Suoraan sisältöön

Julkaistu 22.05.2023

Maakuntahallitus käsitteli Pieksämäen Sarvikankaan tuulivoimalahankkeen etenemistä

Etelä-Savon maakuntahallitus kokoontui 22.5. maakuntaliiton virastolla ja antoi muun muassa lausunnon Pieksämäen Sarvikankaan tuulivoimahankkeen YVA-ohjelmasta.

Maakuntahallitus myös päätti avata alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan haun, joka on kohdistettu matkailun tukemiseen Mikkelissä.
Itä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Soile Lahti kertoi kokouksen alkajaisiksi valtion aluehallinnon kuulumisista ja tulevaisuuden näkymistä.

Etelä-Savon TKI-tiekartta valmistuu kesäkuussa

Lisätietoja: elinkeinopäällikkö Tuula Kokkonen, p. 040 678 5415

Etelä-Savon maakunnallista TKI-tiekarttaa 2030 on valmisteltu maakuntaliiton rahoittamassa hankkeessa kevään aikana. Valmistelun asiantuntijana on toiminut MDI Public Oy, ja järjestettyihin kolmeen työpajaan on osallistunut laajasti eri sidosryhmien edustajia.

Tiekartan avulla tavoitellaan maakunnan uudistumista ja yritysten kilpailukyvyn vauhdittamista, lisää panostamista tutkimukseen, kehittämiseen ja innovointiin sekä enemmän yhteistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten välillä. 

TKI-tiekartan luonnokseen pyydetään vielä sidosryhmien lausuntoa, minkä jälkeen tiekartta valmistuu 30.6.2023 mennessä. Tiekartta julkistetaan elokuussa.

Maakuntahallitus päätti hyväksyä Etelä-Savon TKI-tiekartan luonnoksen ja pyytää siitä lausunnot keskeisiltä sidosryhmiltä.


Puolen miljoonan euron määräraha kohdennetaan matkailun tukemiseen Mikkelissä

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Merja Olenius, p. 040 629 7210

Valtioneuvosto on 23.3.2023 päättänyt jakaa Etelä-Savon maakuntaliitolle alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen (AKKE) määrärahaa yhteensä 500 000 euroa. Määräraha on kohdennettu matkailun tukemiseen Mikkelissä.

Itäisen Suomen elinvoimaa selvittänyt valtiosihteerityöryhmä on tehnyt esityksen määrärahasta.
Maakuntahallitus päätti avata alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen -määrärahan haun.


Pieksämäen Sarvikankaan tuulivoimalahanke hyvässä vauhdissa

Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Sanna Poutamo, p. 040 724 9618, hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntahallitus antoi kokouksessaan lausunnon Pieksämäen Sarvikankaan tuulivoimalahankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (YVA-ohjelma). Sarvikankaan Tuuli Oy vastaa tuulivoimalahankkeesta. Hankkeessa on kyse enintään 32 tuulivoimalan rakentamisesta.

Pieksämäellä on aloitettu Niinimäen tuulivoimala-alueen rakentaminen. Niinimäen tuulivoimahanke sijoittuu Sarvikankaan hankealueen koillispuolelle. Niinimäen alueelle on kaavoitettu 22 voimalaa, maksimissaan näille kahdelle alueelle tulisi yhteensä 54 voimalaa.

YVA-ohjelmassa kerrotaan, mitä selvityksiä kaavan pohjaksi laaditaan, miten vaikutuksia arvioidaan ja miten niistä kuullaan. YVA-ohjelman perusteella tehdään varsinainen ympäristövaikutusten arviointi (selostus).

Maakuntaliitto huomautti lausunnossaan, että mikäli lainvoimaisessa maakuntakaavassa on osoitettu tuulivoimala-alueet, ei vaikutuksiltaan seudullisesti tai maakunnallisesti merkittävää tuulivoima-aluetta voida osoittaa kuntakaavassa muille alueille ilman maakuntakaavan muutosta.

Etelä-Savon voimassa olevassa maakuntakaavassa on osoitettu yli seitsemän tuulivoimalan tuotantoalueita. Tätä pienemmät voimala-alueet eivät edellytä maakuntakaavamerkintää suuremmat edellyttävät.
YVA-ohjelmaan tuleekin lisätä myös maakuntakaavan päivityksen aikataulu, koska tuulivoimalayleiskaavaa ei voi hyväksyä ennen maakuntakaavan hyväksymistä eli alue on ensin lisättävä maakuntakaavaan.

Etelä-Savon maakuntakaavan päivitystyö on meneillään ja maakuntakaavaluonnos tulee nähtäville vuodenvaihteessa 2023 ja kaavaehdotus syksyllä 2024.
Kaava pyritään saamaan hyväksytyksi siten, että Sarvikankaan tuulivoimala-alueen rakentaminen ei merkittävästi viivästyisi maakuntakaavan vuoksi. Prosessien yhtäaikaisuuden etuna on, että voidaan hyödyntää samoja selvityksiä.

Osallisten kannalta on kuitenkin syytä selkeyttää sitä, miten eri prosessit liittyvät toisiinsa ja mitkä ovat osallisten mahdollisuudet ottaa kantaa hankkeisiin ja missä vaiheissa. YVA-ohjelman lisäksi on hankkeen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtävillä 29.5. saakka.

YVA-ohjelmaan voi antaa palautetta Etelä-Savon ELY-keskukselle https://www.ymparisto.fi/fi/osallistu-ja-vaikuta/ymparistovaikutusten-arviointi/sarvikankaan-tuulivoimahanke-pieksamaki ja yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan Pieksämäen kaupungille https://www.pieksamaki.fi/yleiskaava-sarvikankaan-tuulivoimahankkeen-osayleiskaava/.

Eronpyynnöt maakuntahallituksen jäsenyydestä

Lisätietoja: hallintojohtaja Janne Nulpponen, p. 0400 618 489

Maakuntahallitus päätti esittää maakuntavaltuustolle, että maakuntavaltuusto myöntää eron 1. varapuheenjohtaja, jäsen Oskari Valtolalle, jäsen Jaana Strandmanille sekä jäsen Jatta Juholalle maakuntahallituksen jäsenyydestä ja valitsee uudet jäsenet sekä uuden 1. varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
Kansanedustajina Valtolalla ja Strandmanilla säilyy läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa. Jatta Juhola on aloittanut työsuhteessa maakuntaliitossa.

Linkki kokouksen pöytäkirjaan ja materiaaleihin.

Lisätietoja kokouksesta:

Maakuntahallituksen puheenjohtajisto Arto Sepponen puh. 044 337 0230, Oskari Valtola puh. 040 751 2154 ja Eija Stenberg puh. 040 546 6852 sekä maakuntajohtaja Pentti Mäkinen puh. 050 500 2584