Suoraan sisältöön

Julkaistu 18.10.2021

Maakuntahallituksen kokoustiedote 18.10.2021

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui viimeistä kertaa nykyisessä kokoonpanossaan 18.10.2021 Konsertti- ja kongressikeskus Mikaelissa Mikkelissä.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi ajankohtaisista kuulumisista maakuntahallitukselle. Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 30.9. EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021?2027 rahoituksen alueellisen jaon suuntaviivoista.
Yhteensä maakuntaan saatava EU-rahoitus kaudelle 2021-2027 on runsaat 137 miljoonaa euroa.

Keskustelut Diak-ammattikorkeakoulun tulevaisuudesta ovat käynnissä. Tällä hetkellä keskustelun keskiössä ovat aloitus- ja koulutuspaikkojen määrä Diakissa sekä vanhus- ja vammaistyön osaamiskeskuksen perustaminen Pieksämäelle. Kampuksella koulutettaisiin vanhus- ja vammaistyön ammattilaisia ja tehtäisiin alan valtakunnallista tutkimustyötä.

Tilastokeskuksen johto vieraili 11.10. maakuntaliiton virastolla. Maakuntaliitto ja Tilastokeskus suunnittelevat yhdessä entistä vahvempaa tiedolla johtamisen yhteistyötä ja sitä kautta parempaa alueellisten toimien vaikuttavuutta koko Etelä-Savon hyödyksi.

Maakuntajohtaja kertoi, että hyvinvointialueiden valmistelu on käynnissä ja maakuntaliitto tukee hyvinvointialueen valmistelua. Myös monialaisten maakuntien valmistelu ja selvitys niiden tehtävistä on meneillään.

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi, joka koskee uutta kaavoitus- ja rakentamislakia. Uudella lailla on tarkoitus korvata voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki.
Suomen maakuntajohtajat ovat esittäneet, että kaavoitus- ja rakentamislakia koskeva valmistelu keskeytetään kokonaan. Maakuntajohtajien kannanoton mukaan kyseessä on keskeneräinen lakiluonnos, joka ei saavuta hallitusohjelmassa sille asetettuja tavoitteita.

Etelä-Savon maakuntaohjelma ja älykkään erikoistumisen strategia valmistelussa

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Jyrki Kuva p. 040 757 6698, vs. elinkeinopäällikkö Riikka Tanskanen p. 040 549 1681

Maakuntaliiton virasto on valmistellut Etelä-Savon maakuntaohjelman 2022-2025 luonnoksen maakuntahallitukselle.

Maakuntaohjelmassa konkretisoidaan toimenpiteitä, joilla toteutetaan maakuntastrategiaa. Etelä-Savo maakuntastrategian tähtäin on vuodessa 2030. Maakuntavaltuusto hyväksyi Puhtaasti paras Etelä-Savo-strategian marraskuussa 2020.
Nyt työstettävässä maakuntaohjelmassa sovitaan toimenpiteistä ja työnjaosta, joilla maakuntastrategiaa lähdetään toteuttamaan. Maakuntaohjelman sisältöön ja toimeenpanoon vaikuttavat EU:n uuden ohjelmakauden 2021-2027 linjausten ohella myös uudistettu, syyskuussa 2021 voimantullut kansallinen aluekehityslainsäädäntö.

Uuteen maakuntaohjelmaan sisältyy samanaikaisesti valmisteltu Etelä-Savon älykkään erikoistumisen strategia vuosille 2022-2027. Älykäs erikoistuminen tarkoittaa tunnistettujen vahvuuksien pohjalta luotavaa kilpailuetua, jolla voidaan potentiaalisesti kasvattaa uutta liiketoimintaa alueelle.  

Etelä-Savon älykkään erikoistumisen viisi kärkeä ovat Metsä, Ruoka, Vesi, Matkailu ja Hyvinvointi, jotka ovat maakunnan luontaiset vahvuudet ja toteutuvat muun muassa alueen TKI-toiminnassa. Älykkään erikoistumisen strategia on samalla myös maakunnan kansainvälistymisstrategia. Uusi maakuntahallitus käsittelee maakuntaohjelman sekä älykkään erikoistumisen strategian ensimmäisessä kokouksessaan marraskuussa.

Maakuntahallitus käsitteli maakuntaohjelman luonnoksen ja päätti pyytää siitä sidosryhmien lausunnot.

Digituen alueellinen koordinaatio Etelä-Savossa -hanke on kartoittanut digituen tilannetta ja tarvetta Etelä-Savossa

Lisätietoja: Projektipäällikkö Jussi Linnala, p. 040 037 3329

Digituen alueellinen koordinaatio Etelä-Savossa-hanke on päättymässä lokakuun lopussa.

Tuen tarve digitaalisissa palveluissa on viime vuosina kasvanut ja kasvaa edelleen palveluiden kehittyessä ja lähiasioinnin supistuessa edelleen.

Etelä-Savossa digituen koordinaatiota on tehty vuosina 2020-2021. Hankkeen tavoitteena on ollut digituen alueellisen tarpeen ja tarjonnan kartoittaminen. Hankkeen tarkoituksena on ollut myös verkostoituminen alueen toimijoiden kanssa, digituen saatavuuden ja tarjonnan kehittäminen, digituen löydettävyys sekä digituen jatkuvuuden ja pysyvyyden kehittäminen.

Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke on muodostanut ajantasaista tilannekuvaa digituesta alueella erilaisten kyselyiden ja haastatteluiden perusteella. Hanke on toiminut yhteistyössä alueen digituen toimijoiden, alueen muiden hankkeiden, maakuntaliiton sekä hyvinvointialueen kanssa.

Vuodesta 2022 digituen toimintamalli uudistuu ja koordinaatio sekä digituen kehittäminen siirtyy kokonaisuudessaan Digi- ja väestötietovirasto DVV:n vastuulle.Maakuntahallitus merkitsi hanke-esittelyn tiedoksi.

Maakuntaliitolle valtuus hakea hankerahoitusta osaamisen ja työelämän yhteistyön vahvistamiseen Etelä-Savossa

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, p. 044 770 0512

Etelä-Savon maakuntahallitus valtuutti maakuntaliiton hakemaan hankerahoitusta ESR-ohjelmasta sen suunnittelemalle PUNOS-hankkeelle. Hankkeen tavoitteena on osaamisen ja työelämäyhteistyön vahvistaminen Etelä-Savossa. Tarve hankkeelle nousee maakunnan kasvavasta osaamispulasta, jonka ratkaisuun tarvitaan eri toimijoiden tiivistä yhteistyötä ja alueella jo tehtävän työn koordinointia ja yhteensovittamista. Hanke pyrkii kehittämään erityisesti koulutustoimijoiden, työelämän ja aluekehittäjien yhteistyöhön uudenlaisia malleja ja toimintatapoja, jotta maakunnassa pystyttäisiin paremmin vastaamaan työelämän muutokseen ja yritysten muuttuviin osaamistarpeisiin.

Valmisteltava hanke kokoaa yhteen toimijat ja verkostot, ja niiden prosesseissa syntyvän tiedon ja tulokset sekä ja täyttää niiden väliin jäävää katvealuetta ja tuo niihin lisäarvoa. Hanke myös palvelee maakuntaliitossa tehtävää aluekehitystyötä.

Kokonaiskustannuksiltaan valmisteltava hanke tulee olemaan 115 000 euroa, josta haettava ESR-rahoitusosuus on 92 000 euroa. Hankkeen suunniteltu toteutusaika on 1.4.2022-31.8.2023.

Käsitellyt hankerahoitukset

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210, vs. elinkeinopäällikkö Riikka Tanskanen, p. 040 549 1681

Maakuntahallitus on päättänyt esityksen mukaisesti olla puoltamatta Euroopan aluekehitysrahoitusta (EAKR) Etelä-Savon turvallisuusklusterin ja turvallisuusalan kehittämishanke -hakemukselle.

Rahoitusta ei voitu myöntää Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta, pykälä 4 (357/2014) -perusteella. Maakunnan liitto ei voi myöntää tukea yksityiselle yritykselle sen liiketoiminnan kehittämiseen. Säädös ohjaa maakunnan liiton toimintaa siten, että se myöntää tukea vain sellaiseen toimintaan, jolla on vaikutuksia alueen kehittymiseen laajemmin kuin yksittäisen yrityksen liiketoiminnan kehityksen kannalta.

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584