Tietopalvelu

Matkailu- ja liikenneyritysten välille tarvitaan yhteistyöverkostoja


Matkailijoita kylpylähotelli Järvisydämessä Rantasalmella.
Kuva: Hotel & Spa Järvisydän

Yksi Etelä-Savon luontaisista vahvuuksista on luontoon ja vesistöihin liittyvä matkailu. Maakunnassa on runsaasti kiinnostavia matkailukohteita, mutta suuret matkailukeskittymät kaupunkeja lukuunottamatta puuttuvat eli Etelä-Savon matkailurakenne on melko hajanainen. Vesistö- ja luontokohteiden ja niihin liittyvän yritystoiminnan erityisenä haasteena on saavutettavuus eli kuinka saada asiakkaat mahdollisimman helposti kohteisiin. Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen tueksi Etelä-Savon maakuntaliitto on käynnistänyt Matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittäminen -hankkeen. 


Hankkeen tavoitteena on luoda uusia toimintamalleja ja konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannetaan alueiden matkailupalvelujen ja -kohteiden saavutettavuutta ja toimintaympäristöä osana liikennejärjestelmän kehittämistä. Tavoitteena on erityisesti ottaa huomioon maakunnan omat erityispiirteet ja strategiset tavoitteet. Etelä-Savon kohdalla tämä tarkoittaa matkailun hajanaisen aluerakenteen luomien liikkumishaasteiden ratkaisemista.  


Selvitystyön kohdealueinatoimivat maakuntakaavan matkailun kansainvälistämisen painopistealueet. Alueilta on valittu muutamia kohteita, joiden osalta liikennejärjestelmän toimivuutta tarkastellaan yksityiskohtaisesti ja pohditaan kehittämistoimia saavutettavuuden parantamiseksi. Lopputuloksena syntyy kohdekohtainen toimenpidekortti, jota jatkossa voidaan hyödyntää kehittämistyössä. Tavoitteena on myös, että toimenpidekorttista tulisi yleisesti käytettävä työkalu matkailukohteiden saavutettavuuden tarkastelussa ja kehittämisessä.


Tarkoituksena on muodostaa toimenpidekokonaisuuksia, joihin osallistuvat sekä yksityinen että julkinen sektori. Tavoitteena on myös luoda uusia yhteistyöverkostoja matkailuyritysten ja liikennepalveluyritysten välille. Saavutettavuutta parantavia toimenpiteitä voivat olla muun muassa liikennepalveluiden kehittäminen, liikenneturvallisuus sekä infran kunnossapito. 


Hankkeen aikana kullakin kohdealueella järjestetään alueelliset työpajat, joihin kutsutaan laajasti alueiden matkailutoimijoita ja liikennealan yrittäjiä. Työpajat järjestetään alkuvuodesta 2019. Hankkeen tulokset valmistuvat huhtikuun loppuun mennessä.
 

SISÄLLYSLUETTELO