Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.11.2020

Tiedote maakuntavaltuuston kokouksesta 25.11.2020

Etelä-Savon maakuntavaltuuston kokous pidettiin tänään keskiviikkona 25.11. Teams-etäyhteydellä. Maakuntavaltuuston kokous striimattiin maakuntaliiton Youtube kanavalle, jotta yleisöllä ja medialla oli mahdollisuus seurata tilaisuutta.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen loi kokouksessa katsauksen maakunnan tulevaisuuteen. Yli vuoden jatkunut epävarmuus maakunnan yhtenäisyydestä päättyi lokakuun alussa, kun maan hallitus sopi sote- ja terveyspalveluiden uudistuksesta ja päätti säilyttää Etelä-Savon maakunnan yhtenäisenä. Hallituksen päätös luo maakuntaliitolle hyvät edellytykset jatkaa koko maakunnan ja sen seutukuntien kehittämistä. Linjaus antaa maakuntaliitolle työrauhan keskittyä maakunnan elinvoiman kehittämiseen.

Maakuntaliiton talousarviossa varaudutaan Joroisten ja Heinäveden kuntien maakuntavaihdokseen

Lisätietoja: vt. hallinto- ja kehittämisjohtaja Janne Nulpponen, puh. 040 061 8489

Heinäveden ja Joroisten kuntien maakunnan vaihdos vaikuttaa merkittävästi maakuntaliiton talouteen. Tilanteeseen on varauduttu kehittämällä organisaation toimintaa ohjaavaa maakuntaliiton hallintosääntöä. Talousarviossa on huomioitu julkisen talouden yleistilanne, ja jäsenkuntien maksuosuudet pysyvät ennallaan. Talousarvio on alijäämäinen 115 000 euroa, alijäämä katetaan edellisvuosina kertyneellä ylijäämällä.

Maakuntaliiton viraston toimintaa uudistetaan hallintosäännön mukaan mm. siten, että virastossa on vuoden 2021 alusta lähtien kaksi yksikköä, jotka ovat aluekehittämis- ja aluesuunnittelujohtajan johtama aluekehitysyksikkö ja hallinto- ja talousjohtajan johtama hallintopalveluyksikkö. Maakuntahallituksen puheenjohtajan johtama työjaosto tukee maakuntajohtajaa maakuntahallituksen kokousasioiden ja kiireellisten asioiden valmistelussa. Työjaosto toimii myös viranhaltijoiden valintaprosessien valmistelijana. Hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2021 alkaen.

Keskustan valtuustoryhmän esityksestä maakuntaliiton toimintasuunnitelman Hyvinvoivat ihmiset ja ympäristö -kappaleeseen lisättiin lause: Maakuntaliitto tukee Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelua tavoitteena asukkaiden peruspalveluiden saatavuuden turvaaminen koko maakunnassa ja kahden päivystävän sairaalan malliin perustuvat erikoissairaanhoidon palvelut.

Maakuntavaltuusto hyväksyi talousarvion 2021 ja -taloussuunnitelman 2021–2023 ja Etelä-Savon maakuntaliiton hallintosäännön yksimielisesti.

Maakuntavaltuusto valitsi maakuntaliiton tilintarkastusyhteisöksi BDO Audiator Oy:n valtuustokaudelle 2021-2023. Valinta sisältää option vuosille 2024 ja 2025.

Maakuntavaltuusto nimesi maakuntaliiton tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Timo Kuoksan tarkastuslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Anne-Maarit Perälän erottua tehtävästä. Tarkastuslautakunnan jäseneksi Kuoksan tilalle nimettiin Kati Romo ja hänen varajäsenekseen Liisa Ruokoselkä.

Valtuutettu Esa Valkonen teki vasemmistoliiton nimissä valtuustoaloitteen Etelä- ja Pohjois-Savon maakunnan yhdistämisestä yhdeksi Savon maakunnaksi.

Valtuusto hyväksyi maakuntastrategian vuoteen 2030

Lisätietoja: Ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, p. 040 757 6698

Etelä-Savo uudistuu tunnistaen toimintaympäristön muutokset.

Maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Savon maakuntastrategian, joka linjaa alueen kehittämisen painopisteet ja niille asetetut pitkän ajan tavoitteet vuoteen 2030. Etelä-Savon kasvu ja elinvoima rakentuu tulevinakin vuosina Metsä, Ruoka, Vesi -painopisteisiin perustuviin luonnonvaroihin, erityisosaamiseen ja kestävään elinkeinotoimintaan.

Näissä kärjissä maakunnalla on suhteellinen kilpailuetu Suomessa ja Euroopassa. Osaavat ihmiset, uudistuvat yritykset, kehittyvä toimintaympäristö, digitalisaatio ja hyvä saavutettavuus ovat keskeisimpiä kasvun ja elinvoiman tekijöitä.

Strategian keskiössä ovat maakunnan asukkaat, matkailijat ja vapaa-ajanasukkaat. Päämääränä on vahvistaa kestävällä tavalla asukkaiden toimeentuloa ja hyvinvointia sekä arjen sujuvuutta luonnonarvoiltaan rikkaassa ja turvallisessa elinympäristössä.

Hyvinvoivat ihmiset ja hyvä ympäristö, uudistuvat elinkeinot ja älykäs erikoistuminen, tuloksellinen oma tekeminen ja yhteistyö, hyvä fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus
Maakuntastrategian 2030 tavoitteet

Toimintaympäristön muutostrendit, ilmastonmuutos, globalisaatio, teknologian kehitys, digitalisaatio, muuttoliike ja väestökehitys ovat haaste mutta samalla myös mahdollisuus uudistumiseen. Etelä-Savo tunnistaa ja tarttuu muutoksiin sisältyviin mahdollisuuksiin. Osaamisperustan vahvistaminen rakentaa pitävän pohjan vastata niin kansallisiin kuin globaaleihin haasteisiin.

Strategiansa mukaisesti Etelä-Savo on vuonna 2030 vetovoimainen elinkeinoelämän, työnteon ja opiskelun sekä asumisen ja vapaa-ajan maakunta.

Strategian valinnat konkretisoidaan toimenpiteiksi vuonna 2021 laadittavassa maakuntaohjelmassa ja maakuntakaavassa. Maakuntastrategia linjaa myös EU- ja kansallisen kehittämisrahoituksen kohdentumista maakunnassa.

Hyväksyttyyn maakuntastrategiaan voi tutustua verkkosivuillamme. 

Maakuntavaltuuston kokouksen tallenne on katsottavissa Youtube-kanavalla.

Lisätietoja: Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto Satu Taavitsainen, puh. 040 129 4370, Markku Kakriainen, puh. 040 065 1204 ja Oskari Valtola, puh. 040 751 2154 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.