Suoraan sisältöön

Julkaistu 24.05.2022

Etelä-Savon maakuntaliitto linjasi hallitusohjelmatavoitteensa

Etelä-Savon maakuntahallitus on linjannut 16.5.2022 maakuntaliiton tavoitteet vuoden 2023 hallitusohjelmaneuvotteluihin. Maakunnat määrittelevät omia tavoitteitaan eri puolilla Suomea. Etelä-Savossa tavoitteita tullaan syventämään ja täsmentämään jatkossa.

Kärkitavoitteena on Etelä-Savon saavutettavuuden turvaaminen. Liikenneinvestointeja tarvitaan raide- ja tieliikenteeseen Itä-Suomen maakuntien yhteisten linjausten mukaisesti.
Poikittaisia tie- ja raideyhteyksiä on kehitettävä huoltovarmuuden turvaamiseksi. Perustienpidon ja alemman tieverkon rahoituksen nostaminen on maakunnalle erityisen tärkeää.

EU:n metsäpolitiikan valmistelussa Suomen hallituksen on otettava huomioon sääntelyn vaikutukset metsäsektorin kannattavuuteen Etelä-Savon maakuntavaltuuston päätöksen mukaisesti. Valtuusto linjasi joulukuussa 2021 maakuntaohjelmaan seuraavasti: "Luonnon monimuotoisuudesta sekä metsien hiilinieluista huolehtiminen tullaan ottamaan entistä paremmin huomioon maakunnan metsiä hyödynnettäessä metsätalouden kannattavuutta heikentämättä."

EU:n seuraavan ohjelmakauden (vuodesta 2028 eteenpäin) valmistelussa Suomen hallituksen on turvattava Itä- ja Pohjois-Suomen alueelliset kehittämistarpeet sekä kansallisessa että EU-valmistelussa. Julkisen rahoituksen (Suomen Akatemia, Business Finland) oikeudenmukainen turvaaminen on tärkeää kaikissa maakunnissa.
Tietoliikenneverkkoa on edelleen kehitettävä harvaan asuttujen alueiden toimivien tietoliikenneyhteyksien turvaamiseksi.

Monipaikkaisuutta tulee edistää koko Suomessa, osaamista vahvistaa ja sitä kohdistaa työvoiman tarpeiden mukaisesti. Yksi tavoitteista on yliopisto-opetuksen edistäminen Etelä-Savossa.
Hyvinvointialueen toimintaedellytysten, erityisesti rahoituksen turvaaminen, on varmistettava.
Luontoarvoja turvaava kaivostoiminnan sääntely kattavasti mukaan lukien kaivostoimintaan liittyvät ympäristöluvat ja -vakuudet on huomioitava hallitusohjelmassa.
Vihreä siirtymä energiapolitiikassa on toteutettava alueiden ominaispiirteet huomioon ottaen. Etelä-Savolle tärkeitä ovat tuulivoima, uusiutuvat energialähteet ja hajautettu energiantuotanto.
Matkailun kansalliset toimet tulee kohdistaa alueille, joille Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa erityistä haittaa.

Lisätietoja:

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen
P. 050 500 2584