Suoraan sisältöön

Julkaistu 20.09.2021

Maakuntahallituksen kokoustiedote 20.9.2021

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 20.9.2021. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen kertoi hallitukselle EU:n rakennerahastojen ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun tilanteesta.

Euroopan unionin aluekehitysvarojen kansallista jakoa on valmisteltu elinkeinoministeri Mika Lintilän johdolla. Vielä ei ole varmuutta, miten aluekehitysrahat alueittain Suomessa jaetaan. Maan hallituksen odotetaan tekevän päätöksensä varojen jakautumisesta maakuntien kesken syyskuun aikana.

Maakuntahallitus on erittäin huolestunut aluekehitysvarojen kansallisen jaon tilanteesta.
Euroopan unionin komission vuonna 2019 antaman maaraportin mukaan alueellisia kehityseroja Suomessa ei ole saatu poistettua. Alueelliset erot ovat hieman vähentyneet, mutta alueellinen eriarvoistuminen on edelleen suurinta Itä- ja Pohjois-Suomessa. Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että rahanjakoesitys ottaa huomioon alueiden väliset kehityserot.

Itä- ja Pohjois-Suomen tilanne on heikoin BKT-arvolla mitattuna sekä väestönkasvussa. Tuottavuuden osalta tilanne on alueella muuta maata heikompi. Itä- ja Pohjois-Suomessa on myös vähiten korkea-asteen koulutuksen saaneita 30-34-vuotiaita. Alueen saavutettavuus on heikointa maanteitse, rautateitse ja internetin käytössä. Tieliikenneyhteyksien määrä on Suomessa keskimäärin 95 prosenttia EU:n keskiarvosta. Vähiten tieliikenneyhteyksiä on Pohjois- ja Itä-Suomessa, 67 prosenttia EU:n keskiarvosta.

Maakuntahallitus painottaa, että mitään sellaista ei ole Suomessa muuttunut alueiden kehityksessä, joka antaisi syyn muuttaa rahoituksen painopistettä tulevalla ohjelmakaudella.

Maakuntakaavan päivitys käynnistyy

Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen, p. 040 628 2788

Etelä-Savon maakuntakaava 2035 -päivitystyö käynnistyy. Maakuntakaavan seurannassa on todettu monia päivitystarpeita ja kaavatyö käynnistyy vuorovaikutteisella tavoitteenasettelulla. Parhaillaan valmistelussa oleva maankäyttö- ja rakennuslain uudistus vaikuttaa kaavatyön sisältöön ja sen aikatauluun, mikäli lakiuudistus etenee esitetyssä aikataulussaan.
Alustavasti tavoitteena on laatia kokonaismaakuntakaava, joka kokoaa yhteen alueidenkäytön ja aluerakenteen pääperiaatteet ohjeeksi kuntakaavoille ja muulle yksityiskohtaisemmalle kehittämistyölle.

Etelä-Savossa on voimassa kolme maakuntakaavaa. Näistä vanhin on ympäristöministeriön 4. lokakuuta 2010 vahvistama Etelä-Savon maakuntakaava. Se on laadittu koko Etelä-Savon alueelle ja siinä käsitellään kaikkia aluevaraustyyppejä. Etelä-Savon maakuntakaavan lisäksi Etelä-Savossa on voimassa vuonna 2016 hyväksytyt tuulivoimaa käsittelevä Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaava sekä 2. vaihemaakuntakaava, jossa maakuntakaavoja päivitettiin kaikkien maankäyttömuotojen osalta. Valmistuttuaan uusi kaava korvaisi aiemmat kaavat.

Kaavoitustyö alkaa virallisesti kaavakuulutuksella ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) laadinnalla. OAS on tarkoitus asettaa nähtäville vuodenvaihteen 2021-2022 tienoilla. OAS on virallinen asiakirja, joka koskevat säädökset on kirjattu maankäyttö- ja rakennuslakiin ja -asetukseen.

Maakunnallisessa järjestöneuvottelukunnassa jäsenmuutoksia  

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489 ja osallisuuskoordinaattori Emmi-Elina Fjällström, p. 040 825 4656

Etelä-Savon maakunnallisen järjestöneuvottelukunnan kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia: vammaisjärjestöjen varsinainen jäsen Marita Jurva, eläkeläisjärjestöjen varsinainen jäsen Airi Tella sekä potilasjärjestöjen varajäsen Maarit Väisänen ovat eronneet.

Järjestöneuvottelukunta on käsitellyt jäsenmuutoksia kokouksessaan 17.8. ja tehnyt maakuntahallitukselle esityksen jäsenmuutoksista. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen.

Lausunto ostettavasta henkilöjunaliikenteestä vuosille 2022-2030

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Marko Tanttu, p. 044 770 0488

Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt alueilta ja muilta sidosryhmiltä näkemyksiä vuosille 2022-2030 aiotusta henkilöjunien ostoliikenteen tarjonnasta, josta oli VR Yhtymä Oy:n esitys lausuntopyynnön liitteenä.

Maakuntahallitus kävi keskustelua esittelyn pohjalta ja evästi maakuntaliittoa lausunnon sisällöstä. Maakuntahallitus pitää tärkeänä aikaisia aamuyhteyksiä Mikkelin ja Helsingin välillä. Erityisen huolestuttavana maakuntahallitus piti sitä, ettei esitys eikä markkinaehtoinen liikenne sisällä vuoroa, joka mahdollistaisi saapumisen Helsinkiin ennen kello 9.00. Myös nykyistä aikaisempi aamuyhteys Helsingistä maakuntaan olisi tarpeellinen. Maakuntahallitus esittää täydennystä myös siten, että Mikkeliin pääsee Helsingistä ennen kello 9.00. Lisäksi maakuntahallitus katsoi, että myös vuorotarjontaa tulee lisätä yhteysvälille Pieksämäki-Joensuu.

Myöskään ostosopimukseen esitetty vuorotarjonta Savonlinna-Parikkala ei ole riittävä ja vuorotarjontaa tulisi lisätä sekä lisäksi olisi mahdollistettava pysähdys Putikossa. Maakuntaliitto painottaa, että Savonlinnasta on päästävä kaikkina arkipäivinä aamuvuorolla Helsinkiin.

LVM:n ja VR:n väliset neuvottelut yhdeksän vuoden mittaisesta suorahankintasopimuksesta vuosille 2022-2030 ovat käynnissä. Pitkällä sopimuskaudella luodaan riittävän pitkä näkymä ostoliikenteen palveluihin ja mahdollistetaan muun muassa kalustoinvestointeja ja palveluiden kehittäminen. Vuoden 2021 ostoliikennesopimuksessa luovuttiin VR Yhtymä Oy:n yksinoikeudesta henkilöjunaliikenteeseen. Henkilöjunaliikenteen kilpailulle Suomessa ei ole enää sopimuksellisia tai lainsäädännöllisiä esteitä.

Ostoliikenteellä LVM täydentää VR:n markkinaperusteisia henkilöliikennepalveluja liiketaloudellisesti kannattamattomilla yhteysväleillä ja vuoroilla alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Maakuntahallitus myönsi rahoitusta kolmelle hankkeelle

Lisätietoja: rahoituskoordinaattori Soile Laitinen p. 040 682 2205

Etelä-Savon maakuntahallitus myönsi EAKR-ohjelmasta rahoitusta kolmelle hankkeelle yhteensä noin 278 000 eurolla.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle myönnettiin REACT-EU -rahoitusta Puu- ja hybridirakenteiden liitosten tiiviyden ja kosteuskäyttäytymisen hallinta – PUUTIKO -hankkeeseen, jossa tutkitaan massiivipuu- ja hybridirakenteita sekä niiden liitoksia. Rakennusosien liittymät ovat ulkovaipan ilma- ja höyrytiiviyden heikoin lenkki, koska ne muodostavat epäjatkuvuuskohdan ulkovaipan ilman- ja höyrynsulkukerrokseen. Hankkeessa tuotetaan mittausdataa ja tietoa kestävien ja taloudellisten rakenne-, liitos- ja tiivistysratkaisujen tuottamiseksi.

PUUTIKOon liittyvässä investointihankkeessa rakennetaan puolestaan testitalotyyppinen tutkimusalusta, jossa kosteusanturointien ja lämpökameratekniikan avulla tutkitaan rakenteita ja liitoksia todellisilla toleransseilla ja materiaaleilla. Projektin tuloksena tuotetut ja todennetut hyvät käytänteet levitetään alueen klusteritoimijoiden, yritysten ja alan opetuksen käyttöön.

Tanhuvaaran Säätiö sai EAKR-rahoituksen E-urheilun oppimisympäristön kehittämistä varten. Investointihankkeessa luodaan e-urheilun vaatimusten mukainen oppimisympäristö, joka soveltuu mahdollisimman monipuolisesti pelaamiseen, e-urheiluun ja niihin liittyvien toimintojen toteuttamiseen. Oppimisympäristöä hyödynnetään Etelä-Savon ELY-keskuksen Euroopan sosiaalirahastosta rahoittamassa Huipulle harkitusti – E-urheilun harrastamisesta ammatti -hankkeessa. Hanke pyrkii kehittämään Itä-Suomeen e-urheiluvalmennuksen huippuosaamisen keskittymän, joka tarjoaa muun muassa valmennuskoulutuksen ja valmennuksen palveluita.

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Jarkko Wuorinen puh. 050 537 6707, Pekka Selenius puh. 050 015 0994 ja Anna-Kristiina Mikkonen puh. 050 306 7270 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584