Tietopalvelu

Liikennejärjestelmää suunnitellaan yhdessä


Liikennejärjestelmä on laaja kokonaisuus, johon kuluu kaikki liikennemuodot.
Kuvassa Pieksämäelle matkalla oleva juna pysähtyy Mikkelin asemalla.

Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä tuli voimaan 1.8.2018. Laissa säädetään valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ja sen sisällöstä. Parhaillaan eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys em. lain muuttamiseksi siten, että lakiin lisättäisiin myös maakunnille velvollisuus laatia maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, jolla edistettäisiin valtakunnallisen suunnitelman toteuttamista maakunnissa.

 
Parlamentaarinen työryhmä antoi 13.12.2018 ehdotuksensa siitä, miten 12-vuotinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan. Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2020-2031 valmistellaan tulevalla hallituskaudella siten, että siitä voidaan päättää kevään 2020 aikana. Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan vuorovaikutuksessa maakuntien, kaupunkiseutujen ja muiden toimijoiden kanssa. Etelä-Savossa ollaan valmistautumassa tähän vuorovaikutukseen omalla liikennejärjestelmäsuunnittelulla.


Etelä-Savossa maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinta on käynnistynyt keväällä 2018 lähtö- ja nykytilatietojen, toimintaympäristökuvauksen päivittämisellä ja kokoamisella sekä liikenteen ja liikkumisen tulevaisuuden haasteiden tunnistamisella. Parhaillaan näiden tietojen pohjalta kootaan maakunnan liikennejärjestelmän nykytilan kuvausta, jonka on tarkoitus valmistua vuoden 2019 alussa. Tarkoituksena on, että maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelu etenee hieman valtakunnallisen suunnitelman edellä, näin maakunnalla aina selkeä viesti kussakin valmistelun vaiheessa valtakunnallisen suunnitelman valmisteluun. Tavoitteena on, että maakunnallinen suunnitelma valmistuu vuoden 2019 aikana.


Liikennejärjestelmä on laaja kokonaisuus, johon kuluu kaikki liikennemuodot. Lisäksi liikennejärjestelmään kuuluvat muun muassa eri ihmisryhmät, elinkeinoelämän toimijat, liikennetieto ja -palvelut sekä viestintäyhteydet. Kokonaisuuden haltuun ottaminen edellyttää tiivistä vuorovaikutusta eri toimijoiden kanssa. Maakunnallisen työn vuorovaikutus kuntien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa käynnistyy vuoden 2019 alussa. Maakunnallisen työn valmistelua ohjaa Etelä-Savon liikennejärjestelmätyöryhmä, jossa ovat edustettuina alueen kunnat ja keskeiset sidosryhmät.

Lisätietoja: Kehityspäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488

SISÄLLYSLUETTELO