Suoraan sisältöön

Julkaistu 22.02.2023

Etelä-Savon maakuntavaltuusto päätti tilapäisen valiokunnan perustamisesta

Etelä-Savon maakuntavaltuusto kokoontui 22.2. Mikkelissä konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa.

Tilapäinen valiokunta selvittämään maakuntavaltuuston puheenjohtajiston luottamusta

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti tammikuun kokouksessaan esittää, että maakuntavaltuusto asettaa keskuudestaan kuntalaissa tarkoitetun tilapäisen valiokunnan selvittämään maakuntavaltuuston puheenjohtajiston luottamusta.

Kuntalain mukaan valtuusto voi erottaa valitsemiensa toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kesken toimikauden, jos he tai jotkut heistä eivät nauti valtuuston luottamusta. Erottamispäätös koskee puheenjohtajistoa kokonaisuudessaan.

Maakuntavaltuusto päätti 22.2. asettaa tilapäisen valiokunnan. Valtuuston valitsemat jäsenet tilapäiseen valiokuntaan ovat: Matti Kauhanen (kesk.), Timo Kuoksa (sd.), Anna-Maria Kovanen (kok.), Krister Tynkkynen (ps.) ja Heli Kauppinen (vihr.).
Varajäseniksi nimettiin Kaija Viljakainen (kesk.), Anna-Kristiina Mikkonen (sd.), Pirkko Valtola (kok.), Jouni Koskela (kd.) ja Esa Valkonen (vas.).
Valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Seija Puputti (liik.) esitti, ettei tilapäistä valiokuntaa asetettaisi. Puputin esitys ei saanut kannatusta, joten esitys raukesi. Puputti jätti asettamispäätökseen eriävän mielipiteen.

Tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys, onko maakuntavaltuuston puheenjohtajisto menettänyt valtuuston luottamuksen, mikä on luottamuksen menettämisen peruste sekä mitä seuraamuksia mahdollinen luottamuksen menettäminen aiheuttaa.

Maakuntavaltuusto päätti, että tilapäisen valiokunnan tulee laatia selvitys luottamuksesta 11. huhtikuuta pidettävään maakuntavaltuuston kokoukseen.

Etelä-Savo odottaa uudelta hallitukselta panostuksia saavutettavuuteen ja investointeihin

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntahallitus linjasi tammikuun kokouksessaan maakunnan hallitusohjelmaan 2023-27 vaikuttamisen painopisteistä. Maakuntavaltuusto sai tiedokseen täsmennetyt Etelä-Savon hallitusohjelmatavoitteet ja kävi niistä keskustelua.

Etelä-Savon saavutettavuuden parantaminen on maakunnan kärkitavoite. Toimivilla tie- ja rautatieyhteyksillä varmistetaan kustannustehokkaat kuljetukset ja monipaikkaisen arjen sujuvuus. Liikenneinvestointeja tarvitaan raide- ja tieliikenteeseen koko itäiseen Suomeen.

Muuttunut geopoliittinen tilanne on nostanut myös tarpeen kehittää etelä-pohjoissuunnan yhteyksiä täydentäviä poikittaisia liikenneyhteyksiä. Näin turvataan myös kansallinen huoltovarmuus.
Valtateiden lisäksi on huolehdittava perustienpidosta ja alemman tieverkon kunnosta. Alemman tieverkon korjausvelan kasvu on saatava viimeinkin pysäytettyä. 
Tietoliikenneyhteydet on turvattava harvaan asutuilla alueilla.

Metsämaakunta Etelä-Savon viesti seuraavalle hallitukselle on selkeä: Suomen seuraavan hallituksen on huolehdittava siitä, että metsäpoliittinen päätösvalta ja ohjaus edelleen säilyy EU:n jäsenmailla samoin kuin alueellinen liikkumatila päätösten toimeenpanossa.  EU:n ympäristötavoitteiden ja kannattavan metsätalouden on oltava tasapainossa.
Vihreä siirtymä energiapolitiikassa on toteutettava alueiden ominaispiirteet huomioon ottaen. Etelä-Savolle tärkeitä ovat tuulivoima, uusiutuvat energialähteet ja hajautettu energiantuotanto.

EU:n seuraavan ohjelmakauden valmistelussa Suomen hallituksen on turvattava Itä- ja Pohjois-Suomen alueelliset rahoitustarpeet sekä kansallisessa että EU-valmistelussa. Nykyisestä tasosta ei ole varaa tinkiä.
Harvaan asutukseen, pitkiin välimatkoihin ja kylmään ilmastoon perustuvaa kriteeriä ei tule kyseenalaistaa eikä kansallisilla päätöksillä muuttaa.

Etelä-Savolle tärkeää monipaikkaisuutta on edistettävä koko Suomessa lisäämällä
etätyömahdollisuuksia ja vapaa-ajan asuntojen käyttöä. Yliopisto-opetusta tulee edistää Etelä-Savossa.

Liitteenä Etelä-Savon hallitusohjelmatavoitteet.

Kokoukseen liittyvät esityslistat ja pöytäkirjat löytyvät tästä linkistä.

Lisätietoja:

Maakuntavaltuuston puheenjohtajisto Satu Taavitsainen puh. 0440 905 546, Hannu Auvinen puh. 050 588 2920 ja Eero Aho puh. 044 309 5128 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584