Suoraan sisältöön
Etelä-Savon maakuntahallitus antoi lausunnot Etelä-Savon sairaalaverkon ylläpidosta ja kansallisen metsästrategian luonnoksesta.

Julkaistu 31.10.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote 31.10.2022

Etelä-Savon maakuntahallitus antoi lausunnot Etelä-Savon sairaalaverkon ylläpidosta ja kansallisen metsästrategian luonnoksesta.

Etelä-Savon maakuntahallitus käsitteli kokouksessaan 31.10. ajankohtaisia EU-ohjelma-asioita sekä antoi lausunnot kansallisen metsästrategian luonnoksesta sekä Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden päivystystä koskevasta hallituksen esityksestä.

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaliiton talousarvion 2023 ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 ja esitti sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi hallitukselle puheenjohtajuuksista, jotka odottavat Etelä-Savoa ensi vuonna. Vuonna 2023 Etelä-Savo on Itä-Suomen sekä Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisten neuvottelukuntien puheenjohtajamaakunta. Seitsemän maakuntaa yhteisine ja osin eriävine tavoitteineen on haastava toimintakenttä, johon maakuntaliitossa panostetaan tulevana vuonna.

Lausunto Kemin ja Savonlinnan sairaaloiden päivystystä koskevasta hallituksen esityksestä

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoja esityksestä, jolla mahdollistettaisiin useamman kuin yhden ympärivuorokautisen yhteispäivystysyksikön ylläpito Lapin ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla. Ehdotettu muutos päivystyssääntelyyn mahdollistaisi nykyisenlaisen sairaalaverkon ylläpidon.

Maakuntahallitus painottaa lausunnossaan, että Etelä-Savon hyvinvointialue koostuu kahdesta sairaanhoitopiiristä, joilla kummallakin on oma keskussairaalansa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi toistaiseksi voimassa olevana mahdollisuutena, että Etelä-Savon hyvinvointialue ja samantyyppisestä lähtökohdista toiminnan käynnistävä Lapin hyvinvointialue voisi ylläpitää useampaa kuin yhtä ympärivuorokautisesti päivystävää yhteispäivystysyksikköä sairaaloidensa yhteydessä. Voimassa olevassa laissa näillä hyvinvointialueilla on tämä mahdollisuus vuoden 2032 loppuun saakka. Muutos antaisi määräaikaisuutta selkeästi paremmat edellytykset palveluiden hallittuun kehittämiseen kahden sairaalan mallille. Muutosesitys on kannatettava.

Kahden ympärivuorokautisen yhteispäivystyssairaalan ylläpitäminen tuo kuitenkin Etelä-Savon hyvinvointialueelle selvästi suuremmat kustannukset päivystyksen ja siihen liittyvien 24/7-palvelujen tuottamisesta ja hoitamisesta kuin niille alueille, joilla on vain yksi vastaava yksikkö. Voimaanpanolain 59 pykälän perustelujen mukaan kahdesta päivystyksestä aiheutuviin kustannuksiin ei maksettaisi erilliskorvausta Etelä-Savon tai Lapin hyvinvointialueille, vaan kustannukset tulisi kattaa hyvinvointialueen rahoituslain mukaisella yleiskatteellisella rahoituksella.

Rahoituslain mukaan hyvinvointialueella on oikeus lisärahoitukseen palvelujen turvaamiseksi. Etelä-Savon hyvinvointialueelle tulee osoittaa nopealla aikataululla pysyvä indeksiin sidottu lisärahoitus ympärivuorokautisen yhteispäivystyksen ylläpitämiseen Mikkelissä ja Savonlinnassa. Erillisrahoituksen turvin turvataan parhaiten alueen palvelujen saatavuus, saavutettavuus, laatu ja kustannusvaikuttavuus.

Eduskunnan käsitellessä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevan lainsäädännön hyväksymistä se hyväksyi lausuman, jonka mukaan eduskunta edellyttää, että hallitus turvaa Savonlinnan ja Kemin sairaaloiden riittävän palvelutason ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin sen varmistamiseksi.

Kahden päivystävän sairaalan malli on määritettävä olosuhdetekijäksi ja huomioitava rahoitusmallissa, jotta hallituksen ehdotus toteuttaa eduskunnan tahdon. Tällöin Etelä-Savon hyvinvointialueelle muodostuu tosiasiallinen mahdollisuus ja velvollisuus pitää yllä kahta päivystävää sairaalaa.

Lausunto kansallisen metsästrategian luonnoksesta

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, p. 040 724 9618

Maa- ja metsätalousministeriö on pyytänyt lausuntoa kansallisen metsästrategian 2035 luonnoksesta.

Kansallinen metsästrategia 2035 on lakisääteinen metsäohjelma, joka ohjaa Suomen metsäpolitiikkaa. Metsästrategian uudistamisen taustalla on metsäalan toimintaympäristön nopea muutos kansallisesti ja kansainvälisesti.
Etelä-Savon maakuntahallitus antoi lausuntonsa luonnoksesta.

Maakuntahallitus korostaa, että metsät kuuluvat kansallisen päätöksenteon piiriin. Maakuntahallitus muistuttaa EU-päätöksenteossa toissijaisuusperiaatteen merkityksestä, jolloin kansallinen metsästrategia muodostaa perustan sille, miten EU:n päätöksenteossa tulee ottaa huomioon Suomen kansalliset erityispiirteet.

Metsästrategian visio - kasvavaa hyvinvointia metsistä ja metsille - on onnistunut, sillä se ottaa samanaikaisesti huomioon metsät niin elinkeinona kuin itseisarvonakin. Metsien merkitystä Suomen kansallisomaisuutena tulee korostaa.

Luonnoksessa pitäisi painottaa nimenomaan suomalaisen metsäalan kannattavuutta ja toimintamahdollisuuksia kotimaassa sekä metsäluonnonvaroista saatavan hyödyn jäämistä Suomeen.

Metsien saavuttavuus tulee ottaa paremmin huomioon. Alempiasteinen tieverkko, terminaaliratkaisut ja muu logistiikan kehittäminen ovat erittäin tärkeitä metsäalan kilpailukyvystä huolehdittaessa.

Kansallisessa metsästrategiassa tulee olla selvästi linjattuna metsätalouden kannattavuudesta huolehtiminen sekä metsien omistuksen kunnioittaminen yksityisenä omaisuutena. Suomen metsien korkea metsien hoidon taso sekä hyvä metsäterveys ovat vuosikymmeniä perustuneet aktiiviseen metsien omistukseen, usein niin kutsuttuun perhemetsätalouteen. Tätä tulee arvostaa strategiassa painokkaammin.

Yksityisen metsänomistuksen tulee olla jatkossa vähintään yhtä kannattavaa kuin globaalien sijoittajien ja rahastojen. Metsien omistuksen siirtyminen globaalien sijoittajien käsiin on huolestuttavaa kehitystä. Tähän epäkohtaan on haettava strategiassa korjausta.

Etelä-Savo hakee liittymistä Interreg Central Baltic 2021-2027 -ohjelmaan

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Merja Olenius puh. 040 629 7210

EU:n ulkorajaohjelmat ovat olleet koko 2000-luvun tärkeä kehittämisinstrumentti rajaseuduille. ENI CBC -ohjelmille yhteisiä painopisteitä ovat olleet elinkeinoelämän kehittäminen, ympäristönsuojelu sekä rajojen hallinta ja turvallisuus.

Venäjän hyökkäyssodan vuoksi Euroopan komissio on jäädyttänyt ohjelmien rahoitussopimukset. Ohjelmien toteutus ja Venäjään kytkeytyvien kauden 2021-2027 ulkorajayhteistyöohjelmien valmistelu on keskeytetty. Vuoden 2022 EAKR-varoja on jo siirretty Interreg Aurora- ja Interreg Central Baltic -ohjelmiin, joiden alueeseen Etelä-Savo ei kuulu.

Etelä-Savon maakuntaliitto pitää tärkeänä ja perusteltuna, että Interreg Central Baltic 2021-2027 -ohjelman aluetta laajennetaan käsittämään Etelä-Savon maakunta vuodesta 2023 alkaen. ENI CBC:n Kaakkois-Suomi - Venäjä -ohjelman muut maakunnat Etelä-Karjala ja Kymenlaakso ovat jo mukana Interreg Central Baltic-ohjelmissa.

Maakuntahallitus päätti, että maakuntaliitto hakee Interreg Central Baltic Programme 2021-2027 -ohjelma-alueeseen liittymistä.

Maakunnan yhteistyöryhmässä henkilövaihdos

Etelä-Savon Ely-keskuksessa tapahtuneen henkilövaihdoksen vuoksi Ely-keskus esittää henkilömuutosta maakunnan yhteistyöryhmään. Maakuntahallitus nimesi Juha Pulliaisen tilalle maakunnan yhteistyöryhmän varsinaiseksi jäseneksi Hannu Marsin.
 

Linkki kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584