Suoraan sisältöön

Julkaistu 16.02.2023

Etelä-Savon arvokkaimmat luontokohteet on selvitetty

Osana Etelä-Savon maakuntakaavan päivitystä on selvitetty maakunnan luonnon ydinalueita, eli alueita, joilta löytyy monipuolisimmin luonnon arvoja.

Etelä-Savon siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksessä on lisäksi kartoitettu kohteiden välisiä ekologi­sia yhteyksiä eli viheryhteyksiä. Työssä on huomioitu myös ylimaakunnalliset yhteydet naapurimaakuntiin.

Viherrakenteella tarkoitetaan erilaisten luontoalueiden ja niiden välillä olevien yhteyksien muodostamaa verkostoa. Viherrakenne on yhdessä rakennetun ympäristön ja liikenneverkon kanssa osa yhdyskuntarakennetta. Sinirakenne on vesialueiden ja pienvesien muodostama verkosto.

Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan aineellisia ja aineettomia luontohyötyjä, joita ihminen saa ekosysteemien rakenteesta ja toiminnasta. Ekosysteemipalveluita ovat esimerkiksi puuraaka-aine, ravinto, puhdas vesi tai luonnossa virkistäytyminen.

Etelä-Savon siniviherrakenneselvityksen on tehnyt Ramboll Oy. Valmistunut selvitystyö on osa maankäyttö- ja rakennuslain velvoittamaa maakunnallista suunnittelutyötä. Selvitys on ladattavissa Etelä-Savon maakuntaliiton sivulta: Tausta-aineistot - Etelä-Savon Maakuntaliitto (esavo.fi)

Metsäluonnon monimuotoisuus, puhtaat vedet ja kalavarat on tarpeellista turvata

Selvityksessä määriteltiin ekologisiin ominaispiirteisiin perustuen Etelä-Savon luonnon ydinalueiksi yhteensä 11 aluetta, jotka edustavat monipuolisesti maakunnan arvokkaimpia luontokohteita. Niiden välille hahmoteltiin ekologisiin arvoihin perustuen viherkäytäväverkosto, joka yhdistää luonnon ydinalueet toisiinsa. Yhteyksiä laadittaessa on huomioitu virkistysyhteyksiä sekä suojelualueita. Alueen järvisyyden vuoksi siniyhteydet korostuvat verkostossa. Vesistöihin sijoittuvat yhteydet noudattelevat päävesistöjä.

Vesistöt pilkkovat viheryhteyksiä, mutta toisaalta rantapuusto on luonnonarvoiltaan rikasta ja toimii niin maa- kuin vesieliöiden kulkuyhteytenä. Viheryhteydet perustuvat laajoihin metsäalueisiin sekä alueen virkistysreitteihin. Yhteystarpeita on erityisesti muun muassa Juvan ja Mikkelin alueella.

Tärkeimmät ekosysteemipalvelut on kartoitettu maakuntastrategian kärkien - metsä, vesi ja ruoka - pohjalta. Maakunnan kehittäminen perustuu vahvasti näihin ekosysteemipalveluihin, joten niiden kunto ja riittävyys sekä hyvä hoito ovat elintärkeitä. Etelä-Savon vahvuus onkin ekosysteemipalvelurakenteen runsaus, joka heijastelee alueen monipuolista sini-viherrakennetta.

Ekologisen verkoston selvittäminen maakuntakaavatasolla on yleispiirteistä - tarkastelutaso soveltuu kokonaiskuvan muodostamiseen verkostosta.
- Esitetyt yhteydet ovat suuripiirteisiä ja suuntaa antavia ja niissä voi olla pieniä paikallisia katkoksia. Työn tarkoituksena oli tuoda esille verkoston nykytilannetta korostaen huomionarvoisia suuntia ja alueita, kertoo Etelä-Savon maakuntaliiton ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo.

Etelä-Savon ekosysteemipalveluiden monipuolisuus tuo mukanaan tarpeen ja vastuun niiden yhteensovittamiselle.
Tämä tarkoittaa muun muassa metsätalouden vastuuta alueen metsäluonnon monimuotoisuuden ja metsien monikäytön turvaamisessa ja kehittämisessä sekä metsätalouden vesiensuojelun ja rantametsien hoidon kehittämisessä. On kiinnitettävä huomiota maatalouden maatalousmaiden vesien ja valumien hallintaan, kalavarojen kestävään kalataloudelliseen käyttöön ja alueen ainutlaatuisen vesiluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, luonnonympäristön virkistyskäytön kehittämiseen kestävästi ja rantojen käytön ohjaamiseen.

Selvitys toimii Etelä-Savon maakuntakaavan laadinnan tausta-aineistona

Etelä-Savon maakuntaliitto hyödyntää koko maakunnan kattavaa viherrakenneselvitys­tä maakuntakaavan suunnittelun yhtenä tausta-aineistona. Maakuntakaava on strateginen, pitkän tähtäi­men yleispiirteinen maankäytön suunnitelma, jossa sovitetaan yhteen maakunnan kannalta tärkeimmät toiminnot ja kansalliset runkoverkot maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. Viherverkkoselvitystä on mahdollista hyödyntää myös vapaaehtoisuuteen perustuvien Metso-ohjelman ja Helmi-elinympäristöohjelman toteuttamisen edistämisessä.

Liitteenä kuva Etelä-Savon siniviherrakenteen ydinalueista.

Kuvateksti:
Etelä-Savon siniviherrakenteen 11 ydinaluetta ja niiden väliset yhteydet. Alueet on määritelty olemassa olevan ympäristöä koskevan paikkatietoaineiston avulla. Määrittelyssä on käytetty avuksi myös Corine-maanpeiteaineistoa sekä Zonation -analyysiohjelmistoa, joka on tarkoitettu luonnon monimuotoisuuden ja maankäytön suunnittelun apuvälineeksi.

Lisätietoja:

Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo
Etelä-Savon maakuntaliitto
P. 040 7249618