Suoraan sisältöön

Julkaistu 25.04.2022

Maakuntahallituksen kokoustiedote 25.4.2022

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui maakuntaliiton virastolla 25.4. Maakuntahallitus hyväksyi kokouksessaan maakuntaliiton eettisen ohjeen ja sai tiedoksi maakuntaliiton edunvalvonnan kehittämisen askelmerkit. Edunvalvonnan asiakirjaan on kirjattu kuntien edunvalvonnan painopisteet ja suuntaviivat sille, miten maakunnassa edunvalvontaa tehdään systemaattisesti.

Elinkeinopäällikkö Tuula Kokkonen esitteli maakunnan elinkeinoelämän tilannetta. Helmikuussa julkistetun pk-barometrin näkymät olivat vielä melko hyvät, mutta Ukrainan sota on sumentanut yritysten tulevaisuudennäkymiä. Sota on aiheuttanut logistisia ongelmia sekä Investointien siirtymistä tai peruuntumista. Toisaalta vihreä siirtymä on saanut tilanteesta lisää vauhtia. Osaavan työvoiman saatavuus on työllistämisen merkittävin este yrityksissä.

Liikenneinvestointien on perustuttava ajantasaiseen tilannekuvaan

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Marko Tanttu p. 040 770 0488

Maakuntahallitus hyväksyi Itä-Suomen maakuntien yhteisen lausunnon luonnoksesta valtion väyläverkon investointiohjelmaksi vuosille 2023-2030. Investointiohjelman luonnoksessa ei ole otettu huomioon Ukrainan sodan ja Venäjälle asetettujen pakotteiden vaikutuksia toimintaympäristöön ja liikennejärjestelmään. Itä-Suomen maakuntaliitot esittävät, että investointiohjelman pohjaksi laaditaan ajantasainen tilannekuva toimintaympäristön muutoksista, johon hyväksyttävän investointiohjelman on perustuttava. Investoinnit itäisen Suomen logistiikan toimivuuden turvaamiseksi on käynnistettävä pikaisesti.

Itäisen Suomen maakunnat ovat huolestuneita myös investointiohjelman alueellisesta painottumisesta eteläiseen ja läntiseen Suomeen. Luonnokseen sisältyvistä rataverkon kehittämishankkeiden rahoituksesta yli 70 prosenttia kohdistuu Etelä- ja Länsi-Suomeen ja vain noin 20 itäiseen Suomeen. Vastaavasti maantieverkon kehittämishankkeista noin 70 prosenttia sijaitsee Etelä- ja Länsi-Suomessa ja noin 26 prosenttia Itä-Suomessa.
Maakuntaliittojen näkemyksen mukaan investointiohjelman valmistelussa on tarpeen katsoa maan liikennejärjestelmää kokonaisuutena ja huomioida toimenpiteiden vaikuttavuus elinkeinoelämään ja alueiden saavutettavuuteen. Investoinnit tulee kohdentaa kattamaan tasapuolisemmin koko maa kuin mitä luonnoksessa nyt on esitetty.

Väylävirasto laatii vuosittain valtion väyläverkon kahdeksanvuotisen investointiohjelman osana valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 -suunnitelman, toimeenpanoa. Investointiohjelmassa esitetään lähivuosien tärkeimmät liikenneinfrahankkeet, jonka talouskehyksen määrittelee Liikenne 12-suunnitelma.
Vuosia 2023-2030 koskeva investointiohjelma on Väyläviraston tietoon perustuva ehdotus uusien rata-, maantie- ja vesiväylähankkeiden toteuttamisesta ja niiden vaikutuksista.

Maakuntahallitus hyväksyi maakunnan edunvalvonnan painopisteet

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Marko Tanttu, p. 040 770  0488

Maakunnan edunvalvonnassa painotetaan niin EU-tason kuin kansalliseen päätöksentekoon liittyviä asioita. Lisäksi mukaan on nostettu seutujen kehittämisen kannalta keskeisiä hankkeita, joiden edistäminen vaatii tuekseen maakunnallista vaikuttamista päätöksentekijöihin. Esitetyt painopisteet ja hankkeet perustuvat maakuntastrategian ja maakuntaohjelman tavoitteisiin sekä kuntien edunvalvonnan painopisteisiin.

- Esitettyjen painopisteiden edunvalvonta ja edistäminen ei ole yksin maakuntaliiton tehtävä vaan mukaan tarvitaan kunnat ja koko toimijakenttä laajasti edistämään yhteisiä tavoitteita. Maakuntaliiton koostamat edunvalvonnan painopisteet tukevat hyvin yhteisen viestin viemistä eteenpäin, korostaa maakuntahallituksen puheenjohtaja Arto Sepponen.

Edunvalvonta on yksi maakuntaliiton avaintehtävistä ja keino edistää maakuntastrategian ja -ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Jatkossa edunvalvonnan painopisteiden toteutumista ja ajantasaisuutta seurataan säännöllisesti yhdessä sidosryhmien kanssa ja painopisteitä päivitetään tarpeen ja tilanteen mukaan.

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan haku avattiin

Lisätietoja: ohjelmapäällikkö Pirjo Paananen, p. 040 542 6140, hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Valtioneuvosto on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitolle Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa 1 487 000 euroa.

Määrärahaa voidaan käyttää esimerkiksi alueiden vahvuuksiin ja erikoistumiseen perustuviin pienimuotoisiin kehittämis-, kokeilu- ja selvityshankkeisiin, joissa rahoitettavia teemoja lähestytään uusilla tavoilla.
Nyt avattava haku jakautuu kahteen teemaan, joista Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus -teemalle myönnettiin määrärahaa 296 000 euroa ja Kestävä monipaikkaisuus -teemalle 330 000 euroa.

Etelä-Savossa osaavan työvoiman saatavuus on kasvava haaste. Osaajia tulisi saada maakunnan ulkopuolelta. Koronapandemian myötä monipaikkaisuus ja etätöiden tekeminen yleistynyt. Tästä on tullut trendi, joka lisää työvoiman liikkuvuutta ja jota voidaan rahoituksella tukea.
AKKE-rahoituksella tuetaan myös jatkuvaa oppimista ja etsitään tapoja vahvistaa työelämän ulkopuolelle jääneiden työllistymistä ja osallisuutta.

Etelä-Savo on Suomen merkittävimpiä vapaa-ajan keskittymiä. Yli puolet vapaa-asunnon omistajista on maakunnan ulkopuolelta, mikä lisää monipaikkaisuuden merkitystä maakunnan kehittämisessä. AKKE-rahoituksella voidaan rahoittaa hankkeita, joilla edistetään monipaikkaisuuteen liittyviä kestäviä ratkaisuja.

Maakuntahallitus päätti avata alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahan ensimmäisen vaiheen haun. Maakuntaliitto avaa AKKE-määrärahan toisen vaiheen haun myöhemmin tänä vuonna.

Memory Lab -kehittämisympäristölle rahoitusta
 

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Anne Kokkonen, p. 044 770 0512

Maakuntahallitus puolsi Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:lle Memory Lab laiteinvestoinnit -hankkeeseen tuen myöntämistä 415 200 euroa valtion ja Euroopan aluekehitysrahaston osarahoituksena.

Memory Lab on laaja, tulevina vuosina toteutettava kehittämiskokonaisuus, joka kattaa Mikkelin Kalevankankaalle rakennettavat uudet toimitilat sekä niihin hankittavan laitekannan ja teknologian. Kokonaisuus vahvistaa Mikkeliin rakennettua arkistoinnin, digitoinnin ja tiedonhallinnan osaamiskeskittymää ja tukee Suomen ja koko EU:n digitalisaatioon ja datatalouteen liittyä tavoitteita. Tavoitteena on tehdä Suomesta maailman kärkimaa digitaalisen yhteiskunnan datavetoisten palveluiden ja niiden turvallisten ratkaisujen tuottajana.

Mikkelin tavoitteena on profiloitua Memory Labin kautta entistä vahvemmin sähköisen arkistoinnin ja tiedonhallinnan osaajana kansallisesti ja kansainvälisesti.

Rahoitettavan hankkeen tavoitteena on toteuttaa digitaalisen tiedonhallinnan ja tiedon jalostamisen tutkimus- ja kehittämisympäristön vaatimat laitteistoinvestoinnit. Hankkeen kesto on 1.4.2022-31.3.2023.

Lisätietoja:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584