Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.08.2023

Etelä-Savon maakuntahallitus: Hyvinvointialueen on huolehdittava myös maakunnan elinvoimasta

Etelä-Savon maakuntahallituksen elokuun kokouksessa hallitus sai ajankohtaisen tietoiskun hyvinvointialueelta.

Hyvinvointialue Eloisan pelastus- ja turvallisuuspalvelujen toimialajohtaja Seppo Lokka kertoi varautumisesta, hyvinvointialueen tulevasta valmiussuunnitelmasta ja Eloisan palvelujen tuotantosuunnitelman luonnoksesta.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertasi ajankohtaiset edunvalvonnan edistettävät asiat. Itäisen Suomen vision konkretisointi toimenpiteiksi sekä tuulivoiman edistäminen Itä-Suomessa ovat vaikuttamisen kärkiä syksyllä.

Maakuntahallitus otti kantaa Eloisan palveluiden tuotantosuunnitelmaan: huoli elinvoimasta ja peruspalveluista

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 040 061 8489, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584

Etelä-Savon hyvinvointialueen palvelujen tuotantosuunnitelman luonnos on kierroksella kannanottoja varten. Maakuntahallitus päätti antaa tuotantosuunnitelmasta kannanoton, jossa otetaan huomioon palvelujen yhdenvertaisuus ja hyvinvointialueen rooli myös maakunnan elinvoiman rakentajana.

Kokouksessa keskustelun jälkeen maakuntajohtaja muutti päätösesitystä lisäämällä kannanottoon seuraavan tekstin:

Maakuntaliiton mielestä hyvinvointialueen on kaikessa päätöksenteossaan otettava huomioon maakunnan elinvoima. Hyvinvointialue ei voi ajatella olevansa riippumaton tekijä Etelä-Savon kehityksessä ollessaan suurin julkisen rahan käyttäjä. Elinvoima ei tarkoita vain työpaikkoja, vaan erityisesti sitä palvelua, jota ihmiset asumis- ja työympäristössään eri puolilla maakuntaa tarvitsevat.
Maakuntaliiton mielestä Etelä-Savossa on oltava nykyistä palveluverkkoa vastaavat fyysiset sote-asemat, jotta yhdenvertaisuus turvataan kaikille eteläsavolaisille. 
Maakuntaliitto kantaa huolta hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyydestä: voimakkaat säästösuunnitelmat vaarantavat erityisesti peruspalveluiden saatavuutta. 

Muutettu päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Pöytäkirja tämän kokousasian osalta tarkastettiin kokouksessa.

Uusi vaihemaakuntakaava laadintaan - osoittaa tuulivoimatuotannon paikat maakunnassa

Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen, p. 040 628 2788

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti 21.8. kokouksessaan käynnistää 4. vaihemaakuntakaavan laatimisen ja samalla hyväksyi vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Vaihemaakuntakaavassa päivitetään 1. vaihemaakuntakaavan tuulivoima-alueita ja etsitään uusia teollisen kokoluokan tuulivoima-alueita sekä osoitetaan uudet tiedossa olevat suurjännitevoimalinjat.

Vaihemaakuntakaavan laatiminen on tullut ajankohtaiseksi tuulivoimateknologian nopeasta kehityksestä ja maakunnassa vireillä olevien tuulivoimahankkeiden vauhdikkaasta etenemisestä johtuen.

Nyt laadittava 4. vaihemaakuntakaava käsittelee ainoastaan tuulivoimaa ja sitä varten tarvittavia voimajohtoja. Vaihemaakuntakaavassa osoitetaan tuulivoiman hyödyntämiseen parhaiten soveltuvat alueet. Maakuntaliitossa on laadittu tuulivoimaselvityksiä vuosien 2021 ja 2022 aikana. Näitä selvityksiä täydentävät hanketoimijoiden selvitykset alueista ja maakuntaliitossa tullaan osoittamaan niiden pohjalta uusia potentiaalisia tuulivoima-alueita.

Selvitysten pohjalta uusia alueita tullaan todennäköisesti esittämään ainoastaan Pieksämäelle ja Kangasniemelle. Tavoitteena on, että kaavaluonnos olisi valmis lokakuussa 2023, jolloin osalliset pääsevät antamaan palautetta varsinaisista alueista. Sen jälkeen on käsitys myös uusista tuulivoimatuotantoon osoitettavista alueista. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 28.8.2023-27.9.2023, jolloin kaikilla, jotka katsovat olevansa osallisia, voivat antaa suunnitelmasta palautetta. Syksyn aikana laaditaan kaavaluonnos, jonka nähtävillä oloaikana (30 päivää) osalliset voivat lausua mielipiteensä kaavaluonnoksesta ja osoitetuista tuulivoima-alueista.

Palautteen perusteella täydennetään kaavaluonnosta kaavaehdotukseksi alkuvuoden 2024 aikana ja siitä pyydetään viranomaislausunnot, jonka jälkeen kaavaehdotus asetetaan nähtäville 30 päivän ajaksi. Kaavaehdotusta mahdollisesti täydennetään ja viimeistellään saadun palautteen perusteella, jonka jälkeen kaava hyväksytään. Maakuntaliiton tavoite on, että kaava voitaisiin hyväksyä vuoden 2024 viimeisessä maakuntavaltuuston kokouksessa.

Etelä-Savon TKI-tiekartan toteutukseen lähes puoli miljoonaa euroa rahoitusta

Lisätietoja: Elinkeinopäällikkö Tuula Kokkonen, p.040 678 5415, kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210

Etelä-Savon maakunnallista TKI-tiekarttaa vuoteen 2030 on valmisteltu maakuntaliiton rahoittamassa hankkeessa kevään 2023 aikana. Valmistelun asiantuntijana on toiminut MDI Public Oy, ja järjestettyihin kolmeen työpajaan sekä haastatteluihin on osallistunut laajasti eri sidosryhmien edustajia.

Tiekartan avulla tavoitellaan maakunnan uudistumista ja yritysten kilpailukyvyn vauhdittamista, lisää panostamista tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin sekä enemmän yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. 

TKI-tiekartan luonnos oli hyväksyttävänä eri sidosryhmillä kesän aikana. Maakuntahallitus päättää hyväksyä palautteiden pohjalta viimeistellyn tiekartan.

Osana TKI-tiekartan käytäntöön viemistä maakuntahallitus päätti avata 450 000 euron rahoitushaun. Tuki myönnetään alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen (AKKE) -rahoituksena. Rahoitettavien hankkeiden tulee vastata Etelä-Savon TKI-tiekartan tavoitteisiin.

Myönnettävällä lähes puolen miljoonan euron rahoituksella tuetaan Etelä-Savon tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Lisäksi se edistää hallituksen tavoitetta nostaa tutkimus- ja kehittämismenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Etelä-Savossa BKT-osuus oli alle prosentin vuonna 2021.

Linkki kokouksen esityslistaan, pöytäkirjaan ja materiaaleihin.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Nina Rasola puh. 050 517 0472 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584