Tietopalvelu

KILPAILUTUKSET

Hankintailmoitus oikeudellisten asiantuntijapalveluiden hankinnasta

Etelä-Savon maakuntaliitto on Etelä-Savon aluekehitysviranomainen, joka vastaa Etelä-Savon yleisestä kehittämisestä ja maakuntatasoisesta maankäytön suunnittelusta sekä alueen yleisestä edunvalvonnasta. Etelä-Savon maakuntaliitto sijaitsee Mikkelissä.

Maakunta- ja sotelainsäädännön uudistus tulee voimaan porrastetusti ja tarkoituksena on, että maakunnat perustetaan voimaanpanolailla kesäkuussa 2018 ja sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja monien muiden tehtävien järjestämisvastuu siirtyy maakunnille 1.1.2020. Uudistuksen myötä perustettaviin maakuntiin liittyy Etelä-Savossa Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä, Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon ELY-keskus, Etelä-Savon TE-toimisto ja Vaalijalan kuntayhtymä. Henkilöstöä uuteen maakuntaan siirtyy myös kunnista ja aluehallintovirastosta. Henkilöstöä liittyvissä organisaatioissa on Etelä-Savossa yhteensä noin 7 500. Maakuntauudistuksen valmisteluun Etelä-Savossa voi tutustua osoitteessa www.es2019.fi.

Oikeudelliset asiantuntijapalvelut, joita Etelä-Savon maakuntaliitto hankkii palveluntuottajilta liittyvät valmisteltavaan maakunta- ja sotelainsäädännön uudistukseen siten, kuin se on kuvattu hallituksen esityksessä HE 15/2017 vp. ja hallituksen esitysluonnoksessa laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 22.1.2018 (alueuudistus.fi).

Hankinta kuuluu hankintalain liite E:n kohdan 8 oikeudellisiin palveluihin ja hankinnan arvo ei ylitä hankintalain 25 §:n kohdan 4 kynnysarvoa.

  1. Tarjouksen liitteessä 1 (asiantuntijan CV-lomake) todetaan: ”Luetteloi ja selvitä lyhyesti, mitä toimeksiantoja osa-alue on sisältänyt.” Täytyykö CV-lomakkeeseen listattavien toimeksiantojen osalta ilmoittaa toimeksiantaneen asiakkaan nimi, vai voiko toimeksiannot luetella ja selvittää nimettömänä?

Vastaus: Vastauksen voi antaa nimettömänä.

  1. Tarjouksen liitteessä 1 (asiantuntijan CV-lomake) todetaan: ”Ilmoita myös toimeksiannon euromääräinen arvo mahdollisimman tarkkaan”. Mitä tällä ”toimeksiannon euromääräisellä arvolla” tarkoitetaan? Tarkoitetaanko sillä toimeksiannon laskutusarvoa, toimeksiannon intressiä asiakkaalle vai jotain muuta?

Vastaus: Tällä tarkoitetaan toimeksiannon laskutusarvoa.

  1. Referenssien kokoluokat I-III: Onko tarkoitettu, että referenssin tulee olla joko yritys, jonka liikevaihto on yli kohdassa mainitun määrän taikka julkisyhteisö, jolla on palveluksessaan vähintään tietty henkilömäärä?   Vai onko tarkoitettu, että sekä liikevaihdon että henkilömäärän tulee täyttyä, olipa kyseessä sitten yksityinen yritys tai julkisyhteisö? Vai riittääkö, että kumpi tahansa vaatimus täyttyy, olipa sitten kyseessä yksityinen yritys tai julkisyhteisö?

Vastaus: Referenssin tulee olla joko yritys, jonka liikevaihto on yli kohdassa mainitun määrän taikka julkisyhteisö, jolla on palveluksessaan vähintään tietty henkilömäärä. 

  1. Mihin luokkaan kuuluisi organisaatio, jonka osuus valtion tai kunnan budjetista on esimerkiksi yli 500 miljoonaa euroa, mutta henkilöstöä sillä on alle 700?

Vastaus: Julkisoikeudellisen yhteisön osalta merkityksellistä ei ole liikevaihto tai budjetin suuruus vaan henkilöstömäärä.

  1. Oikeudellisten asiantuntijapalvelujen hankintaan liittyen varmistaisimme, onhan tarjousdokumentit mahdollista toimittaa myös sähköpostin liitetiedostona pdf-muodossa?

Vastaus: Ei ole. Tarjoukset tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyn mukaisesti postitse seuraavasti:

Tarjoukset on toimitettava osoitteeseen

Etelä-Savon maakuntaliitto

Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli

Tarjouksen ja sen liitteet sisältävään kirjekuoreen on merkittävä ”Tarjous oikeudelliset asiantuntijapalvelut”.

Tarjousasiakirjat on toimitettava kahtena kappaleena.

Tarjousten vastaanottamisen määräaika: 28.3.2018 klo 12.00.

Tarjoukset on toimitettava osoitteeseen:

Etelä-Savon maakuntaliitto
Mikonkatu 5
50100 Mikkeli

Tarjouksen ja sen liitteet sisältävään kirjekuoreen on merkittävä ”Tarjous oikeudelliset asiantuntijapalvelut”.

Tarjousasiakirjat on toimitettava kahtena kappaleena.

Tarkemmat tiedot tarjouspyynnössä.

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-järjestelmässä.

liitedokumentit:
tarjouspyyntö_v1.2_oikeudelliset palvelut.docx
Liite 1 CV ohje ja lomake.docx
Liite 2 Ohje ja tarjoajan referenssilomake.docx