Tietopalvelu

Hallitusohjelman tavoitteena on osaava ja elinvoimainen Itä-Suomi

Etelä-Savon maakuntahallituksen vuoden 2018 viimeinen kokous pidettiin maanantaina 17.12. Mikkelissä. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Itä-Suomen maakuntien yhteiset hallitusohjelmatavoitteet, joista sovittiin Itä-Suomen neuvottelukuntien kokouksessa 12.12.2018.

-Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi, kertoo Mäkinen.

Maakunnan tilannetta tarkasteltiin ajankohtaisten tilastojen perusteella. Erityisesti työvoiman saatavuus maakunnan työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin nousi keskusteluun.

Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessa Etelä-Savon osaamisstrategian ja antoi lausunnot Valtionvarainministeriölle Heinäveden ja Joroisten kuntien mahdollisen maakuntavaihdoksen aikataulusta sekä lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta.


VERKOSTON YHTEISTYÖLLÄ VAHVAA KOULUTUSOSAAMISTA ETELÄ-SAVOON 
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571

Etelä-Savon maakuntahallitus on kokouksessaan hyväksynyt Etelä-Savon osaamisstrategian vuosille 2018-2021. Etelä-Savon osaamisstrategia kokosi oppilaitosten, yrittäjä- ja viranomaistahojen asiantuntijat yhteen pohtimaan nuorisoasteen ja aikuiskoulutuksen tulevaisuutta ja tavoitteita eri näkökulmista.

Osaamisstrategia pitää sisällään koulutuksenjärjestäjien yhteiset tavoitteet. Tavoitteena on varmistaa, että maakunnassa riittää oikeanlaisia osaajia työ- ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Painopisteitä ovat koulutusmyönteisyyden ja koulutuksen vetovoimaisuuden lisääminen, osaamistason nostaminen, osallisuuden lisääminen, oppijoiden sujuva siirtyminen koulutusasteiden, oppilaitoksen ja työelämän välillä ja koulutusviennin lisääminen.

Yhteistyötä eteläsavolaisen osaamisen edistämiseksi jatketaan koulutustoimijoiden foorumissa. Strategiassa määritellyt tavoitteet ja toimenpiteet jalostetaan foorumissa käytännön tekemiseksi.

Etelä-Savon osaamisstrategia tukee Etelä-Savon maakuntaohjelmaa ja maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa.

Etelä-Savon osaamisstrategia avautuu linkistä: Etelä-Savon osaamisstrategia 2018-2021.pdf


ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON LAUSUNNOT
Kokouksessa annettiin seuraavat lausunnot:

Lausunnot Heinäveden ja Joroisten esityksistä maakunnan vaihtamiseksi
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Maakuntahallituksessa oli lausunnolla sekä Heinäveden että Joroisten kunnan esitykset maakunnan vaihtamiseksi. Osana tulevaa maakuntauudistusta Heinävesi on siirtymässä Etelä-Savosta Pohjois-Karjalan ja Joroinen Pohjois-Savon maakuntaan. Maakunnan vaihdos on kytketty valmisteella olevaan maakuntauudistukseen ja sen lainsäädäntöön. Päätöksenteon viivästyttyä ja uuden maakunnan aloittamisajan siirryttyä vuoden 2021 alkuun, tiedusteli valtiovarainministeriö syksyllä uudistuksen yhteydessä siirtyviltä kunnilta halukkuutta maakunnan vaihtoon varhennettuna. Heinävesi ja Joroinen ovat syksyllä 2018 tehneet Valtiovarainministeriölle esityksen maakunnan vaihtamisesta vuoden 2020 alusta.

Etelä-Savon maakuntaliitto toteaa lausunnoissaan, ettei se kannata kuntien varhennettua maakunnan vaihtoa. Maakuntajaon varhennettu toimeenpano aiheuttaisi tarpeetonta päällekkäistä valmistelua ja vaikuttaisi myös Etelä-Savon maakuntaliiton toimintaedellytyksiin.

Maakuntaliitto toteaa edelleen, että nykyinen maakuntajako ei estä siirtyviä kuntia osallistumasta tulevien maakuntiensa maakuntauudistuksen valmisteluun.

Lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta
Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672

Maakuntahallitus antoi lausunnot Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksesta ja Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnoksesta.

Maakuntahallitus totesi Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavan olevan koko maakunnan kehityksen kannalta keskeisin yksittäinen yleiskaava. Kaavaratkaisu antaa maakuntahallituksen mukaan hyvät eväät Mikkelin kaupungille kantakaupungin pitkäjänteiseen kehittämiseen. Maakuntahallitus tähdensi tarvetta täsmentää suunnittelualueen rakennussuojelukohteiden valintaperusteita sekä esitti maakuntakaavan pohjalta vielä Säynätjärven retkeilyalueen huomioinnin yleiskaavassa. Muutoin maakuntakaavan ohjausvaikutus on huomioitu yleiskaavaehdotuksessa.

Pohjois-Karjalan maakuntakaavaluonnosta maakuntahallitus piti Etelä-Savon voimassaolevaan maakuntakaavaan nähden yhtenevänä. Maakuntahallitus huomautti lausunnossaan ainoastaan Saimaan syväväylää koskevasta merkintäpuutteesta.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON KESTÄVÄN KEHITYKSEN LUPAUS  
Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 050 500 2584 ja kehityspäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285

Maakuntahallitus keskusteli kokouksessaan Etelä-Savon kestävän kehityksen lupauksesta.

Tavoitteisiin toimenpidesitoumuksilla

Suomen kestävän kehityksen toimikunta on laatinut kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksen ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Yhteiskuntasitoumuksessa julkishallinto yhdessä muiden toimijoiden kanssa sitoutuu edistämään kestävää kehitystä kaikessa työssään ja toiminnassaan.

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumuksessa tähdätään pitkälle tulevaisuuteen. Yhteiskuntasitoumuksessa sovitaan toimintatavoista ja tavoitteista, joilla mahdollistetaan hyvä elämä nyt ja tuleville sukupolville.

Yhteiskunnan eri toimijat, kuten yritykset ja muut organisaatiot, yhteisöt ja järjestöt sekä yksityishenkilöt voivat muotoilla ja antaa omat toimenpidesitoumuksensa yhteiskuntasitoumuksen yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Etelä-Savon maakuntaliiton toimenpidesitoumus

Etelä-Savon maakuntahallitus kannattaa kestävän kehityksen sitoumuksen antamista. Maakuntaliitto haluaa sitoutua tekemään Saimaan alueesta vastuullisen matkailun mallialueen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Sitoumus päätettiin valmistella ja antaa mahdollisimman nopeasti.


Muut kokousasiat hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.

SISÄLLYSLUETTELO