Suoraan sisältöön

Julkaistu 21.02.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote 21.2.2022

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 21.2. etäyhteydellä. Listalla oli erityisesti edunvalvontaan ja maakunnan elinvoimaan liittyviä asioita. Euroopan ruokapääkaupunki- eli European Region of Gastronomy-tittelin tavoittelun tueksi päätettiin käynnistää maakuntaliitossa koordinaatiohanke. Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen painotti maakunnan edunvalvonnan merkitystä ja sen kehittämistä kuntien kanssa yhteistyössä.

Maakuntahallitus hyväksyi lisäksi maakuntaliiton vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeen, jolla ohjeistetaan maakuntaliiton tilivelvollisten viranhaltijoiden, esihenkilöiden ja henkilöstön toimintaa.

Koordinaatiohanke kokoaa yhteen Saimaan kulttuuri- ja ruoka-alan osaajat

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Marko Tanttu, p. 040 7700 488, kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210

Maakuntaliitossa alkaa Saimaan ruoka- ja kulttuurialan näkyvyyttä lisäävä hanke, jossa valmistellaan ruokapääkaupunkivuotta 2024 Saimaan alueelle. Hanke alkaa 1.4. ja kestää vuoden 2023 loppuun.

Hankkeessa luodaan Saimaan alueelle tiivis yhteistyöverkosto ruuan ja kulttuurin ympärille. Tämä luo kansainvälistä näkyvyyttä, osaamista ja kontakteja alueelle. Maaliskuussa rekrytoidaan projektinjohtaja, viestintäasiantuntija ja koordinaattori.

Tarkoituksena on lisätä Saimaan ruokamatkailun tunnettuutta ja ruokaan liittyvää palvelutarjontaa. Projektitiimi muun muassa pilotoi uutta ruoka- ja kulttuurimatkailureittiä Itä-Suomessa.

Koordinaatiohanke tuottaa Saimaan ruoka- ja kulttuurimatkailun markkinointimateriaalia, joka on kaikkien saatavilla verkossa. Lisäksi luodaan ruokaan ja kulttuurimatkailuun liittyvät palvelupaketit sekä yhteinen brändi ja tarinat kaikkien itäsuomalaisten hyödynnettäväksi.

Maakuntahallitus puolsi rahoituksen myöntämistä European Region of Gastronomy Saimaa Management Project 2022-2023 -hankkelle Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena 408 000 euroa.

Maakuntaliitto tehostaa edunvalvontaa - kunnat toimittivat edunvalvonnan kärkensä liitolle

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Marko Tanttu, p. 044 7700 488, maakuntajohtaja Pentti Mäkinen p. 050 500 2584

Edunvalvonta on yksi maakuntaliiton avaintehtävistä. Maakuntaliitossa on käynnistetty toimenpiteet edunvalvonnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Tavoitteena on tuoda uusi edunvalvonnan pääasiat kiteyttävä asiakirja viraston ja sidosryhmien käyttöön vuoden 2022 aikana.

Maakuntaliitto on pyytänyt Etelä-Savon kuntia toimittamaan liitolle valtuustokauden 2021-2024 kuntastrategiansa sekä kunkin kunnan edunvalvonnan painopisteet. Näin kuntien edunvalvonnan tavoitteet voidaan ottaa huomioon maakunnallisessa edunvalvontasuunnitelmassa. Jatkossa suunnitelmaa päivitetään aktiivisessa vuorovaikutuksessa kuntien kanssa.

Kuntien edunvalvonnan listoilla on ajankohtaisia asioita sotesta saavutettavuuteen ja koulutukseen ja myös yhteisiä nimittäjiä. Maakuntaliitto on laatinut yhteenvedon kuntien esittämistä edunvalvonta-asioista. Näitä kokonaisuuksia on mahdollista nostaa esille myös maakunnallisessa edunvalvontasuunnitelmassa.

Maakunnan elinvoima ponnistaa luonnosta, palveluista ja väestön koulutustasosta

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210

Etelä-Savon maakuntaliitto ja Ely-keskus kävivät lakisääteisen Aluekehittämisen keskustelun valtioneuvoston edustajien kanssa 4.2.2022. Keskustelua johti alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä. Paikalla olivat myös kaikkien vastuuministeriöiden edustajat.

Jokavuotisten ALKE-keskusteluiden tavoitteena on edistää valtion ja alueiden välistä vuorovaikutusta ja tukea maakuntien kehittämistä.

Keskustelussa oltiin yksimielisiä siitä, että Etelä-Savon maakunnalla on paljon vahvuuksia, joiden kautta alueellista elinvoimaa voidaan vahvistaa.

Väestön osaamistasoa on vahvistettava monilla eri tavoilla. Ikääntyvä väestö voidaan nähdä myös voimavarana, samoin vapaa-ajan asukkaat. Maakunnan heikkoudet kannattaisi kääntää tukemaan haluttua kehityskulkua, sillä Etelä-Savon sijainniltaan saavutettava.

Maakunnan uudistumista tukevat teemat ovat kestävä monipaikkaisuus ja monipaikkaisuuden hyödyntäminen työvoiman saatavuudessa, uudet toimintamallit ja tavat vastata työelämän tarpeisiin sekä alueen veto- ja pitovoiman parantaminen verkostoyhteistyötä hyödyntäen.

Keskustelujen pohjalta laaditaan aluekehittämisen yhteistyöasiakirja, jossa esitetään toimenpiteitä keskustelussa esillä olleiden teemojen kehittämiseksi. Toimenpiteiden toteuttamiseen valtioneuvosto myöntää maakunnalle kansallista hankerahoitusta, jonka välittävänä toimielimenä maakuntaliitto toimii.

Koulutukseen panostetaan maakunnassa monipuolisesti

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, p. 044 770 0512

Maakuntahallitukselle pidettiin katsaus koulutuksen ajankohtaisista asioista. Etelä-Savossa pyritään tulevina vuosina kehittämään koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointia, varmistamaan maakunnan monipuoliset koulutusmahdollisuudet sekä kehittämään laajasti työelämän ja koulutuksen yhteistyötä. Lisäksi tavoitteena on edistää työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa sekä hyödyntää erityisesti kansainvälisyyden ja digitalisaatioon liittyviä mahdollisuuksia.

Maakuntaliitto on hakenut ESR-rahoitusta hankkeelle, jossa luodaan uudenlaisia yhteistyön tapoja sekä keinoja ennakointiedon tehokkaampaan hyödyntämiseen maakunnassa.

Lisäksi katsauksessa käytiin läpi Etelä-Savon koulutuskentän ajankohtaisia asioita liittyen Mikkelin yliopistokeskuksen kehittämiseen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kampusrakenneratkaisuun. Keskustelussa oli myös ammatillisen toisen asteen tavoite saada alueelle englanninkielisen tutkintokoulutuksen järjestämislupia, mikä voisi helpottaa useiden alojen työvoimapulaa.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584