Suoraan sisältöön

Edunvalvonta

Tehtävämme on Etelä-Savon maakunnan sekä itäisen Suomen kestävän kasvun rakentaminen ja elinvoiman vahvistaminen.
Päätavoitteena on valvoa Etelä-Savon etua ja edistää maakunnallisten tavoitteiden toteutumista päätöksenteossa.

Yhteiset itäsuomalaiset edunvalvonnan tavoitteemme ovat:

1. Vihreän siirtymän ja huoltovarmuuden tukeminen
2. TKI-toiminnan ja yritysten kasvun vauhdittaminen
3. Koulutuksen ja osaamisen varmistaminen
4. Saavutettavuuden (logistiikka, liikenne, digitaalisuus) kehittäminen
4. Matkailu-toimialan tukeminen ja kehittäminen

Maakunnan hallitusohjelmatavoitteet

Etelä-Savon maakuntahallitus on linjannut 16.5.2022 maakuntaliiton tavoitteet vuoden 2023 hallitusohjelmaneuvotteluihin. 

 • Kärkitavoitteena on Etelä-Savon saavutettavuuden turvaaminen. Liikenneinvestointeja tarvitaan raide- ja tieliikenteeseen Itä-Suomen maakuntien yhteisten linjausten mukaisesti. 
 • EU:n metsäpolitiikan valmistelussa Suomen hallituksen on otettava huomioon sääntelyn vaikutukset metsäsektorin kannattavuuteen Etelä-Savon maakuntavaltuuston päätöksen mukaisesti. Valtuuston linjauksen mukaisesti "luonnon monimuotoisuudesta sekä metsien hiilinieluista huolehtiminen tullaan ottamaan entistä paremmin huomioon maakunnan metsiä hyödynnettäessä metsätalouden kannattavuutta heikentämättä."
 • EU:n seuraavan ohjelmakauden (vuodesta 2028 eteenpäin) valmistelussa Suomen hallituksen on turvattava Itä- ja Pohjois-Suomen alueelliset kehittämistarpeet sekä kansallisessa että EU-valmistelussa. 
 • Tietoliikenneverkkoa on edelleen kehitettävä harvaan asuttujen alueiden toimivien tietoliikenneyhteyksien turvaamiseksi.
 • Monipaikkaisuutta tulee edistää koko Suomessa, osaamista vahvistaa ja sitä kohdistaa työvoiman tarpeiden mukaisesti. Yksi tavoitteista on yliopisto-opetuksen edistäminen Etelä-Savossa.
 • Hyvinvointialueen toimintaedellytysten, erityisesti rahoituksen turvaaminen, on varmistettava.
 • Luontoarvoja turvaava kaivostoiminnan sääntely kattavasti mukaan lukien kaivostoimintaan liittyvät ympäristöluvat ja -vakuudet on huomioitava hallitusohjelmassa.
 • Vihreä siirtymä energiapolitiikassa on toteutettava alueiden ominaispiirteet huomioon ottaen. Etelä-Savolle tärkeitä ovat tuulivoima, uusiutuvat energialähteet ja hajautettu energiantuotanto.
 • Matkailun kansalliset toimet tulee kohdistaa alueille, joille Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa erityistä haittaa.
   

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnilta yhteinen kannanotto tulevaan hallitusohjelmaan

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittot ovat linjanneet, että hallitusohjelmassa on huomioitava alueiden geopoliittinen erityisasema.
Venäjän Ukrainaan suuntautuvan hyökkäyssodan heijastevaikutukset uhkaavat Suomen talouskehitystä. Huolehtimalla Itä- ja Pohjois-Suomen turvallisuudesta, taloudesta ja saavutettavuudesta vahvistetaan koko maan huoltovarmuutta ja vapautetaan alueen kehityspotentiaalia.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liittojen mukaan tulevan hallitusohjelman tulee pohjautua realistiseen tilannearvioon. Turvallisuus, huoltovarmuus ja tasapuolinen talouskehitys on huomioitava. Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat ovat ratkaisevassa roolissa koko maan kehittämisessä, joten niiden liikenneyhteydet, osaavan työvoiman saaminen ja investoinnit on turvattava.

Saavutettavuus on erityisen tärkeässä roolissa. Konkreettisia toimenpiteitä on mm. EU:n liikennejärjestelmän edistäminen sekä Pohjois-Suomen kytkeminen Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan liikenneverkkoon. Savon radan ja Karjalan radan kehittämistä tulee jatkaa osana Itärata-kokonaisuutta.

Lue kannanotto tästä.