Tietopalvelu

TIEDOTTEET JA UUTISET


Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018

Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.

Etelä-Savon maakuntahallituksen kuluvan vuoden kymmenes kokous pidettiin maanantaina 19.11. Etelä-Savon maakuntaliiton toimitiloissa Mikkelissä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsaukseensa Elinkeinot murroksessa -pilotin, jonka toiselle vaiheelle ollaan hakemassa rahoitusta. Pilotin yksi keskeinen tavoite on Itä- ja Pohjois-Suomen edunvalvonta Euroopan unionin suuntaan. Maakuntajohtaja kertoi katsauksessaan lisäksi maakunnan tuoreimmista tilastotiedoista, muun muassa väestökehityksestä. Koko maan tilanteen tapaan Etelä-Savon väestö on vähentynyt huolestuttavasti. 

Savon historia -kirjasarjan digitointityö julkistetaan helmikuussa 2019 Etelä- ja Pohjois-Savon valtuuskuntien talviseminaarissa Helsingissä. Sarja digitoidaan kokonaisuudessaan, jolloin hakuteokset ovat entistä sujuvammin nykyisten ja tulevien tutkijoiden ja harrastajien käytettävissä.

Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta.


MAAKUNTAHALLITUS PUOLSI RAHOITUSTA HANKKEILLE YHTEENSÄ N. 2,1 MILJOONAN EURON EDESTÄ
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Teemu Räihä, puh. 044 770 0571.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman hankehakukierros päättyi Etelä-Savossa 28.9.2018. Etelä-Savon maakuntaliitolle jätettiin 12 EAKR-kehittämishankehakemusta, joilla haettiin rahoitusta n. 3,8 miljoonan euron edestä. Hakemuksia tuli innovaatioalustojen kansainvälistymiseen, yritysten sukupolven vaihdosten edistämiseen, puun uusien käyttömuotojen kehittämiseen, investointien edistämiseen sekä vähähiilisyyden edistämiseen. Tukea haettiin niin selvitysten tekemiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen kuin uusien tuotteiden testaukseen ja pilotointiin.

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelman seuraava rahoitushaku päättyy Etelä-Savossa 15.2.2019. Hakuteemat on luettavissa rakennerahastot.fi -sivustolta, Itä-Suomen osiosta.

Etelä-Savon maakuntahallitus on 19.11.2016 pidetyssä kokouksessaan puoltanut rahoituksen myöntämistä yhdeksälle hankkeelle yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n, Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen vetämiin hankkeisiin. Hankkeissa mm. testataan kalvobioreaktorin toimintaa ja biopolttonaineen uusia toimitusratkaisuja, edistetään yritysten sukupolven vaihdosta ja kehitetään tekoälyä hyödyntyviä teollisen internetin ratkaisuja puunjalostusteollisuudessa. Hankkeista kolme menee vielä Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän käsiteltäväksi 19.12.2018 pidettävään kokoukseen.


ETELÄ-SAVON MAAKUNTALIITON LAUSUNNOT
Kokouksessa annettiin seuraavat lausunnot:

Valtatie 5 parantaminen Juvan kunnan alueella välillä Nuutilanmäki-Vehmaa
Lisätietoja: Kehityspäällikkö Marko Tanttu, puh. 044 770 0488
Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618

Maakuntahallituksessa oli lausunnolla sekä tiesuunnitelman Nuutilanmäki-Vehmaa muutos, että hankkeen ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma. VT5:n parantamishanke tarvitsee uuden tiesuunnitelman, koska tie toteutetaan alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen nelikaistaisena ja osin uudessa tiekäytävässä. Samalla hanke tarvitsee myös ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki) mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin.

Ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmassa arvioitiin kolmea vaihtoehtoa: tietä ei rakenneta (0-vaihtoehto), vanhan tiesuunnitelman mukainen vaihtoehto, jossa tietä levennetään ja yksittäisinä toimenpiteinä on ohituskaista- ja toimenpidevarauksia sekä nyt tehdyn uuden tiesuunnitelman mukainen vaihtoehto, jossa valtatie sijoittuu uuteen maastokäytävään noin 4,1 km:n matkalla ja uusi rinnakkaistie rakennetaan välille Nuutilanmäki-Kettula. Uusia eritasoliittymiä on neljä: Nuutilanmäki, Kilpola, Pöllä ja Hatsola. Lisäksi Vehmaan eritasoliittymää parannetaan.

Uudessa vaihtoehdossa myös torjutaan tehokkaammin ympäristöhaittoja eli rakennetaan meluaitaa, kunnostetaan pilaantuneita maa-alueita ja uusitaan pohjavesisuojausta. Myös liikenneturvallisuus paranee ja liikenne tulee sujuvammaksi muita vaihtoehtoja paremmin. Toisaalta maata jää enemmän tien alle ja kaikkia haittoja luonnonympäristölle ei voida ehkäistä.

Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä Valtatie 5 parantaminen välillä Nuutilanmäki-Vehmaa ympäristövaikutusten arviointiselostus antaa riittävän kuvan eri vaihtoehtojen vaikutuksista päätöksenteon tueksi.

Tiesuunnitelman osalta maakuntahallitus totesi, että uusi suunnitelma toteuttaa Etelä-Savon maakuntakaavan tavoitteita ja on maakuntakaavan mukainen. Uusi tiesuunnitelma on lisäksi Juvan kunnan laatimien yleis- ja asemakaavojen mukainen.

Lausunto Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta
Lisätietoja: Kaavoituspäällikkö Janne Nulpponen, puh. 0400 977 672

Maakuntahallitus antoi lausunnon Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksesta 2050. Uudenmaan liitto uudistaa Uudenmaan maakunnan maakuntakaavaa. Uusimaa-kaavaksi nimetty maakuntakaava laaditaan koko Uudenmaan alueelle ja sen aikatähtäin on vuodessa 2050. Kaava kokoaa yhteen kaikki maankäytön keskeiset teemat, jotka tulee ratkaista maakuntakaavalla. Tullessaan voimaan kaava korvaa tällä hetkellä Uudellamaalla voimassa olevat maakuntakaavat. Etelä-Savon maakunnan kannalta Uusimaa-kaava 2050 luonnoksessa on keskeistä kaavaratkaisun vaikutukset Etelä-Savon maakunnan saavutettavuuden kehittämiseen.

Maakuntahallitus totesi lausunnossaan, että valtakunnallisten liikennekysymysten osalta Uusimaa-kaavan kaavaprosessi ei osu parhaimpaan mahdolliseen aikaan. Kaavassa käsitellään sellaisia väyläkysymyksiä, joiden suuntaviivat kannattaa käsitellä ensin uuden maantielain mukaisessa valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa. Valtakunnallisesti merkittävien infraratkaisujen osalta maakuntahallitus toivoo käynnistyvän valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tuovan ryhtiä ja johdonmukaisuutta Suomen liikennejärjestelmän kehittämiseen. Nyt kaavaluonnoksen liikenneratkaisuihin jouduttiin ottamaan kantaa yksittäisinä väylämerkintöinä irrallaan valtakunnallisesta kokonaistarkastelusta.

 Etelä-Savoa koskettavat erityisesti kaavaratkaisussa esitettävät raideyhteyksien kehittämiseen liittyvät merkinnät. Helsinki-Vantaan lentoaseman saavutettavuuteen Etelä-Savon näkökulmasta tärkeät itäsuunnan raideliikenteen kehittämismerkinnät on kaavaluonnoksessa osoitettu pidemmän tähtäyksen merkinnöillä ulottuen kaavan tarkasteluajan jälkeiseen aikaan. Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) on käynnistänyt nopean Itäradan osalta selvitystyön, joka valmistuu ennen kaavaehdotuksen nähtäville laittamista. LVM laatii selvityksen yhteistyössä ratavaihtoehtojen vaikutusalueen maakuntaliittojen kanssa. Maakuntahallitus totesi, että vireillä olevan kaavan laadinnassa tulisi huomioida LVM:n johdolla laadittavan Porvoo-Kouvola-yhteysvälin selvityksen tulokset. Etelä-Savon maakuntahallituksen näkökulmasta tärkeää olisi myös edistää ja jouduttaa etenkin Porvoo-Kouvola-yhteysvälin kehittämistä Uusimaa-kaavassa kaavaluonnosta aktiivisemmin merkinnän suunnittelutarkkuutta parantamalla.


SDP -RYHMÄN ALOITE MAAKUNTAHALLITUKSELLE KUNTIEN EDUNVALVONTATAVOITTEISTA  
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Elokuussa maakuntahallitus sai Suomen Sosiaalidemokraattisen Puolueen maakuntahallituksen jäsenten aloitteen maakunnallisten edunvalvontatavoitteiden keräämisestä kunnilta. Kunnilta kootut edunvalvontatavoitteet liittyvät keskeisesti liikenteeseen ja tienpitoon. Perusongelma on, että käytettävissä oleva perustienpidon rahoitus ei tähän mennessä ole mahdollistanut kuntien esittämien hankkeiden toteutusta.

Muun muassa maakuntaliiton kuntakierroksella otetaan vastaan kuntien esittämiä perusväylänpidon hankkeita. Tällä hetkellä laaditaan maakunnallista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa. Kehitystyöhön otetaan kuntien esittämiä hankkeita ja niistä tehdään esitys maakuntavaltuustoon päätettäväksi vuonna 2019. Kokouksessa käytiin asiasta vilkasta keskustelua.

Edunvalvonnan jatkosta sovittiin, että maakuntajohtaja esittelee liikenteen edunvalvontatavoitteita marraskuun maakuntavaltuuston kokouksessa. Vuoropuhelua ja yhteydenpitoa kehitetään kuntien, maakuntaliiton ja Pohjois-Savon Elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen kanssa.


DIAKIN TOIMINNAN JATKUMINEN PIEKSÄMÄELLÄ 
Lisätietoja: Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, puh. 050 500 2584

Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen järjestäjä Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus päätti keskiviikkona 15.11., ettei se tässä vaiheessa esitä muutoksia kampusrakenteen strategiaan. Päätös tarkoittaa, että Diakin toiminta Pieksämäen toimipisteessä jatkuu ainakin toistaiseksi.

Etelä-Savon maakuntahallitus on huojentunut päätöksestä. Diakin koulutus on tärkeä osa Etelä-Savon ja koko Itä-Suomen osaamisstrategiaa. Pieksämäen yksikön toimintaa kehitetään ja mietitään keinoja, jotta se säilyttää asemansa kilpailukykyisenä ja kiinnostavana opiskelupaikkana.


MAAKUNNALLINEN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA HYVÄKSYTTIIN
Lisätietoja: Kehittämispäällikkö Heli Gynther, puh. 040 773 7285 ja koordinaattori Taru Tähti, puh. 040 704 3861

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Savon maakuntaliiton koordinoiman kaksivuotisen Hyvinvointia kulttuurista Etelä-Savoon -hankkeen tuloksena syntyneen maakunnallisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman jatkotyön pohjaksi. Suunnitelma on strateginen asiakirja, joka ohjaa kulttuurin ja hyvinvoinnin yhdyspinnoilla olevan toiminnan kehittämistä.

Suunnitelman tekoa rahoitti Taiteen edistämiskeskus osana Opetus- ja kulttuuriministeriön Prosenttitaiteen periaatteen laajentamisen kärkihanketta.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma toimeenpanee osaltaan Etelä-Savon maakuntaohjelmaa vuosille 2018-2021. Lisäksi suunnitelma vie eteenpäin Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelmaa, jossa painotetaan kokeilukulttuurin sallimista, pysyvän ja tasapuolisen vuorovaikutuksen luomista toimijoiden välille sekä koko maakunnan kattavan kulttuuritarjonnan mahdollistamista.

- Yksi uuden maakunnan tehtävistä on hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen yhdessä kuntien kanssa. Se on pitkälti ennakoivaa työtä ja kulttuuri sopii siihen erinomaisesti, toteaa kokouksessa suunnitelmaa esitellyt koordinaattori Taru Tähti.

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma tarjoaa strategisen tason tavoitteita sekä käytännönläheisiä toimenpide-ehdotuksia eteläsavolaisten organisaatioiden ja yhteisöjen käyttöön. Suunnitelma pyrkii innostamaan ja tarjoamaan ratkaisuja yhteiseen kulttuurin ja hyvinvoinnin kehittämiseen.

- Uuden maakunnan keskiössä on hyvinvoiva eteläsavolainen ihminen. Kulttuuria edistetään maakunnassa kuitenkin uudistuksen aikatauluista huolimatta, sillä edistäminen on myös osa maakunnan elinvoiman vahvistamista. Tavoitteenamme on kehittää Etelä-Savosta vireä, ihmisiä ja yrityksiä houkutteleva alue, jatkaa Tähti.

Suunnitelma konkretisoi kulttuuritoiminnan osalta myös Etelä-Savon alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa (2018-2020) esiintuotuja toimenpiteitä alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

- Maakunnan ja myös kuntien tasolla kulttuuri lisää yhteisöllisyyttä ja vahvistaa asukkaiden yhteistä näkemystä lähiympäristöstään. Yhteinen kulttuuri auttaa meitä kiinnostumaan, ymmärtämään ja vahvistamaan identiteettiämme ja osallisuuttamme, kuulumista johonkin yhteisöön, painottaa Tähti.

Lisätietoja: 
Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 ja maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584.

  • Julkaistu 20.11.2018

Jaa


14 joulu

TIEDOTE: Itä-Suomen neuvottelukunta linjasi yhteiset hallitusohjelmatavoitteet

Itä-Suomen maakunnat Pohjois-Karjala, Etelä-Karjala, Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Kainuu kokoontuivat Helsingissä 12.12.2018 sopimaan yhteisistä hallitusohjelmatavoitteista. Itä-Suomessa on paljon potentiaalia, luonnonvaroja ja erityisosaamista. Hallitusohjelmatavoitteissa esitetään toimenpiteitä, joiden avulla mahdollisuudet voidaan hyödyntää maakuntien ja koko Suomen kestävän kasvun hyväksi. Neuvottelukunta päätti kokouksessaan myös perustaa työryhmän lisäämään yhteistyötä ja vauhdittamaan matkailun kasvua ja kansainvälistymistä Järvi-Suomen Lakeland -alueella. Lue lisää

24 marras

Maakunta palkitsi parhaita imagon rakentajia

Etelä-Savon parhaat -palkinto myönnetään toiminnasta, joka kohentaa merkittävällä tavalla maakunnan yhteishenkeä, identiteettiä tai imagoa. Palkinto annetaan vuosittain 1-3 yritykselle, yhteisölle tai henkilölle. Tämänvuotiset palkinnot jaettiin lauantaina 24.11. Mikkelin teatteriravintola Ilossa järjestetyssä pienimuotoisessa tilaisuudessa. Lue lisää

20 marras

Maakuntahallituksen kokoustiedote 19.11.2018

Maakuntahallitus puolsi hankkeille rahoitusta yhteensä n. 2,1 miljoonan euron edestä. Lisäksi kokouksessa annettiin lausunnot Etelä-Savon ELY-keskukselle Vt5 tiesuunnitelman muutoksesta ja muutoksen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta sekä Uudenmaan liitolle lausunto alueen maakuntakaavaluonnoksesta. Lue lisää

22 loka

Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.10.2018

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen nosti ajankohtaiskatsauksessaan esille maakunnan tuoreimmat väestötiedot. Lisäksi hän kertoi Itä-Suomen neljän maakunnan yhteisestä aikeesta hakea Savonlinnaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tavoitteena on hakea Savonlinnalle ja ympäröiville alueille kansainvälistä näkyvyyttä, turismia ja monipuolista kulttuuritarjontaa. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Itä-Suomen neuvottelukunnan kokouksessa, joka pidetään torstaina 25.10. Helsingissä. Hallitus antoi kokouksessa lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle VR:n rautateiden osto- ja velvoiteliikenteestä ja maa- ja metsätalousministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi. Päätösasiana käsiteltiin rahoituksen myöntäminen matkailukohteiden saavutettavuutta ja toimintaedellytyksiä tukevan liikennejärjestelmän kehittämiseen. Lue lisää

Uutisarkiston löydät tästä linkistä