Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.2.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 19.2. Mikkelissä. Pitkällä asialistalla oli muun muassa asiaa maakuntauudistuksesta, maakuntaliiton tilinpäätös ja henkilöstöraportti, kuitulaboratorion investoinnit, villiruuan kehittämisen yksikkö, puukaupan huutokauppapalvelu ja hallitukselta pyydetyt lausunnot.

Maakuntajohtaja esitteli kokouksen alussa maakunnan työttömyystilanteen. Työttömyystilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti maan keskiarvoa huonompi. Väestö maakunnan alueella on vähentynyt vuoden aikana merkittävästi. Matkailuun liittyvistä hankkeista keskusteltiin kokouksessa, hankkeiden yhtenä tavoitteena on yöpymisten määrän lisääminen alueella.

MAAKUNTAUUDISTUS

Maakuntahallitus sai kokouksessa tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistuksen etenemisestä. Maakuntauudistuksen valtakunnallinen valmistelu jatkuu aikataulun mukaisesti. Lait vahvistetaan kesäkuussa ja maakuntavaalit ovat tulossa lokakuussa. Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu jatkuu Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoimana, kunnes maakunnan väliaikaishallinto käynnistyy ja valmistelu siirtyy perustettavan maakunnan vastuulle. Valtio on osoittanut maakuntaliitolle erillisrahoitusta yleiseen maakuntavalmisteluun, ICT-valmisteluun sekä Sote-koordinaattorin palkkaamiseen. Lisärekrytoinnit aloitetaan maakuntauudistuksen valmistelun tehtävien täyttämiseksi. Maakuntaliitto toimii varojen välittäjänä myös muille uudistuksen valmisteluun osallistuville tahoille. Käytännön toiminnan näkökulmasta on oleellista, että valtionrahoitusta voidaan maksaa valmisteluun osallistuville organisaatioille mahdollisimman nopeasti. Näin ollen maakuntahallitus delegoi maakuntajohtajalle valtuudet hyväksyä laskut, jotka koskevat valtion erillisrahoituksen maksamista uudistuksen valmisteluun osallistuville organisaatioille.

Uuden maakunnan strategiavalmistelu

Uudelle maakunnalle laaditaan strategia, jonka keskipisteenä on eteläsavolainen ihminen. Strategia on luonteeltaan linjaava ja siinä kiteytetään uuden maakunnan laajan tehtäväkentän tavoitteet vuoteen 2030. Maakunta vastaa tehtäviensä kautta eteläsavolaisen erilaisiin tarpeisiin. Tarpeet voivat olla esimerkiksi terveyteen, osaamiseen tai vaikkapa elinympäristön turvallisuuden liittyviä. Strategian arviointia varten kehitetään tarpeelliset seurantamittarit.

Lisätietoja: muutosjohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

MAAKUNTALIITON VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS JA JASENKUNTIEN MAKSUOSUUDET HYVÄKSYTTIIN JATKOKÄSITTELYYN

Maakuntahallitus hyväksyi osaltaan Etelä-Savon maakuntaliiton vuoden 2017 tilinpäätöksen. Liiton tulos on huomattavasti budjetoitua parempi. Maakuntahallitus päättää esittää maakuntavaltuustolle, että alijäämä siirretään taseeseen edellisten tilikausien yli/alijäämään.

Maakuntahallitus käsitteli ja päätti vahvistaa Etelä-Savon jäsenkuntien 2018 lopulliset maksuosuudet maksettavaksi kuntien valtionosuuslain mukaisesti määriteltyjen laskennallisten verotulojen suhteessa.

Lisätietoja: hallinto- ja kehittämisjohtaja Hanna Makkula, puh. 040 0618489

LIIKENNEASIOIDEN AJANKOHTAISET

Alueellinen tienpito ja Etelä-Savon maakuntaliiton osallistuminen Sitran alueellisen liikkumisen rahoitushakuun

Maakuntahallitus kävi keskustelun liikenteen ajankohtaisista asioista. Etelä-Savon maakuntaliitto sai evästystä maakuntauudistuksen liikennetehtävien kuten alueellisen tienpidon ja joukkoliikenteen jatkovalmisteluun. Maakuntahallitus näkee, että lähtökohtaisesti alueellisen tiepidon yhteistyö voi jatkua kolmen maakunnan alueella, johon Etelä-Savon lisäksi kuuluvat Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala. Joukkoliikennettä nähdään valmisteltavan samalla yhteistyöalueella.

Sitran rahoitushaun tavoitteena on edistää Etelä-Savon henkilöliikennejärjestelmän uudistamista, liikkumisen merkittävää tehostamista ja resurssiviisautta pohjautuen eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja uusiin ratkaisuihin. Maakuntahallitus valtuuttaa maakuntaliiton osallistumaan rahoitushakuun ja varautuu rahoittamaan hanketta korkeintaan 35 000 eurolla, josta maakuntaliiton henkilöstön työpanoksen osuus on 15 000 euroa.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488

LAUSUNNOT JA KANNANOTTO

Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma

Etelä-Savon ELY-keskus on pyytänyt lausuntoa asiakirjasta Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Vuoksen vesienhoitoalueella ja Uudenmaan Ely-keskus asiakirjasta Vaikuta vesiin – vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueella.

Molemmat esitykset tukevat Etelä-Savon maakuntastrategian vesi, metsä ja ruoka kärkiä. Ympäristövaikutusten arvioinnin osalta nousivat esille myös vesiliikenne ja uitto, kalalajien suojelu ja vaellusesteiden purkaminen sekä turvetuotannon päästöjen hallinta erityisesti Kymijoen vesistöalueella. Maakunnan tavoitteena ovat maailman puhtaimmat vesistöt. Tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan yhteistyötä kaikilla tasoilla ja sektoreilla.

Lausunto hallituksen ympäristöasioiden lupa- ja arviointimenettelyjen luonnoksesta

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa hallituksen ympäristöasioiden lupa- ja arviointimenettelyjen luonnoksesta. Esityksen tavoitteena on sujuvoittaa ja jouduttaa ympäristöön vaikuttavien hankkeiden menettelyjä lyhentämällä niiden kokonaiskäsittelyaikaa.

Maakuntaliiton mukaan lakiuudistus on tarpeellinen. Se edistää ns. yhden luukun periaatetta. Hakijan neuvonnan pitää koskea myös mahdollisuutta yhteensovittamiseen eli viranomaisen tulisi antaa neuvontaa yhteensovittamisesta jo aivan hankkeen alkuvaiheessa ennen lupaprosesseja. Neuvonnan ajankohtaa tulisi täsmentää.

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 7249 618

Lausunto esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamisesta

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt lausuntoa esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen uudistamisesta.

Työryhmän ehdotus esittävän taiteen ja museoiden valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi on tavoitteiltaan hyvä ja kannatettava, kun kulttuuripalveluiden alueellinen saatavuus turvataan ja valtionosuuden tarpeellisuus tulee huomioiduksi. Oleellista on myös huomioida alueelliset erityispiirteet kokonaisarvioinnissa. Järjestelmä vaikuttaa ymmärrettävältä ja toimivalta etenkin, jos esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmään tehdään esitettyjä muutoksia. Lisärahoitus edistäisi uudistuksen tavoitteiden toteutumista.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 7737 285

Kannanotto ulosoton toimipaikkaverkkoon

Valtakunnanvoudinvirasto on laatinut selvityksen ulosoton toimipaikkojen vähentämisestä nykyisestä 64 toimipaikasta 46 toimipaikkaan. Pohjois-Savon liitto vastustaa kannanotossaan Varkauden toimipaikan lakkauttamisesitystä ja Pieksämäen toimipaikan säilyttämistä.

Etelä-Savon maakuntahallitus puoltaa Pieksämäen toimipaikan säilyttämistä valtakunnanvoudinviraston esityksen mukaisesti. Lisäksi maakuntahallitus toteaa, että kattavan toimipisteverkon säilyttäminen on oikeusturvan kannalta ensisijaista, eikä kahta toimipistettä tule asettaa vastakkain.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

HANKKEET

Uusia investointeja Kuitulaboratorioon

Maakuntahallitus puolsi 1 053 600 euron tukirahoituksen myöntämistä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:lle ” Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio - Puukasvu” -hankkeeseen.

Puun kasvullisen lisäyksen laboratorio - Puukasvu -projektin päätavoitteena on suunnitella ja rakennuttaa Savonlinnaan Xamkin ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistyönä uusi laboratoriorakennus puun kasvullisen lisäyksen pilotointilaitteistolle sekä tutkimukselle. Metsänjalostuksen tutkimus ja bioteknisten tuotantomenetelmien testauksen sekä pilotoinnin mahdollistama laboratorio luo käytännön kokeellisena toimintaympäristönä mahdollisuuksia sekä uuden osaamisen, tuotantoteknologian että paremman taimiaineiston kaupallistamiseen Etelä-Savossa. Toimintaympäristön kehittäminen on tärkeä osa Etelä-Savon maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaa ja se mahdollistaa automaatioon, robotiikkaan sekä biologiseen osaamiseen perustuvien uusien innovaatioiden tuotteistamisen ja liiketoiminnallistamisen käytännön kehitysympäristössä.

Seuraavaksi hankehakemus käsitellään Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän kokouksessa 23.2.2018.

Lisätietoja hankkeesta: kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571

AIKO-hanke: Center for Wildfood Safety (AIKO-hanke)

Hankkeen tarkoituksena on selvittää mahdollisuudet perustaa Mikkeliin ”Center for Wildfood Safety” -yksikkö yhteistoiminnan alustaksi villiruoan monipuolisen turvallisuuden kehittämiseksi ja laatia sille alustava toteuttamissuunnitelma. Hanke edistää metsästä kerättävän ja puhtaan veden ympäristössä kasvaneen ruoan kansainvälisen markkinan mahdollisuuksia, ja nostaa myös suomalaisen alan osaamisen uudelle tasolle ja avaa mahdollisuuksia villiruokaan liittyvän testaus-, kehitys- ja koulutustoiminnan kehittyville markkinoille. Esitettävä hanke tukee Etelä-Savon maakuntastrategian kolmea kärkeä ”metsä-ruoka-vesi”.

Center for Wildfood Safety -yhteistyöhankkeen päähakijana on Miksei oy ja osatoteuttajina XAMK, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti, Societal Security Solutions Oy ja Yhtyneet Medix Laboratoriot oy. Hankkeen kokonaisbudjetti on 97 432 €, josta  AIKO-rahoitustuen osuus hankkeen kustannuksista on 70 %. Hankkeen toteuttamisaika on1.2.2018 – 30.09.2018.

Lisätietoja hankkeesta: kehittämispäällikkö Tomi Heimonen, puh. 050 522 8587

AIKO-hanke: Metsäsektorin paikallisen digitaalisen puukaupan asiakaslähtöisen huutokauppapalvelun kehittäminen (MetsäHuuto)

Hankkeessa selvitetään puukaupan huutokauppamallin toimivuutta pienehköjen erikoispuuerien kaupassa, ja kehitetään olemassa olevia sähköisiä kauppapaikkoja erikoispuulajien osalta myyjien ja ostajien tarpeiden mukaiseksi. Puukaupan pienemmillä erillä tarkoitetaan piensahojen, höyläämöiden sekä puusepänteollisuuden jatkojalostajien käyttämiä puutavaralajeja ja erikoispuita kuten erikoistyvitukkeja, pylväitä, haapatukkeja, lehtikuusia, visakoivuja, pihlajaa ja leppiä ym. Tapauskohtaiset tarkastelut tehdään Etelä-Savon alueelle. Hankkeessa toteutetaan digitaalisten metsävara- ja kauppajärjestelmien käyttäjien asiakaskysely. Sähköisen puukaupan laajentaminen erikoispuun pieneriin mahdollistaa puutavaran kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen markkinoilla aiempaa joustavammin, jolloin myyjät saavat puusta parempaa hintaa ja ostaja haluamaansa raaka-ainetta. Erityisesti erikoispuu- sekä energiapuukaupan kehittäminen vaatii alueellisten markkinoiden räätälöityjä sovelluksia digitaalisissa puukauppapalveluissa.

Hankkeen toteuttaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) Bioenergian laboratorio, joka on osa Mikkelin yliopistokeskusta. Yksivuotisen hankkeen kokonaiskustannukset ovat 99 996 euroa.

Lisätietoja hankkeesta: ohjelmapäällikkö Jyrki Kuva, puh. 040 757 6698

TIEDOKSI

Maakunnat vaikuttivat Suomen EU-linjauksiin

Maakuntahallitus merkitsi tiedoksi Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien viimeviikkoisen yhteisen kannanoton EU:n tulevaan budjettikauteen. Kannanotossaan maakunnat haluavat Suomen asettavan neuvottelutavoitteensa siten, että Suomi voi saada kohtuullisen rahoitusratkaisun sekä EU:n aluepolitiikan että maatalouspolitiikan budjettikohdista. Maakuntien näkemys sisältyikin lopulta EU-ministeriryhmän perjantaiseen linjaukseen. Aluepolitiikkaratkaisu on tärkeä koko Suomen maakuntien kehittämisessä, ja erityisen tärkeä Itä- ja Pohjois-Suomen elinvoiman lisäämisessä.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Riitta Koskinen, puh. 040 540 5903

Lisätietoja: Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 0500 150 994 ja Teemu Hirvonen puh. 050 372 4507

  • Julkaistu 19.02.2018

Jaa


24 syys

Maakuntahallitus kokoontui 24.9.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantai-iltapäivänä 24.9. Helsingissä. Maakuntahallitus antoi kokouksessaan useita lausuntoja. Lausunto annettiin muun muassa kasvupalveluvirastosta, erityishuoltopiireistä, Vaalijalan kehyssuunnitelmasta ja maanteiden ja rautateiden runkoverkosta. Maakuntahallitus käsitteli myös Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpano- ja rahoitussuunnitelman ja jatkoi keskustelua Heinäveden kaivoshankkeesta. Lue lisää

30 elo

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen johto kokoontuu Rovaniemelle perinteiseen huippukokoukseen

Maakuntien huippukokous järjestetään tänä vuonna Lapissa 30. - 31. elokuuta 2018 teemalla Iskukykyisiä yhdessä. Mukana ovat Lapin lisäksi Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala. Samaan aikaan yhteistyössä huippukokouksen kanssa linjataan maakuntien yhteisiä kehittämisen kärkiä alueen yhteisessä Elinkeinot murroksessa (ELMO) –pilotissa. Lue lisää

27 elo

Maakuntahallituksen kokoustiedote 27.8.2018

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 27.8. Mikkelissä syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa. Ajankohtaiskatsauksessa maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti esille Heinäveden kaivoshankkeen. Maakuntauudistuksen tilannekatsauksessa käsiteltiin uudistuksen aikataulumuutos ja sen vaikutukset liiton toimintaan ja talouteen vuosina 2019-2021. Kokouksessa linjattiin maakuntaliiton osallistuminen perusteilla olevaan kolmen maakunnan talous- henkilöstö- ja ICT-hallinnon yhtiöön. Muut päätösasiat liittyivät hankerahoitukseen ja Etelä-Savon vuoden 2018 kylän nimeämiseen. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä