Tietopalvelu

Etelä-Savolle oma liikennejärjestelmäsuunnitelma

Etelä-Savon maakuntaliitto on käynnistänyt maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen. Työn yhtenä tavoitteena on löytää maakunnan keskeiset näkemykset ja tavoitteet valtakunnalliseen liikennejärjestelmätyöhön. Toinen tärkeä tavoite on muodostaa näkemys maakunnan liikennejärjestelmän ja liikennepalvelujen kehittämiseksi. Liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistuu syksyllä 2019.

Liikennejärjestelmäsuunnitteluun sisältyy pitkä toimenpide- ja rahoitusohjelma

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä tuli voimaan 1.8.2018. Laissa säädetään pitkäjänteisestä valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnittelusta sekä suunnitelmaan sisältyvästä 10-12 vuoden toimenpide- ja rahoitusohjelmasta. Parasta aikaa valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua ohjaava parlamentaarinen työryhmä miettii menettelyä, jonka mukaisesti suunnitelma laaditaan. Lain mukaan valtakunnallisen suunnitelman laatimisesta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö LVM.

Maakuntien näkökulmasta 10-12 vuoden toimenpide- ja rahoitusohjelmaan tuleva sisältö on mitä mielenkiintoisin. Ohjelmassa linjataan, mitkä suuret liikennehankkeet toteutetaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Tälle työlle hyvän lähtökohdan muodostavat Itä-Suomen nykyinen liikennestrategia ja ylimaakunnallinen yhteistyö.

Vaikka kaikki ovat varmasti yhtä mieltä siitä, että infran kehittäminen ja kunnossapito ovat tärkeitä, ei pelkkä hankkeiden listaaminen saa viedä kaikkea huomiotamme vaikuttaessamme valtakunnallisiin linjauksiin. Toki tässä vaiheessa voi vasta arvailla suunnitelman sisältöä, mutta Liikenne- ja viestintäministeriön kesällä julkaisema tulevaisuuskatsaus antaa viitteitä käsiteltävistä teemoista; palvelut, tieto, liikenteen päästövähennykset sekä liikenne- ja tietoverkot.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa huomioidaan liikenteen päästövelvoitteet

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa määritellään osaltaan koko liikennepolitiikan suuntaa, mikä vääjäämättä vaikuttaa jokaisen suomalaisen liikkumiseen. Edellä mainittua LVM:n tulevaisuuskatsausta lainatakseni: ”seuraavan hallituskauden alussa linjattava toimet, joilla kotimaan liikenne voidaan muuttaa hiilivapaaksi vuoteen 2045 mennessä”. On selvää, että liikenteen päästövelvoitteet ovat merkittävästi esillä myös valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnassa. Alueiden onkin syytä selventää omia lähtökohtiaan ja keinoja velvoitteiden saavuttamiseksi. Huomionarvoista on, että ilmastotavoitteet kulkevat usein käsi kädessä aluekehityksen ja elinvoiman kanssa. Vaikka molemmat edellyttävät toimintatapojen ja kulutustottumusten muuttamista eivät ne silti ole aina ristiriidassa toistensa kanssa vaan päinvastoin voivat luoda uutta yritystoimintaa, työtä ja elinvoimaa. Puhtaasti paras Etelä-Savo etsii keinoja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi myös maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa .

Tietoliikenneverkko on osa yksi alueen saavutettavuutta 

Alueiden pitää myös miettiä, mitkä ovat liikennepalveluiden ja tietoliikenneverkkojen kehittämisen kärkiviestit. Tietoliikenne ja tietoliikennepalvelut ovat jatkossa yhä merkittävämpi osa saavutettavuutta ja liikennejärjestelmää. Nykyisellään maaseutumainen Etelä-Savo kuuluu tietoliikenneyhteyksien osalta Suomen heikoimpiin alueisiin ja vastaavasti Suomi koko Euroopan huonoimpiin. Kirittävää muihin alueisiin ja maihin siis on, mutta tilanne ei ole toivoton. Säävarman sähköverkon rakentamisvelvoite vuoteen 2036 mennessä edellyttää vuosittain merkittäviä investointeja energiaverkkoihin. Rakentamisurakkaa voidaan hyödyntää myös tietoliikenneinfran kehittämiseen. Vastaavasti matkapuhelimien suorituskyvyn kasvu 5G-tasolle edellyttää satojen, jopa tuhansien uusien tukiasemien rakentamista ja myös niiden riittäviä tietoliikenneyhteyksiä. Muun muassa nämä investointitarpeet korostavat yhteistyön ja yhteisen tavoitteellisen tietoliikenneverkon merkitystä ja mahdollisuuksia kilpailukykymme parantamiseksi. Osana liikennejärjestelmätyötä Etelä-Savo tarvitsee oman vision ja tavoitteellisen runkoverkon myös tietoliikenneinfran kehittämiseksi ja kilpailukykyisen saavutettavuuden turvaamiseksi.

Jarmo Vauhkonen
Aluesuunnittelujohtaja
Etelä-Savon maakuntaliitto


Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön seuraamista varten maakuntaliiton kotisivuilla on oma sivu: www.esavo.fi/liikennejarjestelmasuunnitelma

Lisätietoja: Aluesuunnittelujohtaja Jarmo Vauhkonen puh.  040 723 6760 

SISÄLLYSLUETTELO