Suoraan sisältöön

Julkaistu 24.06.2021

Etelä-Savosta etsitään uusia tuulivoimaan soveltuvia alueita

Etelä-Savon maakuntaliitto sai ympäristöministeriöltä avustusta tuulivoimarakentamisen edistämiseen noin 50 000 euroa. Avustuksella on tarkoitus päivittää maakuntakaavaa varten laaditut tuulivoimaselvitykset, lisätä tietoa tuulivoimarakentamisen hyödyistä ja haitoista sekä käydä avointa keskustelua osallisten kanssa.

Ilmastotavoitteisiin vastaaminen edellyttää liikenteen ja teollisuuden sähköistämistä mahdollisimman vähäpäästöisin menetelmin tuotetulla energialla. Tämä tarkoittaa kansallisesti, että voimakkaassa nosteessa olevan tuulivoimatuotannon lisäämistä ja hankkeessa selvitetään, voidaanko Etelä-Savoon osoittaa uusia tuulivoimatuotantoon soveltuvia alueita. Etelä-Savo yhdessä Päijät-Hämeen ja Pohjois-Karjalan kanssa ovat ainoat maakunnat Suomessa, joiden alueella ei teollisen kokoluokan tuulivoimaloita vielä ole.

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavassa on käsitelty tuulivoimaa ja kaavassa osoitetut tuulivoima-alueet ovat maakunnallisesti merkittäviä ja käsittävät vähintään seitsemän voimalan kokonaisuudet. Maakuntakaavassa on osoitettu yhdeksän tuulivoimatuotantoon soveltuvaa aluetta ja niistä kaksi sijaitsee Heinävedellä. Heinäveden vaihdettua vuodenvaihteessa maakuntaa Pohjois-Savoon, jäi Etelä-Savon puolelle seitsemän tuulivoima-aluetta, joista ainoastaan Pieksämäen Niinimäellä on voimassa tuulivoimarakentamisen mahdollistava yleiskaava ja tuulivoimapuisto on etenemässä rakentamiseen.

Muut tuulivoimaloiden aluevaraukset sijaitsevat Savonlinnassa (2), Enonkosken ja Savonlinnan alueella (3) sekä Puumalassa (1). Enonkosken ja Savonlinnan alueella on ollut vireillä Laukunkankaan tuulipuistohanke, joka kaatui Enonkosken kunnanhallituksen kaavaehdotuksen hylkäämiseen vuonna 2015. Lisäksi Savonlinnassa Savonrannan Syvälahdella oli tuulivoimayleiskaava nähtävillä ehdotuksena kahteen kertaan vuonna 2014, mutta Savonlinnan kaupunginvaltuusto ei sitä lopulta hyväksynyt.

Etelä-Savon 1.vaihemaakuntakaava on hyväksytty vuonna 2016 ja siihen liittyvät selvitykset on laadittu 2010-luvun alkupuolella ja jo teknologian kehitys ja voimalakorkeuksien kasvu luovat tarpeen päivittää selvityksiä. On mahdollista, että hankkeen aikana laadittavien selvitysten pohjalta lopputulema on, ettei uusia alueita ole perusteltua osoittaa, sillä Etelä-Savo on kauttaaltaan asuttu ja loma-asuntoja on noin 46500. Hankkeen yhteydessä tehtävillä selvityksillä ja analyyseillä kuitenkin selvitetään tilanne ja tuulivoima ylipäätään on osa laajempaa energiaselvitystä, joka syksyllä alkavan maakuntakaavaprosessin yhteydessä on tarkoitus laatia. Myös ELY-keskus on saanut ympäristöministeriöltä 0,5 henkilötyövuoden rahoituksen tuulivoiman edistämiseen ja hankkeessa on tarkoitus tehdä yhdessä ELY:n kanssa.

Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen, p. 040 628 2788.