Suoraan sisältöön

Julkaistu 02.09.2022

Etelä-Savossa uudistetaan maakuntakaavaa - tavoitteena osoittaa uusia tuulivoima-alueita

Etelä-Savon maakuntaliitossa on aloitettu Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan laatiminen. Kaavan tarkastelualueena on koko Etelä-Savon maakunta.

Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa, joita nyt Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavalla täydennetään ja päivitetään. Maakuntahallitus päätti kaavan laatimisen aloittamisesta syksyllä 2021.

Maakuntakaavassa määritellään muun muassa, varataanko alueita asumiseen, liike- ja yritystoimintaan, liikenteeseen, alueiden suojeluun tai virkistykseen. Maakuntakaavalla luodaan suuret linjat, joita kuntakaavoitus hyödyntää omissa kaavoissaan.

Kaavan seurannassa ja sidosryhmäkeskustelujen perusteella kaavan päivitystarpeiksi on tunnistettu muun muassa energiantuotantoon liittyvät kysymykset, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja hillintä sekä huoltovarmuuden turvaaminen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma nyt kaikkien nähtävillä 

Kaavaprosessi alkaa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laatimisella, jonka maakuntahallitus hyväksyi elokuun kokouksessa. 

OAS esittää kaavoituksen lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet sekä sen, miten kaavatyö etenee ja miten kaavan valmisteluun voi osallistua. OAS:sta myös viranomaiset ja muut osalliset voivat ilmaista mielipiteensä.

- Alueiden käytön suunnittelun lähtökohtana on avoimuus ja vuorovaikutteisuus jo lain perusteella. Osallisilla, kuten maanomistajilla ja eri intressiryhmillä, on keskeinen ja tärkeä rooli kaavaprosessissa. Kaavan eri vaiheissa heillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen ilmaisemalla mielipiteensä. 
Kaavan sisällöllinen laajuus siten tarkentuu kaavaprosessin kuluessa vuorovaikutteisen suunnittelun kautta, sanoo aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen maakuntaliitosta. 

Juuri nyt osalliset voivat ottaa kantaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja sen sisältöön. OAS on nähtävillä maakuntaliiton virastolla ja verkkosivuilla.

- OAS:ssa on kuvattu nyt tiedossa olevat päivitys tai selvitystarpeet. On hyvä ymmärtää, etteivät kaikki selvitykset välttämättä näy kaavakartalla tai kaavan merkinnöissä ja määräyksissä, mutta toimivat kuitenkin tärkeänä taustamateriaalina kuntakaavoitusta ajatellen, Oksanen korostaa. 
- Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saadun palautteen perusteella tarkennamme suunnitelmaa kaavan laadinnasta, laadittavista selvityksistä ja vaikutusten arvioinnista. Nyt olemme vasta kaavaprosessin alkuvaiheessa ja myös tulevaisuudessa kaavaan voi vaikuttaa antamalla palautetta kaavaluonnoksesta tai kaavaehdotuksesta.

Maakuntavaltuusto hyväksyy valmiin kaavan - tavoitteena uusia alueita tuulivoimalle

Kaavaluonnos on tarkoitus saada valmiiksi alkuvuoden 2024 aikana. Luonnoksesta saadun palautteen perusteella tehtyjä ratkaisuja tarkennetaan ja täydennetään siten, että kaavaehdotus voitaisiin asettaa nähtäville vuoden 2025 alkupuolella.

Tavoitteena on, että kesällä 2025 maakuntavaltuusto voisi hyväksyä valmiin kaavan.

- Olemme käynnistäneet osan kaavan laadintaan liittyvistä selvityksistä ja lisää selvityksiä on tarkoitus laatia ensi vuonna. Esimerkiksi tuulivoiman osalta selvitysten laadinta on jo aloitettu ja tarkoitus on löytää uusia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita, jotka eivät aiheuttaisi haittaa puolustusvoimien toiminnalle, kertoo Oksanen.
- Yhtälö ei ole helppo ja puolustusvoimilta saadun lausunnon jälkeen tarkemmat selvitykset tuulivoiman lisäämisestä kohdistuvat Kangasniemen ja Pieksämäen alueelle.

Kaavaprosessilla on myös merkittävä rooli yhteisen tahtotilan muodostamisessa ja maakunnan tulevaisuuden suunnittelussa. 

Kaavaprosessi antaa maakunnan toimijoille mahdollisuuden pohtia erilaisia tulevaisuuden kehitykseen liittyviä skenaarioita ja niiden edellyttämiä maankäytön varauksia. 

Mikä ihmeen maakuntakaava?

Maakuntakaava on yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä ja sillä edistetään maakunnan strategista kehittämistä.

Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuudella kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten,  maakunnallisten tavoitteiden kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteen sovittamiseksi on tarpeen. Maakuntakaavassa osoitetaan muun muassa asumisen, palveluiden, teollisuuden ja energiantuotannonalueita, keskeiset liikenneväylät ja niiden kehittämistarpeet sekä arvokkaat luonnon ja kulttuuriympäristön kohteet.

Maakuntakaava ohjaa kuntien yleis- ja asemakaavojen laadintaa. 

Lisätietoja vaihemaakuntakaavasta täällä.

Aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen
Etelä-Savon maakuntaliitto
P. 040 628 2788
jenni.oksanen(at)esavo.fi