Suoraan sisältöön

Aloitus- ja tavoitevaihe

Lähtökohdat ja tavoitteet

Etelä-Savon maakuntahallitus on päättänyt 21.8.2023 § 98 kokouksessaan käynnistää 4. vaihemaakuntakaavan laadinnan.

Vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi tuulivoimateknologian nopean kehityksen ja maakunnan alueella vireillä olevien tuulivoimahankkeiden nopean etenemisen seurauksena. Tuulivoima oli tarkoitus käsitellä vireillä olevassa 3. vaihemaakuntakaavassa, mutta tällöin kunnissa vireillä olevat tuulivoimahankkeet olisivat joutuneet odottamaan maakuntakaavan etenemistä. Tuulivoimainvestointien saaminen maakuntaan vaati maakuntaliitolta nopeampaa reagointia ja siksi päädyttiin irrottamaan tuulivoima omaksi vaihemaakuntakaavakseen. Kaavan sisällöllinen laajuus muotoutuu kaavaprosessin kuluessa vuorovaikutteisen suunnittelun kautta.

Kaavan merkittävimmiksi päivitystarpeiksi on todettu tuulivoimatuotantoalueiden osoittaminen siten, että huomioidaan jo kehitteillä olevat hankkeet. Tuulivoimaan liittyy keskeisesti sähkönsiirto ja kaavassa osoitetaan myös tarvittavat uudet sähkönsiirtoyhteydet (110, 220 ja 400 kV:n osalta), siltä osin, kun sidosryhmiltä niiden sijainnit ovat tiedossa.

Kuulutus 4.vaihemaakuntakaavan vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläpidosta

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti kokouksessaan 21.8.2023 tiedottaa julkisella kuulutuksella 4. vaihemaakuntakaavan vireille tulosta Etelä-Savon maakuntaliiton ja Etelä-Savon kuntien ja kaupunkien ilmoitustauluilla, maakuntaliiton verkkosivuilla sekä Etelä-Savossa ilmestyvissä sanomalehdissä (Länsi-Savo ja Itä-Savo sekä Pieksämäen Lehti).

Kuulutus Etelä-Savon 4. vaihemaakuntakaavan vireilletulosta (pdf).

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

4. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (Maankäyttö- ja rakennuslaki 63 §) sisältää maakuntakaavan etenemisen vaiheet ja aikataulun, selvityksen eri tahojen osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista sekä arviointimenettelystä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on jatkuvasti päivittyvä asiakirja ja sitä täydennetään kaavan valmistumisen edetessä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on julkisesti nähtävillä tutustumista varten Etelä-Savon maakuntaliiton virastossa (Mikonkatu 5, 2.krs), Etelä-Savon kaupunkien ja kuntien virastoissa sekä Etelä-Savon maakuntaliiton verkkosivuilla 30.8.–29.9.2023 välisen ajan. Nähtävillä oloaikana osallisilla on mahdollisuus toimittaa lausuntoja ja muistutuksia Etelä-Savon maakuntaliittoon.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (pdf)

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute ja vastineet

(Saatu palaute ja vastineet päivitetään tähän nähtävilläolon jälkeen, kunnes maakuntahallitus on käsitellyt palautteet.)

Voimassa oleva tuulivoimakaava

Voimassa oleva Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava, joka käsittelee tuulivoimaa, on hyväksytty Etelä-Savon maakuntavaltuustossa 9.6.2014 ja vahvistettu ympäristöministeriössä 3.2.2016. Maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet kaavan laadinnan aikana ajantasaisten selvitysten ja lähtökohtien perusteella.

Etelä-Savossa voimassa oleva 1. vaihemaakuntakaava.