Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.12.2022

Etelä-Savon maakuntahallitus: Saaristolakia päivitettäessä on huomioitava sisävesien erityispiirteet

Etelä-Savon maakuntahallitus antoi joulukuun kokouksessaan 21.12. lausunnon saaristolain päivittämisestä. Laki toimii muun muassa pohjana kuntien saaristoalueiden valtion tukia myönnettäessä. Maakuntahallitus piti lain ajantasaistamista tarpeellisena.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen toi esille katsauksessaan ajankohtaisia edunvalvonta-asioita.
Itä- ja Pohjois-Suomen yhteiset hallitusohjelmatavoitteet on päivitetty, ja vaikuttaminen hallitusohjelmaan on maakuntaliiton tärkeimpiä edunvalvontatehtäviä vuonna 2023. Muuttunut turvallisuustilanne kuluneena vuonna on muuttanut erityisesti Itä-Suomen geopoliittista asemaa ja tämä on huomioitava hallitusohjelmassa.

Etelä-Savon ELY-keskuksen elinkeino, työvoima ja osaaminen -vastuualueen johtajaksi ajalle 1.10.2022-30.9.2027 valittu Hannu Mars esittäytyi maakuntahallitukselle ja kertoi Ely-keskuksen ajankohtaisista kuulumisista.
 

Lausunto saaristolain päivittämisestä

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntahallitus antoi lausunnon saaristolain päivittämisestä. Lausunto annettiin arviomuistiosta, jonka tarkoituksena on toimia pohjana saaristolain päivittämistyössä, aikaisintaan ryhtyä vuonna 2023 alkavalla hallituskaudella. Lain perusteella määritellään saaristoalueet ja saaristokunnat sekä periaatteita saaristojen kehittämiselle. Laki toimii muun muassa pohjana kuntien saaristoalueiden valtion tukia myönnettäessä. Maakuntahallitus piti lain ajantasaistamista tarpeellisena. Etenkin laissa olevien määritelmien yhtenäistäminen on tarpeen.

Maakuntahallitus piti Etelä-Savon näkökulmasta saariston käsitettä päivitettäessä erityisen tärkeänä sitä, että määrittelyssä huomioidaan sisävesien erityispiirteet. Samalla maakuntahallitus kantoi huolta siitä, etteivät Etelä-Savon saaristokunnat ja saaristo-osakunnat saa joutua kuntatalouden näkökulmasta nykyistä huonompaan asemaan uuden lain mukaisesti saariston käsitettä määriteltäessä.

Maakuntahallitus katsoi lisäksi, että voimassa olevan saaristolain kirjaukset pelkästään vakituisen asutuksen tarpeet ja palvelut huomioivana on aikansa elänyt. Lain päivittämisessä ja saariston kehittämisessä tulee vakituisen asutuksen lisäksi huomioida monipaikkainen asuminen, työnteko ja yrittäminen. Rahoituksen tulisi turvata peruspalveluiden, kuten perusopetuksen ylläpito, lain edellyttämällä tavalla laajasti saaristoisilla alueilla.

Tällä hetkellä saaristokunniksi Etelä-Savosta on nimetty Enonkoski, Puumala ja Sulkava. Saaristo-osakuntia Etelä-Savossa ovat tällä hetkellä Hirvensalmi, Mikkeli ja Savonlinna.

Linkki saaristolain päivittämistä koskeviin aineistoihin.

Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan ensimmäisen kuulemisen palaute ja vastineet

Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen, p. 040 628 2788

Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) hyväksyttiin maakuntahallituksessa elokuussa ja oli nähtävillä 1.9 - 31.10.2022. Lausunnot pyydettiin viranomaisilta, kunnilta, organisaatioilta, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Lausuntoja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapui yhteensä 28. Lausuntojen lisäksi saapui 1 mielipide.

Palautteesta voi päätellä, että suunnitelma on hyvin laadittu ja antaa kaavoitusprosessista selkeän kuvan. Myös suunniteltua vuorovaikutusta pidetään riittävänä. Lausunnoissa keskityttiin lähinnä laadittaviin selvityksiin sekä siihen, miten niitä pitäisi huomioida kaavan laadinnassa ja mitkä vaikutukset pitäisi selvittää. Lausunnot eivät aiheuta suurempia muutoksia osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Pieniä tarkennuksia tehtiin, muun muassa listaa osallisista täydennettiin, viheryhteystarve-merkintää avattiin sekä huoltovarmuus ulotetaan koskemaan myös maa- ja metsätaloutta. Lausunnoissa tuli esille maantie- ja raideliikenteen yhteyksien turvaaminen.

Maakuntahallitus hyväksyy vastineet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman.
 

Mikkelin laajakaistahankkeen 2022 toteuttaja valittiin

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Maakuntaliitto julisti Mikkelin kaupungin laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi lokakuussa 2022. Haussa pyydettiin hanke-ehdotuksia Mikkelin kaupungin Kaupunkikehityslautakunnan päätöksen mukaiselle hankealueelle.
Hakuun liittyvät asiakirjat julkaistiin Etelä-Savon maakuntaliiton sivuilla osoitteessa https://www.esavo.fi/laajakaistatukihaku.

Määräaikaan mennessä saatiin yksi hanke-ehdotus. Hanke-ehdotuksen jätti MPY Telecom Oyj.

Maakuntahallitus valitsi lain kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta nojalla ja julkisen tuen hakumenettelyn perusteella Mikkelin laajakaistahankkeen toteuttajaksi sekä julkisen tuen saajaksi MPY Telecom Oyj.
Mikkelin kaupunki tekee päätöksen kuntarahoitusosuudestaan MPY Telecom Oyj:n hanke-ehdotuksen ja maakuntahallituksen päätöksen pohjalta.

Etelä-Savon järjestöneuvottelukunnan (YhES) jäsenet valittiin

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntahallitus valitsi kaudelle 2023-2026 maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan ja valtuutti YhES-järjestöneuvottelukunnan valitsemaan toimikaudelle varajäsenet. 
Maakuntahallitus päättää lisäksi pyytää kunnallisasiain työryhmää nimeämään kuntien jäsenen ja tämän varajäsenen järjestöneuvottelukuntaan.
YhES-järjestöneuvottelukunnan jäsenet ovat nähtävissä tästä linkistä.

Vuoden 2023 kokousajankohdat

Maakuntahallitus päätti vuoden 2023 kokousajankohdikseen 23.1., 20.2., 20.3., 24.4., 22.5., 19.6., 21.8., 18.9., 23.10., 20.11. ja 18.12.


Linkki kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584