaisen esityksen pohjalta keskustelun Etelä-Savon väestökehityksen tilasta ja tulevaisuuden näkymistä. Etelä-Savossa, kuten suuressa osassa Suomea, väestö vähenee ja vanhenee nuorten ikäluokkien ollessa pienet. Väestöennusteet näyttävät kasvavaa kehitystä vuoteen 2040 mennessä ainoastaan muutamalla alueella, joita ovat Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Pohjois-Pohjanmaa.
Koko Suomi harmaantuu ja nuorten ikäluokka pienenee. Suurin syy tähän on syntyvyyden aleneminen. Koronavuodet nostivat syntyvyyttä kasvuun, mutta vuonna 2022 on tulossa mittaushistorian alhaisin tulos.

Kausiasutus on voimakasta Etelä-Savossa. Heinäkuussa maakunnassa on yli 80 000 asukasta enemmän kuin virallisessa väestötilastossa.

Aluekehityksen, elinvoiman ja osaavan työvoiman saatavuuden näkökulmasta väestökysymys on kriittinen, eikä siihen ole olemassa helppoja ratkaisuja. Ikääntyneessä Etelä-Savossa erityisesti luonnollinen väestönmuutos - syntyneiden ja kuolleiden erotus - on hyvin negatiivinen ja siihen on politiikkatoimin haasteellista vaikuttaa.
Sen sijaan muuttoliikkeen parantamiseen tähtääviä alueen veto- ja pitovoimaa vahvistavia toimenpiteitä voidaan kehittää, ja näin on monissa kunnissa tehtykin.

Ilahduttavaa on se, että Etelä-Savossa kokonaisnettomuutto, mukaan lukien maahanmuutto, on vuonna 2021 ja 2022 kääntynyt positiiviseksi. Ennen kaikkea on muistettava, että väestöennusteet eivät osoita vääjäämätöntä kehityskulkua vaan ne on nähtävä kehittämisen paikkana, mahdollisuutena rakentaa toisenlaista tulevaisuutta tämän päivän päätöksillä ja toimenpiteillä.

Linkki esitysaineistoon.


EU:n uuden ohjelmakauden ensimmäiset hankehaut keräsivät vihreään siirtymään, metsään ja matkailuun liittyviä hankkeita

Lisätiedot: kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210

Maakuntahallitus sai tilannekatsauksen EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 toimeenpanosta. Ohjelmakauden ensimmäinen hankehaku oli Etelä-Savon maakuntaliiton osalta auki 13.5.-12.8. ja toinen 1.8.-30.9.

Rahoitettavilla hankkeilla tuetaan Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 ja älykkään erikoistumisen strategian 2022-2027 toteuttamista.

Rakennerahasto-ohjelma sisältää kolme rahastoa, jotka ovat Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) sekä Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto JTF. Maakuntaliitto rahoittaa Etelä-Savossa EAKR-hankkeita.

Kahdessa ensimmäisessä vuoden 2022 EAKR-haussa teemoista painottuivat vihreä siirtymä, matkailu, metsä ja digitaalisuus.
Yhteensä maakuntaliitossa arvioitiin 24 hankekokonaisuutta, joista suurin osa oli ryhmähankkeita. Ryhmähankkeella tarkoitetaan useamman toteuttajan yhdessä toteuttama, yhteiseen hankesuunnitelmaan perustuvaa hanketta.

Maakunnan yhteistyöryhmä on hyväksynyt Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 -ohjelman alueellisen rahoitussuunnitelman vuosille 2023-2024.

Maakunnassa on seuraavina kahtena vuonna haettavana suuri määrä hankerahaa. JTF-rahoitusta on haettavissa lähes 35 miljoonaa euroa, EAKR-rahoitusta yli 25 miljoonaa euroa ja ESR-rahoitusta yli 18 miljoonaa euroa.

JTF-rahoitetut hankkeet on saatava toteutettua vuoden 2026 loppuun mennessä eli nopeammin kuin perinteiset EAKR- ja ESR-hankkeet. Ely-keskuksen vastuulla on jakaa noin 66 prosenttia JTF-tuesta, maakuntaliiton osuus on 34 prosenttia.

Maakuntahallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi.

Linkki esitysaineistoon.

Sopimus työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) Etelä-Savossa vuonna 2023

Lisätiedot: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Etelä-Savon kuntien, Etelä-Savon TE-toimiston ja Kelan solmima kolmivuotinen sopimuskausi työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) päättyy vuoden 2022 lopussa. Osapuolet ovat uusimassa sopimusta koskemaan vuotta 2023 ja optiona vuotta 2024. Uutena sopijaosapuolena mukaan on tulossa Etelä-Savon hyvinvointialue.

Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan yhteistoimintamallia, jossa työ- ja elinkeinotoimisto, hyvinvointialue ja Kansaneläkelaitos yhdessä arvioivat yhteispalvelua tarvitsevien työttömien palvelutarpeet. Toimijat suunnittelevat palvelut työllistymisen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kokonaisuudeksi ja vastaavat yhdessä työttömien työllistymisprosessin etenemisestä ja seurannasta. Työllisyyden kuntakokeiluun kuuluvissa kunnissa TYP-palvelua tarvitsevien työnhakijoiden TE-palveluista vastaa kunta.

TYP-työn koordinoinnista vastaavan TYP-johtajan työpanoksesta on päättyvällä sopimuskaudella vastannut Etelä-Savon maakuntaliitto. Koordinaattorin kustannuksista ovat vastanneet kunnat. Kustannukset on jaettu kuntien kesken pitkäaikaistyöttömien määrän suhteessa. Myös kuntien ja maakuntaliiton välinen sopimus TYP-johtajan kustannusten maksamisesta esitetään uusittavaksi koskemaan vuotta 2023 ja optiona vuotta 2024.

Maakuntahallitus päätti jatkaa toimintamallia TYP-johtajan toimimisesta maakuntaliitossa.

Linkki kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan.


Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584