Suoraan sisältöön

Julkaistu 22.08.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote 22.8.2022

Etelä-Savon maakuntahallitus kokousti maakuntaliiton virastolla 22.8. Maakuntahallitus otti kantaa matkailuelinkeinon heikentyneeseen tilanteeseen Itä-Suomessa.

Suomen Yrittäjät ry. on julkistanut toukokuussa Kuntabarometri 2022 -kyselyn tulokset. Etelä-Savon tuloksia avasivat kokouksessa Etelä-Savon Yrittäjät ry:n puheenjohtaja Nina Rasola, Etelä-Savon kauppakamarin toimitusjohtaja Teppo Leinonen sekä maakuntaliiton elinkeinopäällikkö Tuula Kokkonen.

Maakuntahallituksen kannanotto: Matkailua on tuettava nopeasti Itä-Suomessa

Maakuntahallitus otti kantaa matkailuelinkeinon heikentyneeseen tilanteeseen Itä-Suomessa ja odottaa toimia maan hallitukselta.

Itäisen Suomen matkailuyritysten toimintaympäristö on nopeasti heikentynyt. Venäläisten matkailijoiden tulo Suomeen käytännössä loppui koronarajoitusten vuoksi. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuomassa merkittävän rajoituksen Venäjältä Suomeen myönnettäviin turistiviisumeihin. Muutokset kohdistuvat kipeästi erityisesti Saimaan alueen matkailuun ja alueen matkailuyritysten näkymät ovat heikot.

Tilanteen korjaamiseksi matkailuyritykset tarvitseva nopeasti uusia asiakkaita uusilta markkinoilta. Näitä uusia markkinoita on löydettävissä erityisesti saksankielisestä Euroopasta, Italiasta ja Iso-Britanniasta. Tehokas markkinointi vaatii 0,5 miljoonaa euroa kohdealuetta kohden vuodessa. Markkinoinnin aikajänne on pitkä, kymmenen vuotta.

Maan hallituksen päättäessä keinoista itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi on matkailun kansainväliseen markkinointiin kohdennettu tuki nopea ja tehokas keino. Itäisessä Suomessa on vahvaa yritysten, kaupunkien, kuntien ja maakuntaliittojen matkailuyhteistyötä. Tämä yhteistyö tarjoaa hyvän pohjan tuen tehokkaalle käytölle.

Vuoden kylä on Koittilan kylä Kangasniemeltä

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Etelä-Savon maakuntaliitto on nimennyt Järvi-Suomen kylät ry:n esityksestä maakunnan vuoden kylän vuodesta 1997. Järvi-Suomen kylät esittää Etelä-Savon vuoden kylää edelleen valtakunnalliseksi vuoden kylä -ehdokkaaksi.

Vuoden kylän valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettuutta. Tavoitteena on löytää esimerkkejä aktiivisista kylistä ja tuloksellisesta kylätoiminnasta.

Järvi-Suomen kylät ry esittää Etelä-Savon vuoden 2022 kyläksi Koittilaa, Kangasniemeltä.

Koittilan kylän tunnuslause on Kotona Koittilassa. Kylä on aktiivinen ajassa elävä kylä, joka kiinnostaa myös uusia asukkaita. Koittilan aktiivinen kylämarkkinointi on lisännyt alueen vetovoimaa.
Kylälle on muuttanut viime vuosina uusia asukkaita, myös lapsiperheitä. Kylämarkkinointia on toteutettu aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineille.

Kohtaamispaikkojen tarjoaminen ja ihmisten osallisuuden vahvistaminen on ollut kyläseuran keskeinen toimintamuoto, jotta ihmisillä olisi nykypäivänä kyläilyn vähentyessä mahdollisuus tavata toisiaan ja uusille asukkaille mahdollisuuden tutustua kylän väkeen sekä vaikuttaa oma asuinalueen kehittämiseen. Kohtaamispaikat edistävät myös vapaa-ajanasukkaiden ja vakinaisten asukkaiden välistä vuorovaikutusta.

Viime vuosien uusi voimannäyte on ollut kotiseutupyöräretkien toteuttaminen. Yhteistyö ja yhdessä tekeminen vievät Koittilaa eteenpäin.

Lisätiedot:

Kyläseuran sihteeri Maisa Juntunen, p. 050 337 8211
Kyläseuran puheenjohtaja Ari Viljakainen, p. 040 578 4483

Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin

Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen, p. 040 628 2788

Etelä-Savon maakuntahallitus päätti syksyllä 2021 maakuntakaavan laadinnasta. Kaava laaditaan kaikki Etelä-Savon kunnat kattavana vaihemaakuntakaavana ja siitä käytetään nimitystä Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaava.
3. vaihemaakuntakaavassa täydennetään ja päivitetään Etelä-Savon voimassa olevia maakuntakaavoja eri maankäyttömuotojen osalta ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden.
Kaavan sisällöllinen laajuus tarkentuu kaavaprosessin kuluessa.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman, asettaa sen julkisesti nähtäville ja kuuluttaa samalla kaavan vireilletulosta sekä pyytää lausunnot viranomaisilta.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen asiakirja, jossa esitetään kaavoituksen lähtökohdat ja periaatteet. OAS kertoo, miten kaavatyö etenee ja miten kaavan valmisteluun voi osallistua sekä kuinka kaavaratkaisujen vaikutukset tullaan arvioimaan.

Kaavaprosessissa osallisia ovat kaikki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa. Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Maakuntahallitus nimesi Etelä-Savon 3. vaihemaakuntakaavalle seurantaryhmän, johon kutsutaan päivitettävien teemojen kannalta keskeiset viranomaiset ja sidosryhmät.

Lausunto Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemalliluonnoksesta

Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Jenni Oksanen, p. 040 628 2788

Päijät-Hämeen liitto on pyytänyt lausuntoa Lahden kaupunkiseutusuunnitelman ja Päijät-Hämeen rakennemallin luonnosvaihtoehdoista.

Maakuntahallitus pitää tärkeänä, että luonnoksissa on esitetty vaihtoehtoisia kehityslinjoja, joiden välillä vertailua voi tehdä.

Maakuntahallitus kiinnittää huomiota Lahti-Heinola-Mikkeli oikorataan, joka on merkitty eri asteisesti kaikkiin kolmeen luonnosvaihtoehtoon. Etelä-Savon maakuntahallitus toteaa, että maakuntavaltuusto hyväksyi joulukuussa 2020 Etelä-Savon maakuntastrategian, jossa on linjattu strategiset tavoitteet Etelä-Savon saavutettavuutta kehittävien raideratkaisujen osalta.
Tällöin todettiin, että raideyhteydet pääkaupunkiseudulle ovat kehittyneet ja näköpiirissä ovat entistä nopeammat raideyhteydet ensisijaisesti edistettävän Kouvola-Porvoo rataoikaisun suunnitelmien valmistumisen myötä. Samalla linjattiin, ettei Lahti-Heinola-Mikkeli oikorata kuulu maakunnan edunvalvonta-asioihin.

Etelä-Savossa on käynnistynyt maakuntakaavan laadinta ja sen yhteydessä pohditaan, tulisiko ko. ratavarauksesta luopua ja kumota Etelä-Savon seutukaavan ohjeellinen Lahti-Heinola-Mikkeli oikoratavaraus merkintä.

Pieksämäen ja Sulkavan laajakaistahankkeiden 2022 toteuttajan valinta

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina.
Maakuntahallitus valitsi lakiin kiinteän laajakaistan rakentamisen tuesta perustuen ja julkisen tuen hakumenettelyn perusteella Pieksämäen laajakaistahankkeiden toteuttajaksi sekä julkisen tuen saajaksi MPY Telecom Oyj:n. Kunta tekee päätöksen kuntarahoitusosuudestaan MPY Telecom Oyj:n hanke-ehdotuksen ja maakuntahallituksen päätöksen pohjalta.
Sulkavalle ei ensimmäisellä hakukierroksella määräaikaan mennessä saatu yhtään hanke-ehdotusta. Tämän vuoksi Sulkavalla on käynnistetty uusi hakukierros.

Maakuntavaltuuston ja maakunnan yhteistyöryhmän jäsenmuutokset

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntahallitus merkitsi tiedokseen muutoksen maakuntavaltuuston kokoonpanossa ja esittää sen edelleen maakuntavaltuustolle tiedoksi: Savonlinnan kaupunginvaltuusto on valinnut Raimo Luukkasen tilalle maakuntavaltuuston jäseneksi kaupunginvaltuutettu Krister Tynkkysen ja hänen varajäsenekseen Seppo Kososen.
Maakuntahallitus myös myönsi Juhani Jenulle eron Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän jäsenyydestä ja nimesi hänen tilalleen jäseneksi Sami Järvisen.

Linkki kokouksen esityslistaan ja pöytäkirjaan.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584