Suoraan sisältöön

Julkaistu 01.07.2020

Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -selvitys on julkaistu

Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -selvityksen tavoitteena on lisätä tietoa tietoliikenneyhteyksien kehittämismahdollisuuksista Etelä-Savon maakunnassa.

Toimivat tietoliikenneverkot ja nopeat yhteydet ovat keskeinen edellytys alueiden kaikelle elinkeinotoiminnalle ja menestymiselle, asukkaiden sujuvalle arjelle sekä monipaikkaisuuden ja paikkariippumattoman työskentelyn edistämiselle. Tietoliikenneyhteyksien merkitys on korostunut entisestään etätyön ja etäyhteyksien käytön lisäännyttyä koronaepidemian seurauksena.

Tarve nopeille tietoliikenneyhteyksille on ilmeinen myös harvaan asutuilla alueilla. Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -selvityksen tavoitteena on lisätä tietopohjaa tietoliikenneyhteyksien kehittämismahdollisuuksista Etelä-Savon maakunnassa ja luoda pohjaa yhteiselle tahtotilalle yhteyksien kehittämiseksi maakunnassa. Suunnitelmassa painottuu kiinteiden yhteyksien kehittäminen, mutta siinä tarkastellaan myös mobiiliyhteyksien kehittämistä. Työ parantaa maakunnan kuntien ja muiden toimijoiden valmiuksia hakea tukea yhteyksien rakentamiseen eri rahoituskanavista. Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteilla hallitusohjelman mukainen uusi paremmin ohjattu laajakaistatukilaki ja sen mukaiset tuet tulevat haettavaksi vuonna 2021. Vastaavasti EU:ssa valmistellaan parhaillaan vuonna 2021 alkavan rahoituskauden eri ohjelmia, joissa tulee olemaan mukana myös rahoitusta tietoliikenneyhteyksien kehittämiseen.

Harvaan asutuilla alueille nopeiden yhteyksien ja riittävän tiedonsiirtokapasiteetin rakentuminen markkinaehtoisesti on hidasta, mikä johtuu pienestä asiakaspotentiaalista ja suhteellisen pitkistä välimatkoista. Etelä-Savon tavoitteellinen tieliikenneverkko -selvityksessä on haja-asutus alueelta etsitty alueita, joilla olisi riittävästi asiakkaita tilaajaverkon rakentamiseksi. Selvityksessä asiakaspotentiaalin muodostavat vakituiset asuinkunnat ja loma-asunnot. ”Tietoliikenneyhteyksien kehittäminen haja-asutusalueilla edellyttää kaiken asiakaspotentiaalin hyödyntämisen. Etelä-Savossa on 50 000 loma-asuntoa, jotka muodostavat merkittävän asiakaspotentiaalin vakituisen asutuksen ohella. Myös loma-asuntojen yhteyksien kehittäminen on tärkeää, jotta voidaan edistää monipaikkaista asumista ja työskentelyä”, toteaa suunnitelman laatija kehittämispäällikkö Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Suunnitelman mukaan Etelä-Savoon tulisi haja-asutusalueille rakentaa noin 1900 kilometriä tilaajaverkkoa ja reilut 700 kilometriä runkoverkkoa. Tavoitteellinen tietoliikenneverkko toisi nopean kiinteän yhteyden saataville noin 7 000 vakituiselle asuinkunnalle ja samalle määrälle loma-asuntoja. Suunnitelmassa esitetään lisäksi kuidutettavaksi yli 100 mobiiliverkon tukiasemaa. ”Kiinteät ja mobiilit yhteydet täydentävät toisiaan. Siellä missä ei ole kiinteitä yhteyksiä on varmistettava toimivat mobiiliyhteydet. Mobiiliyhteyksien parantamiseksi on varmistettava tukiasemien tiedonsiirtokapasiteetin riittävyys ja nopeus rakentamalla kuituverkko tätä tavoitetta tukeville tukiasemille” kertoo kehittämispäällikkö Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta.

”Tavoitteeseen pääseminen edellyttää uusia toimintamalleja, perinteiset sektori- ja toimialarajat ylittävää yhteistyötä sekä julkista tukea yhteyksien kehittämiseksi”, arvioi Marko Tanttu. Suunnitelman laadintaa ohjanneeseen ohjausryhmään kuuluivat Suur-Savon Sähkö Oy, Blue Lake Communications Oy ja MPY Telecom Oyj. Ohjausryhmätyöskentelyn kautta Etelä-Savoon on syntymässä ainut laatuinen toimintamalli ja mahdollisuus tietoliikenneyhteyksien kehittämiksi. Toimintamallin ytimenä on paikallisten teleoperaattoreiden ja maakunnallisen sähköverkkoyhtiön vahva yhteistyö, jota julkisen sektorin toimijat tukevat.

Suunnitelma on laadittu osana Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkko -hanketta, joka on saanut Alueelliset innovaatiot ja kokeilut (AIKO) -rahoitusta Etelä-Savon maakuntaliitosta. Suunnitelman on toteuttanut Marko Tanttu Etelä-Savon maakuntaliitosta, ja sitä on ohjannut hankkeen ohjausryhmä. Ohjausryhmään ovat kuuluneet Markus Tykkyläinen (Suur-Savon Sähkö), Juha Putkonen (MPY Telecom) ja Hannu Väänänen (Blue Lake Communications).

Etelä-Savon tavoitteellinen tietoliikenneverkkoselvitys aukeaa tästä

Tiedotustilaisuus tietoliikenneverkkoselvityksen julkaisemisesta järjestettiin etänä Teams-yhteydellä 1.7. Kuvassa Marko Tanttu esittelee selvitystä.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Marko Tanttu, p. 044 770 0488