Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.11.2023

Itä- ja Pohjois-Suomi tiivistävät yhteistyötään ja alkavat toteuttaa yhteistä älykkään erikoistumisen strategiaa

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti marraskuun kokouksessaan 20.11. hyväksyä Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakunnan yhteisen sopimuksen, jolla vahvistetaan alueen edunvalvontaa ja yhteistyötä

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaliiton talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 ja esittää sen edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnat vahvistavat yhteistyötään ja edunvalvontaansa

Lisätiedot: maakuntajohtaja Pentti Mäkinen, p. 050 500 2584

Itä- ja Pohjois-Suomen seitsemän maakunnan liittoa (Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo ja Etelä-Savo) ovat vuodesta 2011 alkaen muodostaneet EU:n tilastollisen aluejaon mukaisen yhteisen suuralueen. Näillä maakunnan liitoilla on ollut vuodesta 2013 alkaen yhteinen EU-toimisto ja sitä koskeva yhteistyösopimus.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien liitot ovat tehneet tiivistyvää yhteistyötä sekä EU:n päätöksentekoa koskevassa että kansallisessa edunvalvonnassa.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntajohtajat pitävät tärkeänä IP-alueen maakuntien yhteisen toimielimen perustamista sopimuksella. Yhteinen toimielin käsittelisi jatkossa nimenomaan näille maakunnille yhteisiä edunvalvonta- ja muita maakuntia yhdistäviä asioita. Nimeksi toimielimelle esitetään Itä- ja Pohjois-Suomen neuvottelukuntaa.

Maakuntahallitus hyväksyi valmistellun Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyösopimuksen ja oikeutti maakuntajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen.

Itä- ja Pohjois-Suomelle yhteinen älykkään erikoistumisen strategia

Lisätiedot: kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210

Suomen kilpailukyky ja menestys globaaleilla markkinoilla perustuu osaamiselle, uudelle tiedolle ja innovaatioille. Älykäs erikoistuminen on osa EU:n innovaatiopolitiikkaa, jonka mukaan alueiden tulisi omaehtoisesti tunnistaa ja valita omat vahvuutensa ja hyödyntää vahvuuksiaan alueensa kehittämisessä.

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliitot ovat valmistelleet yhteisen Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien älykkään erikoistumisen strategian. Strategia tukee jokaisen maakunnan oman älykkään erikoistumisen strategian toimeenpanoa.

Yhteisellä älykkään erikoistumisen strategialla mahdollistetaan ylimaakunnallinen yhteistyö ja tarpeen vaatiessa maakuntien yhteisten hankkeiden valmistelu ja rahoitushaut. Strategialla ja yhteistyöllä pyritään hyödyntämään kunkin alueen erityisvahvuudet koko IP-alueen menestymisen hyväksi.

Maakuntahallitus hyväksyi Itä- ja Pohjois-Suomen yhteisen älykkään erikoistumisen strategian 1.1.2024 alkaen.

Maakuntaliitto mukaan aluekehitystä vahvistaviin hankkeisiin

Lisätiedot: kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210

Maakuntaliitto hakee rahoitusta TKI-tiekartan koordinaatiohankkeelle, jolla varmistetaan kesällä 2023 valmistuneen Etelä-Savon TKI-tiekartan toimeenpano.

Koordinaatiohanke edistää maan hallituksen tavoitetta nostaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiomenot neljään prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen vuoteen 2030 mennessä. Etelä-Savossa osuus on alle 1 prosentti BKT:sta vuonna 2021, mikä on huomattavasti alle valtakunnallisen tavoitteen.

Maakuntahallitus valtuutti liiton viraston valmistelemaan hankehakemuksen TKI-tiekartan koordinaatiohankkeeksi ja hakemaan sille kansallisen alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemiseen (AKKE) tarkoitettua rahoitusta sekä kohdentamaan hankkeeseen omarahoitusta enintään 20 000 euroa. Hanke on tarkoitus aloittaa keväällä 2024 ja sen kesto on 18 kuukautta.

Lisäksi maakuntahallitus hyväksyi Horizon Europe InnoRIVer 4 EU -hankkeen osatoteutuksen ja sitoutui hankkeen 17 000 euron omarahoitukseen enintään viiden vuoden ajaksi ajalle 2024-2028. Kyseessä on ensimmäinen EU:n Horisontti-ohjelman haku, jossa Etelä-Savon maakuntaliitto on osallisena.

Maakuntahallitus hyväksyi myös Etelä-Savon maakuntaliiton enintään 25 000 euron omarahoitusosuuden Viisi matkailumaakuntaa, yksi järvielämys - ProLakeland II -ryhmähankkeelle, ajalle 1.3.2024 - 30.9.2026.

Pro Lakeland II on itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän kautta rahoituksen saanut Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon, Kainuun ja Pohjois-Karjalan yhteinen matkailun kärkihanke. Se tavoittelee kansainvälisen matkailun kasvua Itä-Suomen maakuntien alueella.

Eronpyyntö maakuntahallituksesta

Lisätiedot: vt. hallintojohtaja Sirpa Lavikainen, p. 040 509 4006

Etelä-Savon maakuntahallituksen jäsen Sami Järvinen (ps.) on pyytänyt eroa hallituksen jäsenyydestä.

Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että se myöntää eron Sami Järviselle maakuntahallituksen jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Maakuntahallituksen kokousaikataulu vuonna 2024

Lisätiedot: vt. hallintojohtaja Sirpa Lavikainen, p. 040 509 4006

Maakuntahallitus päätti vuoden 2024 kokousajankohdiksi 22.1., 19.2., 18.3., 22.4., 20.5., 17.6., 19.8., 16.9., 14.10., 18.11. ja 16.12.
Maakuntahallituksen kokoukset pidetään ensisijaisesti maakuntaliiton virastolla osoitteessa Mikonkatu 5, Mikkeli. Toissijaisesti kokous voidaan pitää kokonaan sähköisenä Teams-kokouksena tai muualla kuin maakuntaliiton virastolla hallituksen niin päättäessä.

Linkki kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Nina Rasola puh. 050 517 0472 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584