Suoraan sisältöön

Julkaistu 22.03.2022

Maakunnan yhteistyöryhmä MYR hyväksyi Etelä-Savon alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman

Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän kokous pidettiin 22.3. Mikkelissä Paukkulan nuoriso-opiston tiloissa läsnäolokokouksena. Maakunnan yhteistyöryhmä eli MYR ohjaa ja valvoo EU:n rakennerahasto-ohjelmien toteutumista Etelä-Savossa.

Yhteistyöryhmä sai katsauksen EU-ohjelmien tilanteeseen. Päättyvän EU-ohjelmakauden, Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, myöntövaltuudet on tältä osin käytetty, eikä uusia hakemuksia enää oteta vastaan.

Uuden ohjelmakauden osalta ELY-keskukset ovat julkaisseet EAKR:n yritysten kehittämisavustusten ja toimintaympäristön kehittämisavustusten hankehaut, ja hakijat pääsevät nyt täyttämään näihin kohdistuvia hankehakemuksia ja jättämään niitä käsittelyyn. Muiden EAKR- ja ESR-hakujen avautumisesta odotetaan ilmoitusta huhtikuun puoliväliin mennessä.

Myös ryhmähankkeiden haun avautuminen pyritään saamaan valmiiksi samanaikaisesti. Hakuaikaa jatketaan sen mukaan, että järjestelmän aukeamisesta hanketoteuttajille jää aikaa ainakin neljästä kuuteen viikkoon syöttää hakemuksia sisään.

JTF-rahoituksella tuetaan uutta osaamista ja elinkeinojen monipuolistamista maakunnassa

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyi Etelä-Savon alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman. Suunnitelmassa esitetään ne toimenpiteet, joilla vastataan turvetuotannon alasajon sosiaalisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin Etelä-Savossa. Etelä-Savossa turpeen käytöstä ollaan luopumassa lähes kokonaan vuoteen 2030 mennessä.

Euroopan unioni on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Taustalla on Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelma eli Green Deal. Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (Just Transition Fund, JTF-rahasto) on osa kokonaisuutta, jolla EU pyrkii tätä tavoitetta toteuttamaan.

Suomessa JTF-rahaston varat suunnataan turvetuotannosta luopumisesta aiheutuvien sosiaalisten ja taloudellisten haittojen kompensointiin. Tukea tullaan osoittamaan Suomessa 14 alueelle, joissa on turvetuotantoa.

Suomen saanto JTF-rahastosta on noin 466 miljoonaa euroa vuosille 2022-2027. Etelä-Savon osuus tästä on 32,8 miljoonaa euroa. Yhteensä EU:n ja valtion tukea on tulossa maakuntaan JTF-rahaston kautta 43,36 miljoonaa euroa.

JTF-toimien kohdealuetta ei rajata turvealueisiin. Oleellista on, että toimenpiteiden hyöty suuntautuu ahdinkoon joutuneen turvetoimialan välittömien ja välillisten haittojen vaikutusalueeseen, joka voi olla maantieteellisesti suhteellisen laajakin. Elinkeinojen monipuolistamisen toimenpiteet kohdistuvat pääosin turvetoimialan ulkopuolisille sektoreille maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisesti.

- Etelä-Savossa on vahvaa osaamista niin ympäristöteknologian, maa- ja metsätalouden kuin energiatutkimuksenkin sektoreilla. Tätä osaamista tulee hyödyntää uusien innovaatioiden ja ratkaisujen löytämiseksi, painottaa yhteistyöryhmän puheenjohtaja Jonne Tynkkynen.

Etelä-Savon suunnitelman mukaisesti rahaa suunnataan yritysten tukemiseen, kouluttautumiseen, uusiutuvan energian ja turpeen vaihtoehtojen tutkimus- ja kehitystyöhön, uuden yritystoiminnan synnyttämiseen sekä vanhojen turvetuotantoalojen ja turvetuotannon kuormittamien vesistöjen kunnostamiseen ja jälkikäyttöön.
Työ- ja elinkeinoministeriö on koordinoinut alueellisten oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmien laadintaa ja toimittaa suunnitelmat seuraavaksi EU:n komission tarkastettavaksi. Mikäli komissio hyväksyy kaikki Suomen 14 alueellista suunnitelmaa, voidaan hankehaku avata syksyllä 2022.

Etelä-Savossa turvetuotannolla ei ole niin suurta aluetaloudellista vaikuttavuutta kuin monessa muussa maakunnassa. Ala on kuitenkin paikallisesti merkittävä työllistäjä maaseudulla. Etelä-Savossa turvetuotannon alasajo vaikuttaisi välillisesti myös kuivike- ja kasvuturpeen saatavuuteen ja hintaan. Kuivike- ja kasvuturvetta nostetaan samoilta suoalueilta kuin energiaturvettakin, joten turvetuotannon loppumisen vaikutukset kohdistuvat rajusti myös maatalouteen aiheuttaen kustannusnousua. Turpeen osuus Etelä-Savon primäärienergialähteistä on noin 5 prosenttia.

Etelä-Savon JTF-suunnitelma on luettavissa täällä.


Lisätietoja: puheenjohtaja Jonne Tynkkynen, puh. 040 7335440, kehittämisjohtaja Merja Olenius puh. 040 629 7210, ja ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, puh. 040 542 6140 Etelä-Savon maakuntaliitosta.

Lisätietoja Etelä-Savon JTF-suunnitelmasta:
ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, puh. 040 724 9618