Suoraan sisältöön

Julkaistu 17.01.2024

Etelä-Savo ottaa ohjat omiin käsiin energiamurroksessa

Etelä-Savon maakuntaliitto on selvittänyt maakunnan potentiaalia uusiutuvien energialähteiden hyödyntämisessä.

Selvitykset antavat kattavat tiedot maakunnallisen ja paikallisen aurinko- ja geotermisen energiantuotannon edellytyksistä, edistämiskeinoista ja vaikutuksista Etelä-Savon maakunnan alueella.

Tehtyjä selvityksiä tullaan hyödyntämään Etelä-Savon maakuntakaavan ja energiastrategian laadinnassa.

– Emme Etelä-Savossa tahdo jäädä energiamurroksen jalkoihin. Selvitykset uusiutuvasta energiasta auttavat kuntia ja yksityisiä toimijoita suunnittelemaan energiaratkaisuja pitkällä tähtäimellä, sanoo aluesuunnitteluasiantuntija Päivi Rahikainen maakuntaliitosta.

– Geoenergialla ja aurinkoenergialla voidaan vahvistaa omaa energiavarmuuttamme. Ne ovat paikallisia energialähteitä ja saavutettavissa monilla alueilla maakunnassamme.

Selvityksen mukaan maakunnassa on 16 potentiaalista teollisen kokoluokan aurinkovoima-aluetta.

Osana selvityksiä arvioitiin myös taloudellisia vaikutuksia.
Aurinkoenergian osalta arvioitiin, kuinka paljon kunnalle tai kaupungille kertyy kiinteistöverotuloja aurinkovoimapuiston elinkaaren (40 vuotta) ajalta. 

Potentiaalisten 16 alueen toteutuminen tarkoittaisi noin 1248 miljoonan euron kokonaisinvestointikustannuksia. Sijaintikunnat saisivat yhteensä noin 255 miljoonan euron kiinteistöverotuoton puistojen 40 vuoden käyttöiän aikana.
Kiinteistöverotuotto on johdettu siitä, että yhden hehtaarin aurinkovoimalan pinta-alasta maksetaan noin 3 350 euroa kiinteistöveroa vuosittain. Kiinteistöverotuoton arvio perustuu olemassa oleviin esimerkkeihin ja asiantuntija-arvioon.

Geoenergian eli maalämmön hyödyntämisen osalta paras laajahko alue sijoittuu Pieksämäen alueelle sekä Mikkelin ja Mäntyharjun rajalle. Geoenergialla tarkoitetaan maankuoreen varastoitunutta lämpöenergiaa, jota voidaan hyödyntää lämmitykseen.

Geoenergiapotentiaalin selvittäminen antaa arvokasta tietoa yksityisen ja julkisen sektorin rakennushankkeisiin, sillä maalämmön entistä parempi hyödyntäminen auttaa parantamaan rakennusten energiatehokkuutta. Siten voidaan vähentää rakennetun ympäristön päästöjä. Selvityksessä painotettiin porattujen lämpökaivojen käyttöpotentiaalia.

Selvitykset ovat luettavissa osoitteessa https://www.esavo.fi/tausta-aineistot

Ympäristöministeriö on myöntänyt selvitystyölle valtionavustuksen, joka on tarkoitettu vihreän siirtymän investointihankkeita edistäviin selvityksiin ja kaavoitukseen. Selvitykset on toteuttanut FCG Finnish Consulting Group Oy.

Aurinkoenergialle maakunnassa 16 potentiaalista aluetta

Aurinkoenergiaselvityksessä tavoiteltiin kattavaa perustietoa aurinkoenergian tuotannosta, siihen liittyvän lainsäädännön ja ohjauksen nykytilasta sekä pohdittiin aurinkoenergiaa tuotannollisena ja energiapoliittisena kysymyksenä Etelä-Savossa. Lisäksi tavoitteena oli saada kokonaiskäsitys aurinkoenergiatuotannon potentiaalista Etelä-Savossa, sen teknisistä ja taloudellisista lähtökohdista sekä ympäristövaikutuksista.

Etelä-Savon alueelta löytyi 16 mahdollista aluetta teollisen kokoluokan aurinkovoimalalle. Lähtökohtana oli löytää yksi kohde jokaisesta kunnasta, jotta selvitys kattaisi tasaisesti koko maakunnan. Joistakin kunnista löytyi useita alueita.

Potentiaalisimmat alueet löytyivät Mikkelin (4 aluetta), Juvan (3 aluetta), Savonlinnan (2 aluetta) ja Kangasniemen (2 aluetta) kunnista. Pieksämäellä, Mäntyharjussa, Pertunmaalla, Hirvensalmella ja Rantasalmella alueita löytyi yksi kustakin kunnasta.

Selvityksen kriteereinä olivat yli 20 hehtaarin alueet ja riittävän lyhyt etäisyys suurjännitelinjaan sekä muuntoasemaan, aluetta ympäröivä tiestö ja maanpeitteen laatu. Maanpeitteen osalta parhaana on pidetty laajoja avoimia ja rakentamattomia alueita, kuten turvetuotantoalueita, ruuantuotannosta poistuneita peltoja ja harvapuustoisia alueita.

Geotermiseen energiatuotantoon potentiaalia Pieksämäellä, Mikkelissä ja Mäntyharjussa

Geotermisen energian osalta selvityksen päätavoitteena oli tuottaa laadukasta tietoa siitä, miten geoenergiaa voidaan tehokkaasti hyödyntää Etelä-Savon alueella maankäytön suunnittelussa, energia-alan toimijoilla ja maalämpöä harkitsevilla.

– Viime vuosikymmenellä Suomessa on havaittu merkittävää kasvua geoenergian suosiossa, ja tämä selvitys pyrki hahmottamaan alueen potentiaalia ja osoittamaan erityisen suotuisat alueet maalämmön hyödyntämiselle, kertoo Rahikainen.
– Selvityksessä esitetään periaatteita, joiden avulla voidaan edistää maalämmön käyttöä julkisen rakentamisen projekteissa.

Paikkatietoanalyysissä käytettiin hyväksi tietoa kallioperän ominaisuuksista ja sijainnista, kuten kivilajien lämmönjohtavuudesta ja maapeitteen paksuudesta. Geoenergiapotentiaaliltaan paras alue sijoittuu Pieksämäen alueelle, sekä Mikkelin ja Mäntyharjun rajalle. Tällä alueella mahdollisuus geoenergian hyödyntämiseen on pääosin hyvä tai erittäin hyvä. Heikoimmin geoenergian hyödyntämiseen soveltuvia alueita olivat harjualueet.

On tärkeää huomioida, että tehdyssä selvityksessä ei tarkasteltu vaakasuuntaisten maalämpöputkisto-järjestelmien toteutusmahdollisuuksia eikä lämpökeruuputkistojen sijoittamista vesistöihin. Painotus oli ainoastaan porattujen lämpökaivojen käyttöpotentiaalissa. Tuloksia voidaan hyödyntää suunnittelussa ja päätöksenteossa kohti kestävämpää energiahuoltoa Etelä-Savossa, erityisesti rakennusten lämmityksen osalta.

Lisätiedot:

Päivi Rahikainen
Aluesuunnitteluasiantuntija
Etelä-Savon maakuntaliitto
P. 040 658 5723
paivi.rahikainen@esavo.fi

Marko Tanttu
Aluesuunnittelupäällikkö
Etelä-Savon maakuntaliitto
P. 040 628 2788
marko.tanttu@esavo.fi