Suoraan sisältöön

Julkaistu 22.11.2021

Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.11.2021

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maanantaina 22.11.2021 maakuntaliiton virastolla.

Maakuntajohtaja Pentti Mäkinen taustoitti ja kertoi Etelä-Savon hyvinvointialueen valmistelun tilanteesta.
Hyvinvointialueen rahoitussuunnitelmat ovat kesken, ja kahden sairaalan malli maakunnassa vaatii rahoituksen osalta selvittämistä. Vaikka maakuntaliitto ei ole valmistelussa suoraan mukana, tukee maakuntaliitto hyvinvointialueen valmistelua ja rahoituksen tason varmistamista.

Tuulivoima on yksi kasvavista aloista Suomessa, ja myös Etelä-Savossa asia on esillä. Maakuntaliitossa on meneillään tuulivoiman selvityshanke. Tuulivoima-seminaari Mikkelissä 10.11. kokosi yhteen tuulivoimasta kiinnostuneita. Maakuntajohtaja avasi maakunnan tuulivoiman edistämisen taustoja muun muassa kaavoituksen ja henkisen ilmapiirin kautta. Yhteinen tahto on avainasemassa tuulivoiman edistämisessä.

Kaivostoiminta on puhuttanut Etelä-Savossa alueen asukkaita ja päättäjiä ja herättänyt huolta laajasti. Kaivoslain valmistelu on edelleen kesken, ja maakuntajohtaja painotti, että luonnonsuojelualueilla ei kaivostoimintaa tule edistää.

Maakuntaliiton talousarvio ja -suunnitelma sekä maakuntaohjelman luonnos käsittelyssä

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489, kehittämispäällikkö Jyrki Kuva, p. 040 757 6698

Maakuntaliiton virasto on valmistellut luonnoksen Etelä-Savon maakuntaliiton talousarvioksi vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021-2024. Valmistelun pohjaksi toteutettiin kuntakierros lokakuussa kaikkien maakunnan kuntien kanssa.

Maakuntahallitus hyväksyi talousarvion sekä taloussuunnitelman ja päätti esittää ne edelleen maakuntavaltuuston hyväksyttäväksi.

Luonnos maakuntaohjelmasta 2022-25 on ollut julkisesti nähtävillä ja sidosryhmillä kommentoitavana. Maakuntahallitus käsitteli ohjelmaluonnoksen lausuntopalautteet ja kokoontuu käsittelemään tulevat palautteet ennen ohjelman maakuntavaltuustolle lähettämistä.

Viestintää ja edunvalvontaa kehitetään

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Marko Tanttu, p. 044 770 0488, viestintäpäällikkö Heidi Miettinen, p. 040 624 0624

Maakuntahallitus hyväksyi maakuntaliiton viestintästrategian ja merkitsi tiedoksi edunvalvonnan kehittämisprosessin. Viestinnän tueksi ja ohjeeksi maakuntaliitossa on valmisteltu viestintästrategia vuoden 2021 aikana. Viestintästrategian laadintaan on osallistunut koko viraston henkilöstö.

Yksi osa maakuntaliiton viestintää on maakunnan yhteiseen tahtotilaan perustuva edunvalvonta. Maakuntaliitossa on käynnistetty kehitysprosessi edunvalvonnan kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Tavoitteena on käynnistää suunnitelmallinen edunvalvontaprosessi sekä tuoda uusi edunvalvonnan asiakirja viraston ja sidosryhmien käyttöön vuoden 2022 alussa.

Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto siirtyy Etelä-Savon hyvinvointialueen yhteyteen

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Laissa hyvinvointialueista määritetään, että aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä ja huolehdittava vaikuttamistoimielimen toimintaedellytyksistä.

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että osana maakuntaliiton toimintaa oleva Etelä-Savon maakunnallinen nuorisovaltuusto siirretään hyvinvointialueen valmisteluelimen vastuulle vuoden 2022 alusta alkaen. Maakuntahallitus on nimennyt keskuudestaan kummihallituslaiseksi Kerttu Hakalan (Vihr) ja tälle varahenkilöksi Jaana Strandmanin (PS) Etelä-Savon maakunnalliseen nuorisovaltuustoon toimikaudeksi 2021-2025.

Tuukkalan kylä Hirvensalmelta on Etelä-Savon vuoden kylä 2021

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 040 061 8489

Maakuntahallitus nimesi Järvi-Suomen kylät ry:n esityksestä maakunnan vuoden kyläksi Tuukkalan kylän Hirvensalmelta. Kunniamaininnan sai Tuusmäen kylä Rantasalmelta.
Järvi-Suomen kylät esittää Etelä-Savon vuoden kylää edelleen valtakunnalliseksi vuoden kylä -ehdokkaaksi.

Tuukkalan kylä on rohkeasti yhdistänyt kylän alueella toimivien kylä- ja urheiluseuran toimintoja. Kylä on luonut työpaikkoja nuorille ja panostanut yhteisöllisyyteen. Tuukkalassa toteutetaan yhdessä toimintaa ja hankkeita eri asukasryhmien tarpeet huomioon ottaen. Koulurakennuksen kunnostaminen ja Kesäpuodin toiminta ovat virkistäneet kylän elämää sekä palvelutarjontaa.

Kylällä järjestetään opastusta frisbeegolfissa ja melonnassa. Lisäksi järjestetään ohjattuja patikointiretkiä, joissa kerrotaan kylän historiasta. Tuukkala elää uudessa ajassa, sillä muun muassa kokouksia ja näytelmäharjoituksia on pidetty nopeiden etäyhteyksien avulla.

Pieni kylä, jolla on suuri sydän -motto kuvastaa kunniamaininnan saanutta Rantasalmen Tuusmäkeä ja sen toimintaa. Elämää Tuusmäen taivaan alla -kyläkirjan (2020) julkaisu on viime vuoden tärkein saavutus. Kylällä toimii aktiivinen teatteriryhmä, jonka esitykset tuovat kylälle vuosittain vierailijoita. Tanssilavan toiminta on saatu käyntiin. Toivonniemen aluetta on kehitetty pitkäjänteisesti palvelemaan teatteria ja muita tapahtumia erilaisilla Leader-projekteilla. Tuusmäki liikuttaa tapahtumillaan lähialueen ja koko Suomen sekä ulkomailta tulleita kesävieraita samassa miljöössä.

Maakuntahallitus lausui kaavoitus- ja rakentamislaista sekä vesitalousstrategia 2030 -luonnoksesta

Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen, p. 040 628 2788 sekä ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, p. 040 724 9618

Etelä-Savon maakuntahallitus käsitteli kaavoitus- ja rakentamislain luonnosta kokouksessaan ja totesi lausunnossaan ympäristöministeriölle, että lain valmistelu tulisi keskeyttää.

Maakuntahallitus katsoi, että lakiesitys muun muassa heikentäisi ylikunnallista suunnittelua, toisi uusia selvitysvelvollisuuksia kunnille ja heikentäisi merkittävästi kuntien ja kuntayhtymien demokraattiselta pohjalta tapahtuvaa suunnittelua.

Maakuntahallitus antoi lausunnon myös maa- ja metsätalousministeriön laatimasta vesitalousstrategialuonnoksesta.
Vesitalousstrategiassa vuoteen 2030 asetetaan valtion vesitaloushallinnolle yhteiset päämäärät ja toimintalinjat sekä toiminta-ajatus. Maakuntahallitus katsoi, että erittäin tiivistetysti esitetyssä strategiassa tuotiin kyllä kaikki oleelliset asiat ja teemat esille, mutta tavoitteita olisi voitu käsitellä tarkemmin ja hieman yksityiskohtaisemmin.

Etelä-Savon maakuntahallituksen mielestä erittäin tärkeä linjaus vesitalousstrategiassa on se, että vesihuollon omistajuus ja määräysvalta säilytetään kunnilla ja asiakasomisteisilla osuuskunnilla, ja että vesihuoltoa kehitetään osana yhdyskuntakehitystä.

Etelä-Savon alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma (JTF) etenee - hankerahoitusta tulossa hakuun kesällä 2022

Lisätietoja: ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, p. 040 724 9618

Maakuntahallitus sai kokouksessaan myös tilannekatsauksen Etelä-Savon oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman laatimisesta (JTF). Euroopan unionin oikeudenmukaisen siirtymän rahaston tuki on tarkoitettu fossiilisten polttoaineiden käytöstä luopumisesta aiheutuvien sosioekonomisten haittojen kompensointiin.

Tällä hetkellä 14 aluetta Suomessa valmistelee alueellisia oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmia, joilla seuraavan kuuden vuoden aikana kohdistetaan JTF-rahoitusta turvetuotannon alasajon haittojen lieventämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö koordinoi suunnittelutyötä ja valmiit suunnitelmat lähetetään EU:n komissioon hyväksyttäviksi.

Kun komissio on hyväksynyt kaikki alueelliset suunnitelmat, tullaan JTF-rahasto lisäämään Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 rakennerahasto-ohjelmaan. Hankerahoitusta JTF rahastosta päästään näillä näkymin hakemaan heinäkuussa 2022. Etelä-Savo on saamassa rahastosta rahaa 32,8 miljoonaa euroa uudelle ohjelmakaudelle.

Jatkoaika myönnettiin Memoriaali-hankkeelle

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, p. 044 7700 512

Mikkelin kehittämisyhtiö Miksei Oy on hakenut jatkoaikaa ja lisärahoitusta Euroopan aluekehitysrahaston rahoitusta hankkeelle Memoriaali - Aineistojen digitaalisen vastaanoton, käytettävyyden ja verkkopalvelun kehittäminen Memory Campuksessa.

Maakuntahallitus myönsi hankkeelle kuuden kuukauden mittaisen jatkoajan.  Lisärahoitus myönnetylle jatkoajalle on kaikkiaan 137 540 euroja, josta myönnettävän EAKR-tuen osuus 96 278 euroa eli 70 prosenttia kokonaiskustannuksista. Myönnetyn jatkoajan jälkeen hankkeen hyväksytty kesto on 01.06.2020-30.6.2022 ja hakemukseen perustuvat hyväksyttävät kokonaiskustannukset yhteensä 522 178 euroa.
 

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584